ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 11
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาค 2 ปีการศึกษา 2565

เรียนวันเสาร์วันเดียว เวลา 08.00 - 21.00 น

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 159,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (ไม่มีการศึกษาดูงาน) แบ่งชำระ 8 งวด

*กลุ่มวิชาที่สมัคร :
วิชาเอกการจัดการ
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร
วิชาเอกการตลาด
วิชาเอกการบัญชี
*หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน :  13 หลัก
*E-Mail : ที่สามารถติดต่อได้
 
*1. รายละเอียดส่วนตัว
*1.1 ชื่อ(ภาษาไทย -ภาษาอังกฤษ)
 
ชื่อ : ชื่อสกุล :
 
FIRST NAME : LAST NAME  :
 
*1.2
 
*1.3 ที่อยู่ปัจจุบัน
 
เลขที่ : หมู่ที่ : หมู่บ้าน : ซอย :
ถนน : แขวง/ตำบล : เขต/อำเภอ :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ : xxxxx โทรศัพท์/มือถือ : ตย.0811234567
 
*1.4 ปัจจุบันผู้สมัคร Click เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
   
ยังไม่ได้ทำงาน ทำงานแล้ว ปี หากทำงานแล้วกรุณาป้อนข้อมูลข้อมูลด้านล่างด้วยคะ
 
ตำแหน่ง : เงินเดือน : บาท
ชื่อที่ทำงานปัจจุบัน :
เลขที่ : ถนน : แขวง/ตำบล :
เขต/อำเภอ : จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ : xxxxx
โทรศัพท์ : ตย.0811234567
   
*1.5 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก Click เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
 
เหมือนข้อ 1.3 เหมือนข้อ 1.4
อื่น ๆ หากที่อยู่ไม่ใช่ที่บ้านและที่ทำงานใส่รายละเอียดด้านล่างด้วยคะ
เลขที่ : หมู่ที่ : หมู่บ้าน : ซอย :
ถนน : แขวง/ตำบล : เขต/อำเภอ : จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ : xxxxx โทรศัพท์ : ตย.0811234567
 
*2. คุณวุฒิของผู้สมัคร
*2.1 ประวัติการศึกษา


มหาวิทยาลัยที่เคยศึกษา ระยะเวลาที่ได้ศึกษา
จาก พ.ศ. - พ.ศ.
ประกาศนียบัตร ชื่อปริญญา
และสาขาที่สำเร็จ
คะแนนเฉลี่ย
       
       
       
       

*2.2 การศึกษาระดับปริญญาตรี

วิชาเอก สาขา วิชาโท สาขา GPA ได้รับเกียรตินิยม
       
       
*3. บุคคลอ้างอิง (บุคคลที่รู้จักคุ้นเคยหรืออ้างอิงได้พร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)
 
3.1
 
3.2
 
4. มูลเหตุจูงใจที่เข้าศึกษา
 
4.1
 
4.2
 
4.3
 
5. คาดว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะนำความรู้ไปใช้ในเรื่องใด
 
5.1
 
5.2
 
5.3
 
6. ผลงานดีเด่น เช่น ประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
รางวัลทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ
 
6.1
 
6.2
 
6.3
7. เอกสารสำคัญที่นำส่งพร้อมใบสมัคร
 
7.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ติดหลังจาก print ใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
7.2 สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนาใบรับรองสภามหาวิทยาลัย 1 ฉบับ
7.3 สำเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นปริญญาตรี (Transcript) 1 ฉบับ
7.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ฉบับ
 
 

          ขอรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย และข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกข้างบนนี้  ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ

 
* ส่วน ข้อ 7.2 - 7.4 ให้แนบมาพร้อมกับใบสมัคร มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ หลังจากนักศึกษาชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว
พร้อมใบแจ้งชำระเงินในส่วนของนักศึกษา
กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการส่งใบสมัคร
ข้อมูลการสมัครจะลงฐานข้อมูลก็ต่อเมื่อนักศึกษาทำการกดส่งใบสมัครด้านล่าง
หมายเหตุ กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบทุกข้อที่มีเครื่องหมาย *
กรุณากดปุ่มส่งใบสมัครก่อนทำการ print ใบสมัคร
 
   
  ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610
  E-mail :rumba.mmm@gmail.com , @rumba.mmm
  https://www.facebook.com/ru.mba.mmm/
  0-2310-8955-6 , 085-071-4002 , 0-2310-8593
   
   
  www.mmm.ru.ac.th