อักษรระดับคะแนน A- B+ B B- C+ C-
ค่าอักษรระดับคะแนน 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.67 1.00 0.00
ผลสอบ S = ผ่าน
(Satisfactory)
ผลสอบ U = ไม่ผ่าน
(Unsatisfactory)
ผลสอบ I = ไม่ผ่าน
(Incomplete)
ผลสอบ X = ยังไม่ได้รับผล
(No Report)
ผลสอบ W = บอกเลิกกระบวนวิชา
(Withdrawal)ประกาศผลสอบนักศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผลสอบแก้ไอ ประมวลความรู้
กระบวนวิชา การจัดการ การเงินฯ การตลาด การบัญชี
BUS 7097 (ข้อเขียน) ...Click. ...Click. ...Click. ...Click.
BUS 7097 ฝากสอบ (ข้อเขียน) ...Click. ...Click. ...Click.  
ผลสอบแก้ไอ หมวดวิชาเฉพาะ
กระบวนวิชา การจัดการ การเงินฯ การตลาด การบัญชี
BUS 7100 ...Click.      
BUS 7100 เพิ่มเติม        
BUS 7100 ฝากเรียน        
BUS 7101 ...Click.      
BUS 71101 เพิ่มเติม        
BUS 7101 ฝากเรียน        
BUS 7139 ...Click.      
BUS 7139 เพิ่มเติม        
BUS 7139 ฝากเรียน ...Click.      
BUS 7202   ...Click.    
BUS 7202 เพิ่มเติม        
BUS 7202 ฝากเรียน        
BUS 7205   ...Click.    
BUS 7205 เพิ่มเติม        
BUS 7205 ฝากเรียน   ...Click.    
BUS 7208   ...Click.    
BUS 7208 เพิ่มเติม        
BUS 7208 ฝากเรียน        
BUS 7301     ...Click.  
BUS 7301 เพิ่มเติม        
BUS 7301 ฝากเรียน        
BUS 7302     ...Click.  
BUS 7302 เพิ่มเติม        
BUS 7302 ฝากเรียน     ...Click.  
BUS 7309     ...Click.  
BUS 7309 เพิ่มเติม        
BUS 7309 ฝากเรียน        
BUS 7401       ...Click.
BUS 7401 เพิ่มเติม        
BUS 7401 ฝากเรียน        
BUS 7403       ...Click.
BUS 7403 เพิ่มเติม        
BUS 7403 ฝากเรียน        
         
ผลสอบแก้ไอ หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ
กระบวนวิชา ผลสอบแก้ไอ  MMM.25 (กลุ่ม 1) ผลสอบแก้ไอ MMM.25 (กลุ่ม 2)
BUS 7096    
BUS 7096 เพิ่มเติม    
BUS 7096 ฝากเรียน    
ผลสอบแก้ไอ หมวดวิชาแกนบังคับ
กระบวนวิชา ผลสอบแก้ไอ MMM.25 (กลุ่ม 1) ผลสอบแก้ไอ MMM.25 (กลุ่ม 2)
BUS 7017 ...Click. ...Click.
BUS 7017 เพิ่มเติม    
BUS 7017 ฝากเรียน   ...Click.
BUS 6016 ...Click.  
BUS 6016 เพิ่มเติม    
BUS 6016 ฝากเรียน    
BUS 6015    
BUS 6015 เพิ่มเติม    
BUS 6015 ฝากเรียน    
BUS 6014    
BUS 6014 เพิ่มเติม    
BUS 6014 ฝากเรียน    
BUS 6013 ...Click. ...Click.
BUS 6013 เพิ่มเติม    
BUS 6013 ฝากเรียน    
BUS 6012 ...Click. ...Click.
BUS 6012 เพิ่มเติม    
BUS 6012 ฝากเรียน    
BUS 6011 ...Click. ...Click.
BUS 6011 เพิ่มเติม    
BUS 6011 ฝากเรียน    
BUS 6010 ...Click. ...Click.
BUS 6010 เพิ่มเติม    
BUS 6010 ฝากเรียน    
ผลสอบแก้ไอ หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
กระบวนวิชา ผลสอบแก้ไอ  MMM.25 (กลุ่ม 1) ผลสอบแก้ไอ MMM.25 (กลุ่ม 2)
BUS 6001 ...Click. ...Click.
BUS 6001 เพิ่มเติม    
BUS 6001 ฝากเรียน    
BUS 6000    
BUS 6000 เพิ่มเติม    
BUS 6000 ฝากเรียน    
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610
โทร. 0-2310-8955-6
อาคารสุโขทัย ชั้น 14 ห้อง 1401
โทร. 0-2310-8957-8, 0-2310-8596, 0-2310-8595-6
rumba.mmm@gmail.com