MMM

ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา

()


*วันเวลาเรียน และกลุ่มวิชาเอกที่สมัคร

*** (กลุ่มวันอาทิตย์ วิชาเอก จำนวน 5 วิชา จะจัดเรียนในวันเสาร์วันเดียวเท่านั้น ส่วนวิชาอื่น ๆ เรียนในวันอาทิตย์วันเดียว) ***

1. รายละเอียดส่วนตัว

1.1 คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล
1.2 วัน/เดือน/ปี สถานที่เกิด อายุ
/ปี
1.3 ที่อยู่ปัจจุบัน
1.4 สถานะการทำงานปัจจุบันผู้สมัคร
* 1.5 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

2. คุณวุฒิของผู้สมัคร

* 2.1 ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยที่เคยศึกษา ระยะเวลาที่ได้ศึกษาจาก
พ.ศ. ถึง พ.ศ.
ประกาศนียบัตร ชื่อปริญญา และสาขาที่สำเร็จ คะแนนเฉลี่ย
* 2.2 การศึกษาระดับปริญญาตรี

3. บุคคลอ้างอิง (บุคคลที่รู้จักคุ้นเคยหรืออ้างอิงได้พร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)

บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้สะดวกคนที่ 1
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้สะดวกคนที่ 2

4. มูลเหตุจูงใจที่เข้าศึกษา

5. คาดว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะนำความรู้ไปใช้ในเรื่องใด

6. ผลงานดีเด่น เช่น ประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม รางวัลทางวิชาการสิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ