อักษรระดับคะแนน A- B+ B B- C+ C-
ค่าอักษรระดับคะแนน 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.67 1.00 0.00
ผลสอบ S = ผ่าน
(Satisfactory)
ผลสอบ U = ไม่ผ่าน
(Unsatisfactory)
ผลสอบ I = ไม่ผ่าน
(Incomplete)
ผลสอบ X = ยังไม่ได้รับผล
(No Report)
ผลสอบ W = บอกเลิกกระบวนวิชา
(Withdrawal)ประกาศผลสอบนักศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผลสอบ ประมวลความรู้
กระบวนวิชา การจัดการ การเงินฯ การตลาด การบัญชี
BUS 7097 (ปากเปล่า) ...Click. ...Click. ...Click. ...Click.
BUS 7097 ฝากสอบ (ปากเปล่า) ...Click. ...Click. ...Click.  
BUS 7097 (ข้อเขียน) ...Click. ...Click. ...Click. ...Click.
BUS 7097 ฝากสอบ (ข้อเขียน) ...Click. ...Click. ...Click.  
กระบวนวิชา การจัดการ การเงินฯ การตลาด การบัญชี
BUS 7100 ...Click.      
BUS 7100 เพิ่มเติม        
BUS 7100 ฝากเรียน ...Click.      
BUS 7101 ...Click.      
BUS 7101 เพิ่มเติม        
BUS 7101 ฝากเรียน        
BUS 7106 ...Click.      
BUS 7106 เพิ่มเติม        
BUS 7106 ฝากเรียน        
BUS 7139 ...Click.      
BUS 7139 เพิ่มเติม ...Click.      
BUS 7139 ฝากเรียน ...Click.      
 
BUS 7202   ...Click.    
BUS 7202 เพิ่มเติม   ...Click.    
BUS 7202 ฝากเรียน        
BUS 7205   ...Click.    
BUS 7205 เพิ่มเติม   ...Click.    
BUS 7205 ฝากเรียน   ...Click.    
BUS 7207   ...Click.    
BUS 7207 เพิ่มเติม        
BUS 7207 ฝากเรียน        
BUS 7208   ...Click.    
BUS 7208 เพิ่มเติม        
BUS 7208 ฝากเรียน        
 
BUS 7301     ...Click.  
BUS 7301 เพิ่มเติม     ...Click.  
BUS 7301 ฝากเรียน        
BUS 7302     ...Click.  
BUS 7302 เพิ่มเติม        
BUS 7302 ฝากเรียน     ...Click.  
BUS 7305     ...Click.  
BUS 7305 เพิ่มเติม     ...Click.  
BUS 7305 ฝากเรียน     ...Click.  
BUS 7309     ...Click.  
BUS 7309 เพิ่มเติม        
BUS 7309 ฝากเรียน     ...Click.  
 
BUS 7401       ...Click.
BUS 7401 เพิ่มเติม        
BUS 7401 ฝากเรียน        
BUS 7402       ...Click.
BUS 7402 เพิ่มเติม       ...Click.
BUS 7402 ฝากเรียน        
BUS 7403       ...Click.
BUS 7403 เพิ่มเติม       ...Click.
BUS 7403 ฝากเรียน        
BUS 7404       ...Click.
BUS 7404 เพิ่มเติม        
BUS 7404 ฝากเรียน       ...Click.
หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ
กระบวนวิชา ผลสอบ  MMM.25 (กลุ่ม 1)
BUS 7096 - ดร.บุฏกา ปัณธุรอัมพร
- รศ.วิรัช สงวนวงศ์วาน
- รศ.ดร.ณรัฐ วัฒนพานิช
- ดร.ชยาภรณ์ แสงเฟื่อง
- รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
- รศ.สกุลกาญจน์ ชัยจริยาเวทย์
- ดร.วิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล
หมวดวิชาแกนบังคับ
กระบวนวิชา ผลสอบ  MMM.25 (กลุ่ม 1) ผลสอบ  MMM.25 (กลุ่ม 2)
BUS 7017 ...Click. ...Click.
BUS 7017 เพิ่มเติม ...Click. ...Click.
BUS 7017 ฝากเรียน   ...Click.
BUS 6016 ...Click. ...Click.
BUS 6016 เพิ่มเติม ...Click.  
BUS 6016 ฝากเรียน ...Click.  
BUS 6015 ...Click. ...Click.
BUS 6015 เพิ่มเติม ...Click. ...Click.
BUS 6015 ฝากเรียน    
BUS 6014 ...Click. ...Click.
BUS 6014 เพิ่มเติม ...Click.  
BUS 6014 ฝากเรียน   ...Click.
BUS 6013 ...Click. ...Click.
BUS 6013 เพิ่มเติม    
BUS 6013 ฝากเรียน ...Click.  
BUS 6012 ...Click. ...Click.
BUS 6012 เพิ่มเติม ...Click. ...Click.
BUS 6012 ฝากเรียน ...Click.  
BUS 6011 ...Click. ...Click.
BUS 6011 เพิ่มเติม    
BUS 6011 ฝากเรียน    
BUS 6010 ...Click. ...Click.
BUS 6010 เพิ่มเติม   ...Click.
BUS 6010 ฝากเรียน   ...Click.
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
กระบวนวิชา ผลสอบ  MMM.25 (กลุ่ม 1) ผลสอบ  MMM.25 (กลุ่ม 2)
BUS 6001 ...Click. ...Click.
BUS 6001 เพิ่มเติม    
BUS 6001 ฝากเรียน   ...Click.
BUS 6000 ...Click. ...Click.
BUS 6000 เพิ่มเติม    
BUS 6000 ฝากเรียน    
หมวดวิชาบังคับ
กระบวนวิชา การจัดการ การเงินฯ การตลาด การบัญชี
RAM 6001 ...Click. ...Click. ...Click. ...Click.
RAM 6001 เพิ่มเติม ...Click.   ...Click. ...Click.
RAM 6001 ฝากเรียน        
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610
โทร. 0-2310-8955-6
อาคารสุโขทัย ชั้น 14 ห้อง 1401
โทร. 0-2310-8957-8, 0-2310-8596, 0-2310-8595-6
rumba.mmm@gmail.com