ใบคำร้องทั่วไป
ใบลาเรียน
ใบขอเรียนทดแทน
ใบขอสลับวันสอบ
แบบเสนอทำรายงานวิชา BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ
แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่านใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   
ระเบียนบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate Record)
แบบคำร้องจัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์
(Request Form for Sending Degree Certificate by Post)
หนังสือมอบอำนาจ (Power of Attorney)
คำร้องขอแก้ไขใบปริญญาบัตร
(Request Form to Correct Degree Certificate)
แบบขอแก้ไขหนังสือสำคัญ
(Request Form to Correct Official Documents)
แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา
(Request Form to Apply for Graduation)
แบบขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา
(Request Form for Official Graduation Documents and Graduation Registration, Graduate Level)
แบบขอใบตรวจสอบผลการศึกษา
(Request Form for Verification of Grade Report)
แบบขอใบรับรองผลการศึกษา (Request Form for Transcript)
แบบคำขอแก้ไข - เปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้านามและยศ
(Request Form for Correction - Change of Name, Surname, Title and Rank)
แบบขอหนังสือรับรองระดับบัณฑิตศึกษา
(Request Form for Student Status Certificate, Graduate Level)
   
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม จากบัณฑิตวิทยาลัย
แบบเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ว.1)
แบบเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ว.2)
แบบขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ (ว.3)
แบบส่งดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เพื่อรับการตรวจรูปแบบ (ว.4)
แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ว.5)
อนุมัติขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรแผน ก (ว.6)
แบบขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ (ว.7)
แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (ว.9)
แบบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอกงานนิพนธ์ (ว.11)
รายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์
แบบกำหนดวันและรายงานผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มแสดงความจำนงเลือกทำแผนธุรกิจ
   
การใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science)
   
การใช้ Microsoft Excel ในการคำนวณทางการเงิน
  - ตอนที่ 1 - ตอนที่ 2
  - ตอนที่ 3 - ตอนที่ 4
 
คู่มือการใช้ Financial calculator
  - ตอนที่ 1 - ตอนที่ 2
  - ตอนที่ 3 - ตอนที่ 4
   
กระดาษโครงการ MMM แบบที่ 1 , แบบที่ 2
กระดาษโครงการ SAT แบบที่ 1 , แบบที่ 2
กระดาษโครงการ SUN แบบที่ 1 , แบบที่ 2
   
Register Internet RU
Login เข้าใช้ระบบเครือข่าย RU
Logout ออกจากระบบเครือข่าย
แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่าน
สำหรับ นักศึกษาโครงการ
ตรวจผลสอบ
ประกาศข่าวถึงนักศึกษา
ตารางบรรยาย
คอลัมน์ลองอ่านดู
column หนังสือน่าอ่าน
 
 
 
 

 

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610
โทร. 0-2310-8956,085-071-4002, 0-2310-8593

rumba.mmm@gmail.com
 
     
คอลัมน์ "ลองอ่านดู" กำหนดการ.. ข้อปฏิบัติ.. วิดีโอการซ้อม.. ตรวจสอบรายชื่อ..