SUN (M.B.A. for Modern Managers (Sunday Program))
รุ่น 17 รุ่น 18
วิชาที่ 15 วิชาเอกเฉพาะสาขา ที่ 4
วิชาที่ 14 เพิ่มเติม วิชาเอกเฉพาะสาขา ที่ 4
(เฉพาะกลุ่มการเงินและการธนาคาร)
วิชาที่ 14 วิชาเอกเฉพาะสาขา ที่ 3