อักษรระดับคะแนน A- B+ B B- C+ C-
ค่าอักษรระดับคะแนน 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.67 1.00 0.00
ผลสอบ S = ผ่าน
(Satisfactory)
ผลสอบ U = ไม่ผ่าน
(Unsatisfactory)
ผลสอบ I = ไม่ผ่าน
(Incomplete)
ผลสอบ X = ยังไม่ได้รับผล
(No Report)
ผลสอบ W = บอกเลิกกระบวนวิชา
(Withdrawal)ประกาศผลสอบนักศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผลสอบ หมวดวิชาประมวลความรู้
การเงินการธนาคาร
กระบวนวิชา  
BUS 7097 (ข้อเขียน) ...Click.
BUS 7097 (ข้อเขียน) เพิ่มเติม  
BUS 7097 (ข้อเขียน) ฝากเรียน ...Click.
BUS 7097 (ปากเปล่า) ...Click.
BUS 7097 (ปากเปล่า) เพิ่มเติม ...Click.
BUS 7097 (ปากเปล่า) ฝากเรียน ...Click.
ผลสอบ หมวดวิชาเฉพาะ
การเงินการธนาคาร
กระบวนวิชา  
BUS 7208 ...Click.
BUS 7208 เพิ่มเติม ...Click.
BUS 7208 ฝากเรียน ...Click.
BUS 7207 ...Click.
BUS 7207 เพิ่มเติม ...Click.
BUS 7207 ฝากเรียน ...Click.
BUS 7205 ...Click.
BUS 7205 เพิ่มเติม  
BUS 7205 ฝากเรียน ...Click.
BUS 7202 ...Click.
BUS 7202 เพิ่มเติม ...Click.
BUS 7202 ฝากเรียน ...Click.
ผลสอบ หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ
กระบวนวิชา MMM.24/1 (กลุ่ม 1) MMM.24/1 (กลุ่ม 2) MMM.24/2
BUS 7096 ...Click. ...Click. ...Click.
BUS 7096 เพิ่มเติม     ...Click.
BUS 7096 ฝากเรียน ...Click. ...Click. ...Click.
ผลสอบ หมวดวิชาแกนบังคับ
กระบวนวิชา MMM.24/1 MMM.24/2
BUS 7017 ...Click. ...Click.
BUS 7017 เพิ่มเติม    
BUS 7017 ฝากเรียน ...Click. ...Click.
  MMM.24/1 (กลุ่ม 1) MMM.24/1 (กลุ่ม 2)  
BUS 6016 ...Click. ...Click. ...Click.
BUS 6016 เพิ่มเติม      
BUS 6016 ฝากเรียน ...Click. ...Click. ...Click.
BUS 6015 ...Click. ...Click.
BUS 6015 เพิ่มเติม   ...Click.
BUS 6015 ฝากเรียน ...Click. ...Click.
BUS 6014 ...Click. ...Click.
BUS 6014 เพิ่มเติม   ...Click.
BUS 6014 ฝากเรียน ...Click. ...Click.
BUS 6013 ...Click. ...Click.
BUS 6013 เพิ่มเติม ...Click.  
BUS 6013 ฝากเรียน ...Click. ...Click.
BUS 6012 ...Click. ...Click.
BUS 6012 เพิ่มเติม   ...Click.
BUS 6012 ฝากเรียน ...Click. ...Click.
BUS 6011 ...Click. ...Click.
BUS 6011 เพิ่มเติม   ...Click.
BUS 6011 ฝากเรียน ...Click. ...Click.
BUS 6010 ...Click. ...Click.
BUS 6010 เพิ่มเติม   ...Click.
BUS 6010 ฝากเรียน ...Click. ...Click.
ผลสอบ หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
กระบวนวิชา MMM.24/1 MMM.24/2
BUS 6001 ...Click. ...Click.
BUS 6001 เพิ่มเติม   ...Click.
BUS 6001 ฝากเรียน ...Click. ...Click.
BUS 6000 ...Click. ...Click.
BUS 6000 เพิ่มเติม   ...Click.
BUS 6000 ฝากเรียน ...Click.  
ผลสอบ หมวดวิชาบังคับ
กระบวนวิชา MMM.24/1 MMM.24/2
RAM 6001 ...Click. ...Click.
RAM 6001 เพิ่มเติม    
RAM 6001 ฝากเรียน    
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610
โทร. 0-2310-8955-6
อาคารสุโขทัย ชั้น 14 ห้อง 1401
โทร. 0-2310-8957-8, 0-2310-8596, 0-2310-8595-6
rumba.mmm@gmail.com