๕. ชาวนากับงูเห่า
๔. นกกากับนกยูง
๓. กากับหงส์
๒. อึ่งอ่างกับวัว
๑. งานพระราชทานปริญญาบัตร