Independent Study (BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ)

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(Twin Program) รุ่น 6 กลุ่ม 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล เรื่อง Download
1 5914130129 คุณกวินสุต วรรณศิริ รูปแบบการดำเนินชีวิต และคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ Jetts Fitness ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร download
2 6014154001 คุณธันยพงศ์ เกรียงธนวิบูลย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจกลับมาซื้อรองเท้าแตะ (ขาวสลับ) เทวินทร์ซ้ำของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
3 6014154002 คุณมิ่งขวัญ สมบัติแก้ว ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร download
4 6014154003 คุณประกิติ์ ชัดไพบูลย์ การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อบ้านจากธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) สำนักงานใหญ่ของลูกค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล download
5 6014154005 คุณพรทิวา บูรพาชยานนท์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจในคุณภาพการบริการที่มีต่ความภักดีของผู้บริโภคร้านกาแฟแบรนด์พรีเมียมในเขตกรุงเทพมหานคร download
6 6014154007 คุณศศิมา หรือสมบุูรณ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อธัญพืชกราโนล่า ไดมอนด์ เกรนส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
7 6014154008 คุณประภัสสรี ศรีวิไลทนต์ ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำบริษัทขนส่งเคอรี่ เอ็กเพรสของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร download
8 6014154009 คุณพิมพิศา ชัยเชื้อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือไลท์โนเวลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
9 6014154010 คุณกัญฐณา ชลคีรี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้าของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนของบริษัท FITWHEY ในเขตกรุงเทพมหานคร download
10 6014154011 คุณมนตรี ทองจำนงค์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ Stallions CT 400 ของกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร download
11 6014154012 คุณมียาวดี ชูคง ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชันของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
12 6014154013 คุณธันยธร แย้มยิ้ม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร download
13 6014154015 คุณรชต จันทะบูรณ์ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมการตลาดบริการ 7P’s ของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียลในจังหวัดสมุทรปราการ download
14 6014154016 คุณจิรวุฒิ บุญบำรุงสุข ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออฟติกเครือข่ายทรูของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
15 6014154017 คุณกนกพรรษ ปัตถนานนท์ ประชากรศาสตร์ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรทัศน์ที่เทสโก้โลตัสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
16 6014154019 คุณชัชชาลี สมเนตร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
17 6014154020 คุณธนภัทร์ คำตุวงศ์ ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการเล่นเกมออนไลน์ (e-Sports) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
18 6014154021 คุณทรงพล สุกรีวนัส ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร download
19 6014154022 คุณพรสินี ศรีวิเศษ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ในระดับปฐมวัย download
20 6014154023 คุณกมลชนก แก้วมณี ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า และการยอมรับเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร download
21 6014154024 คุณทิพย์สุดา แฉ่งศิริ แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวมีผลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร download
22 6014154025 คุณบัณฑิต ชวนขุนทด การยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) ของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี download
23 6014154026 คุณสุรภี ฤทธิ์มาก ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันไลน์ฟู้ด (Line Food Application) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
24 6014154027 คุณฉัตรสุดา จันทราชสุวรรณ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อคอร์สเรียนทำอาหารออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊กของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
25 6014154028 คุณณหฤทัย ลิมปนคุณ การรับรู้คุณค่าตราสินค้าผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดจิตรลดาที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร download
26 6014154029 คุณจิราภรณ์ นนทรีย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าเพื่อผิวขาวรูปแบบซอง ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
27 6014154030 คุณวรุฒ จารุโยธิน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด7P’s และความพึงพอใจในคุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในการใช้บริการร้านล้างรถของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร download
28 6014154031 คุณสุวภา ภูษิตประภา การยอมรับและตัดสินใจใช้งานแอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาสำนักพหลโยธิน download
29 6014154032 คุณอนาวิล โชคอมรินทร์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจในคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีต่อคลินิกเสริมความงามของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร download
30 6014154033 คุณชัชริน โชคธนมณี ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจในคุณภาพการบริการที่มีผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการร้านไอสปา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา download
31 6014154034 คุณวกุล ศรีวิชัย คุณสมบัติผลิตภัณฑ์และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสั่งทำเครื่องประดับซ้ำของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
32 6014154035 คุณพัชรภรณ์ ดิษฐะบำรุง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของตราสินค้าสำนักพิมพ์นิยายชายรักชายของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
33 6014154036 คุณอภันตรี อักษรประจักษ์ การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
34 6014154037 คุณนาวิน จ๋อมคำ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าที่ซื้อชุดชั้นในไร้โครงวาโก้ในเขตกรุงเทพมหานคร download
35 6014154038 คุณกุสุมา นิสวงษ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตบริษัทอิออนธนสินทรัพย์ฯ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
36 6014154039 คุณณัฐสินี เจริญพฤฒินาถ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
37 6014154040 คุณอภิทริน วงษ์อัยรา ความคาดหวังองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส.ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
38 6014154041 คุณอธิษมา วงษ์อัยรา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
39 6014154042 คุณภูริตา เวชวิมลรัตนา Revisitation of Thai Tourists in Pattaya download
40 6014963043 คุณณัฐชัย ไวยสุตรา ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้แอปพลิเคชันแกร็บไบค์ในเขตกรุงเทพมหานคร download

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ

Independent Study:

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน

Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

close(); ?>