อักษรระดับคะแนน A- B+ B B- C+ C-
ค่าอักษรระดับคะแนน 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.67 1.00 0.00
ผลสอบ S = ผ่าน
(Satisfactory)
ผลสอบ U = ไม่ผ่าน
(Unsatisfactory)
ผลสอบ I = ไม่ผ่าน
(Incomplete)
ผลสอบ X = ยังไม่ได้รับผล
(No Report)
ผลสอบ W = บอกเลิกกระบวนวิชา
(Withdrawal)ประกาศผลสอบนักศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผลสอบ ประมวลความรู้
กระบวนวิชา Twin 10 (SAT) Twin 10 (SUN)
BUS 7097 (ปากเปล่า) - การจัดการ...
- การเงินและการธนาคาร...
- การตลาด...
- การบัญชี...
- การจัดการ...
- การเงินและการธนาคาร...
- การตลาด...
- การบัญชี...
BUS 7097 (ปากเปล่า) ฝากเรียน - การจัดการ...
- การตลาด...

- การบัญชี...
- การจัดการ...


- การบัญชี...
BUS 7097 (ข้อเขียน) - การจัดการ...
- การเงินและการธนาคาร...
- การตลาด...
- การบัญชี...
- การจัดการ...
- การเงินและการธนาคาร...
- การตลาด...
- การบัญชี...
BUS 7097 (ข้อเขียน) ฝากเรียน - การจัดการ...

- การตลาด...
- การบัญชี...
- การจัดการ...


- การบัญชี...
ผลสอบ หมวดวิชาเฉพาะ
กระบวนวิชา Twin 10 (SAT) Twin 10 (SUN)
BUS 7100 ...Click. ...Click.
BUS 7100 เพิ่มเติม    
BUS 7100 ฝากเรียน ...Click.  
BUS 7101 ...Click. ...Click.
BUS 7101 เพิ่มเติม    
BUS 7101 ฝากเรียน ...Click. ...Click.
BUS 7106 ...Click. ...Click.
BUS 7106 เพิ่มเติม    
BUS 7106 ฝากเรียน ...Click.  
BUS 7139 ...Click. ...Click.
BUS 7139 เพิ่มเติม   ...Click.
BUS 7139 ฝากเรียน ...Click. ...Click.
BUS 7202 ...Click. ...Click.
BUS 7202 เพิ่มเติม    
BUS 7202 ฝากเรียน    
BUS 7205 ...Click. ...Click.
BUS 7205 เพิ่มเติม ...Click.  
BUS 7205 ฝากเรียน ...Click.  
BUS 7207 ...Click. ...Click.
BUS 7207 เพิ่มเติม    
BUS 7207 ฝากเรียน    
BUS 7208 ...Click. ...Click.
BUS 7208 เพิ่มเติม    
BUS 7208 ฝากเรียน    
BUS 7301 ...Click. ...Click.
BUS 7301 เพิ่มเติม    
BUS 7301 ฝากเรียน   ...Click.
BUS 7302 ...Click. ...Click.
BUS 7302 เพิ่มเติม    
BUS 7302 ฝากเรียน   ...Click.
BUS 7305 ...Click. ...Click.
BUS 7305 เพิ่มเติม ...Click. ...Click.
BUS 7305 ฝากเรียน   ...Click.
BUS 7039 ...Click. ...Click.
BUS 7039 เพิ่มเติม    
BUS 7039 ฝากเรียน ...Click. ...Click.
BUS 7401 ...Click. ...Click.
BUS 7401 เพิ่มเติม    
BUS 7401 ฝากเรียน ...Click. ...Click.
BUS 7402 ...Click. ...Click.
BUS 7402 เพิ่มเติม    
BUS 7402 ฝากเรียน    
BUS 7403 ...Click. ...Click.
BUS 7403 เพิ่มเติม    
BUS 7403 ฝากเรียน ...Click. ...Click.
BUS 7404 ...Click. ...Click.
BUS 740 เพิ่มเติม    
BUS 7404 ฝากเรียน   ...Click.
ผลสอบ หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ
กระบวนวิชา Twin 10 กลุ่ม 1 (SAT) Twin 10 กลุ่ม 1 (SUN)
BUS 7096 - ดร.นิเวศน์ ธรรมะ
- ดร.วัชรพงษ์ ตัณฑ์พรชัย
- ผศ.ดร.ประไพทิพย์ ลือพงษ์
- รศ.อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา
- ดร.เกษม สวัสดี
- ดร.บุฏกา ปัณฑุรอัมพร
- ดร.ศศิพิมล แสงจันทร์
- รศ.สุจิตรา จันทนา
- ผศ.เกศกมล สุขเกษม
- รศ.วันเพ็ญ อนิวรรตนพงศ์
- ดร.นรินทร สมทอง
- รศ.พูนศักดิ์ แสงสันต์
- ดร.ธณษ์วรรณ ร่างใหญ่
- ดร.ธรรมรัตน์ พลอยเพ็ชร์
- รศ.วิรัช สงวนวงศ์วาน
- ดร.ชยาภรณ์ แสงเฟื่อง
- รศ.วรรณี ชลภาสถิตย์
- ผศ.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
- ผศ.สุเทพ บูรณะคุณาภรณ์
- ดร.เมธาวี อนิวรรตนพงศ์
- รศ.วิภาดา ศุภรพันธ์
- ดร.วิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล
- ผศ.ดร.วิไลพรรณ ตาริชกุล
- ผศ.ดร.ประไพทิพย์ ลือพงษ์
- ดร.บุฏกา ปัณฑุรอัมพร
- รศ.วรรณี ชลภาสถิตย์
ผลสอบ หมวดวิชาแกนบังคับ
กระบวนวิชา Twin 10 กลุ่ม 1 (SAT) Twin 10 กลุ่ม 2 (SAT) Twin 10 กลุ่ม 1 (SUN) Twin 10 กลุ่ม 2 (SUN)
BUS 7017 ...Click. ...Click. ...Click. ...Click.
BUS 7017 เพิ่มเติม        
BUS 7017 ฝากเรียน     ...Click. ...Click.
BUS 6016 ...Click. ...Click. ...Click. ...Click.
BUS 6016 เพิ่มเติม     ...Click.  
BUS 6016 ฝากเรียน ...Click.      
BUS 6015 ...Click. ...Click. ...Click. ...Click.
BUS 6015 เพิ่มเติม        
BUS 6015 ฝากเรียน        
BUS 6014 ...Click. ...Click. ...Click. ...Click.
BUS 6014 เพิ่มเติม        
BUS 6014 ฝากเรียน ...Click.      
BUS 6013 ...Click. ...Click. ...Click. ...Click.
BUS 6013 เพิ่มเติม        
BUS 6013 ฝากเรียน        
BUS 6012 ...Click. ...Click. ...Click. ...Click.
BUS 6012 เพิ่มเติม     ...Click.  
BUS 6012 ฝากเรียน     ...Click.  
BUS 6011 ...Click. ...Click. ...Click. ...Click.
BUS 6011 เพิ่มเติม        
BUS 6011 ฝากเรียน ...Click.   ...Click.  
BUS 6010 ...Click. ...Click. ...Click. ...Click.
BUS 6010 เพิ่มเติม        
BUS 6010 ฝากเรียน     ...Click. ...Click.
ผลสอบ หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
กระบวนวิชา Twin 10 กลุ่ม 1 (SAT) Twin 10 กลุ่ม 2 (SAT) Twin 10 กลุ่ม 1 (SUN) Twin 10 กลุ่ม 2 (SUN)
BUS 6001 ...Click. ...Click. ...Click. ...Click.
BUS 6001 เพิ่มเติม        
BUS 6001 ฝากเรียน     ...Click. ...Click.
BUS 6000 ...Click. ...Click. ...Click. ...Click.
BUS 6000 เพิ่มเติม ...Click.      
BUS 6000 ฝากเรียน        
ผลสอบ หมวดวิชาบังคับ
กระบวนวิชา Twin 10 กลุ่ม 1 (SAT) Twin 10 กลุ่ม 2 (SAT) Twin 10 กลุ่ม 1 (SUN) Twin 10 กลุ่ม 2 (SUN)
RAM 6001 ...Click. ...Click. ...Click. ...Click.
RAM 6001 เพิ่มเติม       ...Click.
RAM 6001 ฝากเรียน       ...Click.
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610
โทร. 0-2310-8955-6
อาคารสุโขทัย ชั้น 14 ห้อง 1401
โทร. 0-2310-8957-8, 0-2310-8596, 0-2310-8595-6
rumba.mmm@gmail.com