อักษรระดับคะแนน A- B+ B B- C+ C-
ค่าอักษรระดับคะแนน 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.67 1.00 0.00
ผลสอบ S = ผ่าน
(Satisfactory)
ผลสอบ U = ไม่ผ่าน
(Unsatisfactory)
ผลสอบ I = ไม่ผ่าน
(Incomplete)
ผลสอบ X = ยังไม่ได้รับผล
(No Report)
ผลสอบ W = บอกเลิกกระบวนวิชา
(Withdrawal)ประกาศผลสอบนักศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผลสอบแก้ไอ หมวดวิชาประมวลความรู้
การเงินการธนาคาร
กระบวนวิชา  
BUS 7097 (ข้อเขียน) ...Click.
BUS 7097 (ข้อเขียน) เพิ่มเติม  
BUS 7097 (ข้อเขียน) ฝากเรียน ...Click.
ผลสอบแก้ไอ หมวดวิชาเลือก
วิชาเอกการเงินการธนาคาร
กระบวนวิชา  
BUS 7208  
BUS 7208 เพิ่มเติม  
BUS 7208 ฝากเรียน  
BUS 7207  
BUS 7207 เพิ่มเติม  
BUS 7207 ฝากเรียน  
BUS 7205 ...Click.
BUS 7205 เพิ่มเติม  
BUS 7205 ฝากเรียน  
BUS 7202 ...Click.
BUS 7202 เพิ่มเติม  
BUS 7202 ฝากเรียน ...Click.
ผลสอบแก้ไอ หมวดวิชาแกนบังคับ
กระบวนวิชา MMM.24/1 MMM.24/2
BUS 7017 ...Click. ...Click.
BUS 7017 เพิ่มเติม    
BUS 7017 ฝากเรียน ...Click. ...Click.
  MMM.24/1 (กลุ่ม 1) MMM.24/1 (กลุ่ม 2)  
BUS 6016 ...Click. ...Click. ...Click.
BUS 6016 เพิ่มเติม      
BUS 6016 ฝากเรียน      
BUS 6015 ...Click. ...Click.
BUS 6015 เพิ่มเติม    
BUS 6015 ฝากเรียน    
BUS 6014   ...Click.
BUS 6014 เพิ่มเติม    
BUS 6014 ฝากเรียน   ...Click.
BUS 6013 ...Click. ...Click.
BUS 6013 เพิ่มเติม    
BUS 6013 ฝากเรียน ...Click.  
BUS 6012 ...Click. ...Click.
BUS 6012 เพิ่มเติม    
BUS 6012 ฝากเรียน   ...Click.
BUS 6011 ...Click. ...Click.
BUS 6011 เพิ่มเติม    
BUS 6011 ฝากเรียน    
BUS 6010 ...Click. ...Click.
BUS 6010 เพิ่มเติม    
BUS 6010 ฝากเรียน ...Click. ...Click.
ผลสอบแก้ไอ หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
กระบวนวิชา MMM.24/1 MMM.24/2
BUS 6001 ...Click. ...Click.
BUS 6001 เพิ่มเติม    
BUS 6001 ฝากเรียน   ...Click.
BUS 6000    
BUS 6000 เพิ่มเติม    
BUS 6000 ฝากเรียน    
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610
โทร. 0-2310-8955-6
อาคารสุโขทัย ชั้น 14 ห้อง 1401
โทร. 0-2310-8957-8, 0-2310-8596, 0-2310-8595-6
rumba.mmm@gmail.com