อักษรระดับคะแนน A- B+ B B- C+ C-
ค่าอักษรระดับคะแนน 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.67 1.00 0.00
ผลสอบ S = ผ่าน
(Satisfactory)
ผลสอบ U = ไม่ผ่าน
(Unsatisfactory)
ผลสอบ I = ไม่ผ่าน
(Incomplete)
ผลสอบ X = ยังไม่ได้รับผล
(No Report)
ผลสอบ W = บอกเลิกกระบวนวิชา
(Withdrawal)ประกาศผลสอบนักศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผลสอบแก้ไอ ประมวลความรู้
กระบวนวิชา Twin 10 (SAT) Twin 10 (SUN)
BUS 7097 (ข้อเขียน) - การจัดการ...
- การเงินและการธนาคาร...
- การตลาด...
- การบัญชี...
- การจัดการ...
- การเงินและการธนาคาร...
- การตลาด...
- การบัญชี...
BUS 7097 (ข้อเขียน) ฝากเรียน - การจัดการ...

- การตลาด...
- การบัญชี...
- การจัดการ...


- การบัญชี...
ผลสอบแก้ไอ หมวดวิชาเฉพาะสาขา
กระบวนวิชา Twin 10 (SAT) Twin 10 (SUN)
BUS 7100 ...Click. ...Click.
BUS 7100 เพิ่มเติม    
BUS 7100 ฝากเรียน ...Click.  
BUS 7101    
BUS 7101 เพิ่มเติม    
BUS 7101 ฝากเรียน    
BUS 7106   ...Click.
BUS 7106 เพิ่มเติม    
BUS 7106 ฝากเรียน    
BUS 7139    
BUS 7139 เพิ่มเติม    
BUS 7139 ฝากเรียน    
BUS 7202 ...Click.  
BUS 7202 เพิ่มเติม    
BUS 7202 ฝากเรียน    
BUS 7207 ...Click.  
BUS 7207 เพิ่มเติม    
BUS 7207 ฝากเรียน    
BUS 7208    
BUS 7208 เพิ่มเติม    
BUS 7208 ฝากเรียน    
BUS 7301    
BUS 7301 เพิ่มเติม    
BUS 7301 ฝากเรียน    
BUS 7302   ...Click.
BUS 7302 เพิ่มเติม    
BUS 7302 ฝากเรียน    
BUS 7039 ...Click.  
BUS 7039 เพิ่มเติม    
BUS 7039 ฝากเรียน    
BUS 7401 ...Click.  
BUS 7401 เพิ่มเติม    
BUS 7401 ฝากเรียน    
BUS 7402 ...Click.  
BUS 7402 เพิ่มเติม    
BUS 7402 ฝากเรียน    
BUS 7403 ...Click.  
BUS 7403 เพิ่มเติม    
BUS 7403 ฝากเรียน    
BUS 7404 ...Click.  
BUS 7404 เพิ่มเติม    
BUS 7404 ฝากเรียน    
 
 
ผลสอบแก้ไอ หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ
กระบวนวิชา Twin 10 กลุ่ม 1 (SAT) Twin 10 กลุ่ม 2 (SAT) Twin 10 กลุ่ม 1 (SUN) Twin 10 กลุ่ม 2 (SUN)
BUS 7096        
BUS 7096 เพิ่มเติม        
BUS 7096 ฝากเรียน        
ผลสอบแก้ไอ หมวดวิชาแกนบังคับ
กระบวนวิชา Twin 10 กลุ่ม 1 (SAT) Twin 10 กลุ่ม 2 (SAT) Twin 10 กลุ่ม 1 (SUN) Twin 10 กลุ่ม 2 (SUN)
BUS 7017 ...Click. ...Click. ...Click. ...Click.
BUS 7017 เพิ่มเติม        
BUS 7017 ฝากเรียน     ...Click.  
BUS 6016 ...Click. ...Click. ...Click.  
BUS 6016 เพิ่มเติม        
BUS 6016 ฝากเรียน        
BUS 6015 ...Click. ...Click. ...Click.  
BUS 6015 เพิ่มเติม        
BUS 6015 ฝากเรียน        
BUS 6014 ...Click. ...Click.    
BUS 6014 เพิ่มเติม        
BUS 6014 ฝากเรียน        
BUS 6013 ...Click. ...Click.    
BUS 6013 เพิ่มเติม        
BUS 6013 ฝากเรียน        
BUS 6012 ...Click. ...Click. ...Click. ...Click.
BUS 6012 เพิ่มเติม        
BUS 6012 ฝากเรียน        
BUS 6011 ...Click. ...Click. ...Click. ...Click.
BUS 6011 เพิ่มเติม        
BUS 6011 ฝากเรียน        
BUS 6010 ...Click. ...Click. ...Click.  
BUS 6010 เพิ่มเติม        
BUS 6010 ฝากเรียน        
ผลสอบแก้ไอ หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
กระบวนวิชา Twin 10 กลุ่ม 1 (SAT) Twin 10 กลุ่ม 2 (SAT) Twin 10 กลุ่ม 1 (SUN) Twin 10 กลุ่ม 2 (SUN)
BUS 6001   ...Click.    
BUS 6001 เพิ่มเติม        
BUS 6001 ฝากเรียน        
BUS 6000 ...Click. ...Click.    
BUS 6000 เพิ่มเติม        
BUS 6000 ฝากเรียน        
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610
โทร. 0-2310-8955-6
อาคารสุโขทัย ชั้น 14 ห้อง 1401
โทร. 0-2310-8957-8, 0-2310-8596, 0-2310-8595-6
rumba.mmm@gmail.com