ศึกษาดูงาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
รอบวันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561ศึกษาดูงาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
รอบวันที่ 25 - 30 พฤศจิกายน 2561ศึกษาดูงาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
รอบวันที่ 19 - 24 พฤศจิกายน 2561ศึกษาดูงาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
รอบวันที่ 18 - 23 พฤศจิกายน 2561ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น
รอบวันที่ 14 - 19 พศจิกายน 2561ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น
รอบวันที่ 12 - 17 พศจิกายน 2561ศึกษาดูงาน จังหวัดสมุทรสาคร
รอบวันที่ 24 สิงหาหคม 2561ศึกษาดูงาน จังหวัดสมุทรสาคร
รอบวันที่ 23 สิงหาหคม 2561ศึกษาดูงาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
รอบวันที่ 10 - 15 พฤษภาคม 2561ศึกษาดูงาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
รอบวันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2561ศึกษาดูงาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
รอบวันที่ 7 - 12 พฤษภาคม 2561ศึกษาดูงาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
รอบวันที่ 6 - 11 พฤษภาคม 2561ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น
รอบวันที่ 28 มีนาคม -2 เมษายน 2561ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น
รอบวันที่ 26 -31 มีนาคม 2561ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น
รอบวันที่ 25 -30 มีนาคม 2561ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น
รอบวันที่ 8 - 13 พฤษภาคม 2560ศึกษาดูงาน ประเทศเวียดนาม
รอบวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2560ศึกษาดูงาน จ.ภูเก็ต
รอบวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560ศึกษาดูงาน จ.สมุทรสาคร
รอบวันที่ 11 สิงหาคม 2560ศึกษาดูงาน จ.สมุทรสาคร
รอบวันที่ 10 สิงหาคม 2560ศึกษาดูงาน จ.สมุทรสาคร
รอบวันที่ 9 สิงหาคม 2560ศึกษาดูงาน จ.สมุทรสาคร
รอบวันที่ 8 สิงหาคม 2560ศึกษาดูงาน จ.สมุทรสาคร
รอบวันที่ 7 สิงหาคม 2560ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
รอบวันที่ 8 - 13 พฤษภาคม 2560ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
รอบวันที่ 7 - 12 พฤษภาคม 2560ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
รอบวันที่ 29 มีนาคม - 3 เมษายน 2560ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
รอบวันที่ 28 มีนาคม - 2 เมษายน 2560ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
รอบวันที่ 29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2559ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
รอบวันที่ 25 - 30 พฤศจิกายน 2559ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
รอบวันที่ 24 - 29 พฤศจิกายน 2559ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
รอบวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2559ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
รอบวันที่ 17 - 22 พฤศจิกายน 2559ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
รอบวันที่ 16 - 21 พฤศจิกายน 2559ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
รอบวันที่ 15 - 20 พฤศจิกายน 2559ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
รอบวันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2559ศึกษาดูงาน จ.สมุทรสาคร VLT.11/2, MT.13/2
รอบวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560ศึกษาดูงาน จ.สมุทรสาคร VLT.11/2
รอบวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560ศึกษาดูงาน จ.สมุทรสาคร MLW.10
รอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น TWIN 3
รอบวันที่ 20 - 25 มกราคม 2560ศึกษาดูงาน ประเทศเวียดนาม TWIN 3
รอบวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2560ศึกษาดูงาน ประเทศเวียดนาม TWIN 3
รอบวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2560ศึกษาดูงาน ประเทศเวียดนาม TWIN 3
รอบวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2560ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น SAT.14
รอบวันที่ 17 - 22 มกราคม 2560ศึกษาดูงาน จังหวัดสมุทรสาคร
รอบวันที่ 19 เมษายน 2559ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น TWIN.1
รอบวันที่ 31 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2559ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น TWIN.1
รอบวันที่ 30 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2559ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น MLW.9
รอบวันที่ 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2559ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น MLW.9
รอบวันที่ 28 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2559ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น MLW.9
รอบวันที่ 27 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2559ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น MLW.9
รอบวันที่ 26 - 31 มกราคม 2559ศึกษาดูงาน จังหวัดภูเก็ต SAT.13/2
รอบวันที่ 20 - 21 มกราคม 2559ศึกษาดูงาน จังหวัดภูเก็ต SAT.13/2
รอบวันที่ 19 - 20 มกราคม 2559ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น SAT.13/2
รอบวันที่ 28 พฤศจิกายน - 3 ธันวามคม 2558ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น SAT.13/2
รอบวันที่ 27 พฤศจิกายน - 2 ธันวามคม 2558ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น SAT.13/2
รอบวันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวามคม 2558ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น SAT.13/2
รอบวันที่ 25 - 30 พฤศจิกายน 2558ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น SAT.13/1
รอบวันที่ 17 - 22 พฤศจิกายน 2558ศึกษาดูงาน ประเทศเวียดนาม SAT.13/2
รอบวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2558ศึกษาดูงาน ประเทศเวียดนาม SUN.13/2, MMM.20/2
รอบวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2558ศึกษาดูงาน ประเทศเวียดนาม SAT.13/2
รอบวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2558ภาพกิจกรรม การสอบประมวลความรู้และบรรยายพิเศษ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2558ศึกษาดูงาน จังหวัดภูเก็ต Sat.12, Sat.13
รอบวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2558ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น Sat.12/1
รอบวันที่ 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2558ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น Sat.12/2, 12/3,12/9
รอบวันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น Sat.12/4 - 12/5
รอบวันที่ 19 - 24 เมษายน 2558ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น Sat.12/6 - 12/7
รอบวันที่ 25 - 30 เมษายน 2558ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น Sat.12/8
รอบวันที่ 20 - 25 เมษายน 2558ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น Sat.13/1
รอบวันที่ 3 - 8 พฤษภาคม 2558ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น Sat.13/1
รอบวันที่ 18 - 23 เมษายน 2558ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น Sun.13/1, MMM.20/1
รอบวันที่ 19 - 24 เมษายน 2558ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น Sun.13/1
รอบวันที่ 21 - 26 เมษายน 2558ศึกษาดูงาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Sat.11
รอบวันที่ 28 มีนาคม - 2 เมษายน 2558ศึกษาดูงาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Sat.11
รอบวันที่ 25-30 มีนาคม 2558ศึกษาดูงาน ประเทศเวียดนาม Sun.13/1
รอบวันที่ 29-30 มีนาคม 2558ศึกษาดูงาน ประเทศเวียดนาม Sat.13/1
รอบวันที่ 27-28 มีนาคม 2558ศึกษาดูงาน ประเทศเวียดนาม Sat.12
รอบวันที่ 20-23 มีนาคม 2558ศึกษาดูงาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Sun.12, MMM.19
รอบวันที่ 22-27 มีนาคม 2558ศึกษาดูงาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Sun.12
รอบวันที่ 18-23 มีนาคม 2558ศึกษาดูงาน จ.สมุทรสาคร MLW.6, 7
(วันที่ 29 สิงหาคม 2557)ศึกษาดูงาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Sat.9, Sun.10
(ช่วงเดือน มี.ค. 57)ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น Sat.9, Sun.10, Mlw.5
(ช่วงเดือน ธ.ค. 56)ศึกษาดูงาน ประเทศสิงคโปร์ Sat.9, Sun.10, Sun.11
(ช่วงเดือน ธ.ค. 56)ศึกษาดูงาน เวียดนาม Sat.9, Sun.11, MMM.18, Mlw.5
(ช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 56)ศึกษาดูงาน จ.สระบุรี Sat.6, Sun.7, MMM.14
(ช่วงเดือน มิ.ย. 55)
   
 
Copyright © 2001 M.B.A. for Modern Managers. All Rights Reserved. created with webmaster mmm.