กรณีที่ 1 ได้รับเมล์คำเชิญเข้าร่วมชั้น

 


ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610 โทร. 0-2310-8955-6, 0-2310-8593

อาคารสุโขทัย ชั้น 14 ห้อง 1401 โทร. 0-2310-8957-8, 0-2310-8596, 0-2310-8595-6