Welcome to Independent Study (การค้นคว้าอิสระ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) แต่ทำ IS ค้นคว้าอิสระ

IS : BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Visionary Leaders (Twilight Program)
VLT รุ่น 13/1 กลุ่ม 1 (รวม เพิ่มเติม,เทียบโอน)
VLT รุ่น 13/1 กลุ่ม 2
VLT รุ่น 13/2 (รวม เพิ่มเติม)
VLT รุ่น 14 (รวม เพิ่มเติม,เทียบโอน)
VLT รุ่น 15/1 (SAT,SUN)
VLT รุ่น 15/2 (SAT,SUN)
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ M.B.A. for Modern Managers
MMM รุ่น 24/1 กลุ่ม 1(รวม เพิ่มเติม)
MMM รุ่น 24/1 กลุ่ม 2
MMM รุ่น 24/2
MMM รุ่น 25
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(Twin Program)
Twin รุ่น 6 กลุ่ม 1 (รวม เพิ่มเติม)
Twin รุ่น 6 กลุ่ม 2
Twin รุ่น 6 กลุ่ม 3
Twin รุ่น 7
Twin รุ่น 8
Twin รุ่น 9
Twin รุ่น 9/2
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Modern Leaders (Weekend Program)
MLW รุ่น 11 กลุ่ม 1 (รวม เพิ่มเติม)
MLW รุ่น 11 กลุ่ม 2
MLW รุ่น 12
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ M.B.A. for Modern Managers (Sunday Program)
SUN รุ่น 17
SUN รุ่น 18
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ M.B.A. for Modern Managers (Saturday Program)
SAT รุ่น 16 (รวม เพิ่มเติม)
SAT รุ่น 17
SAT รุ่น 18
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Modern Leaders Program
ML รุ่น 10

อำนวยการสอนโดย

ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ อาคารสุโขทัย

ชั้น 6 ห้อง 610 โทร. 02-3108955-6

มือถือ 085-0714002 และ 085-0713022