เรียนวันเสาร์

VLT-SAT รุ่นที่ 16

VLT-SAT รุ่นที่ 17

- วิชาที่ 15 วิชาเอกเฉพาะสาขาที่ 3
- การจัดการ
- การเงินและการธนาคาร
- การตลาด
- การบัญชี