การสืบค้นข้อมูลในส่วนของ Reference Database

กรณีที่ 1
สำหรับผู้ที่ช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงต้อง Login เข้าระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

กรณีที่ 2 สำหรับผู้ที่ต้องการสืบค้นจากภายนอก ม.ร. ต้องศึกษา ดังนี้              
              1.ข้อตกลงในการใช้ Proxy Server ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
              2.วิธี Set up ใช้งาน Proxy Server เพื่อเข้าใช้ Reference Databases
        ได้ที่บริการ Proxy Server - http://www.lib.ru.ac.th/service/lib_proxy.html
        Login เข้าใช้ Internet ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง หากยังไม่เคยลงทะเบียนให้สมัครได้ที่  http://www.ru.ac.th/authen 

                Username  เลขที่บัตรประชาชน
                Password  กำหนดรหัสเข้าใช้ด้วยตนเอง

        ส่วนฐานข้อมูล newscenter ต้องมี username และ  password เพื่อเข้าระบบ อีกครั้งหนึ่ง (ต้องการสืบค้นฐาน newscenter ติดต่อ สำนักหอสมุดกลาง)
        ฐานข้อมูลที่อยู่ในส่วนของ Reference Database สืบค้นได้เฉพาะ นักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราคำแหง

ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610 โทร. 0-2310-8955-6, 0-2310-8593

อาคารสุโขทัย ชั้น 14 ห้อง 1401  โทร. 0-2310-8957-8, 0-2310-8596, 0-2310-8595-6

mmm-rumba@hotmail.com