Independent Study (BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ)

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ M.B.A. for Modern Managers (Sunday Program) รุ่น 18

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล เรื่อง Download
1 5914154020 คุณวรลักษณ์ อินทรประสงค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าอุปโภคผ่านระบบแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
2 6114154048 คุณปาริชาติ หนูเงิน ความต้องการการบริการของผู้นำเข้าสินค้าทางเรือสำหรับท่าเรือคลองเตย download
3 6114154063 คุณดีพร้อม โรจน์รังสิกุล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการฝากเงินกับธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศไทย สาขาอโศก ในเขตกรุงเทพมหานคร download
4 6214060124 คุณประภัสสร บอนสิทธิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านอยู่อาศัยของประชากร ที่ทํางานในเขตอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา download
5 6214060177 คุณธิชา ศรีสมุทร อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร download
6 6214060204 คุณณฐพล ด่วนเดิน คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซื้ออาหารสดใน ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาสุขาภิบาล 2 download
7 6214070001 คุณสมควร ด้วงเดช การพัฒนาความรู้ในการทำงานและการรับรู้คุณค่าจากประสบการณ์ของตนเองส่งผลต่อการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายวศิวกรรมและซ่อมบำรุงสำนักงานดอนเมืองของสายการบินพาณิชย์แห่งหนึ่ง download
8 6214070002 คุณธนพล เกตุประกอบ กระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรกรุงเทพมหานคร download
9 6214070003 คุณเสาวลักษณ์ พงษ์จีน ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการหน่วยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ download
10 6214070004 คุณชัชนันท์ ภู่สุวรรณ กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดของกลุ่มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร download
11 6214070005 คุณชาริญา ดูเบย์ กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 2 download
12 6214070007 คุณอรญา อินทรตุล กระบวนการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูปผ่านคลาวด์ สำหรับพนักงานบัญชีกิจการ ระดับปฏิบัติการในกรุงเทพฯ download
13 6214070008 คุณจันทร์สุดา เจริญมิน การตัดสินใจเลือกอ่านและแชร์ข่าวออนไลน์ของคนในกรุงเทพมหานคร download
14 6214070009 คุณเบญจมาศ ละมุล ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มวัยทำงาน ในช่วงสถานการณ์โควิด download
15 6214070010 คุณกนกกุล บินยูซบ คุณลักษณะที่ท้าทายและความต้องการของพนักงานที่ได้รับการตอบรับที่ ส่งผลต่อความผูกพันในการปฏิบัติงานของพนักงานในร้านกาแฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร download
16 6214070011 คุณศุภณัฐ สรนันท์ คุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงาน ของพนักงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรี download
17 6214070012 คุณธีรพงษ์ น้ำทอง พฤติกรรมการซื้อและรูปแบบวิถีชวิตในสังคมแบบใหม่ (New Normal) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์การ์ตูนทางสื่อออนไลน์ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร download
18 6214070013 คุณจิรฐิติกาล ทิพย์บรรเทิง กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน Shopeeของประชากรใน เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร download
19 6214070014 คุณวรรณิภา จงหมาย กระบวนการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
20 6214070015 คุณศศิมา องอาจณรงค์ การตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารพาณิชย์ไทยของผู้ใช้บริการที่อยู่ในเขตหัวหมาก แขวงบางกะปิ download
21 6214070016 คุณสุนิดา ฟ้าหวั่น กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
22 6214070017 คุณเกตน์สิรี พึ่งบางกรวย กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันอินสตาแกรมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
23 6214070018 คุณวีรนันท์ ศิริษา กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี download
24 6214070019 คุณนรมน อ้อไธสง กระบวนการตัดสินใจการออมและการลงทุนของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร download
25 6214070020 คุณวัชรินทร์ แสงปาก ความภักดีในตราสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า OTTO ของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขต กรุงเทพมหานคร download
26 6214070021 คุณเนตรนภา เปรมปรีดิ์ กระบวนการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ ของประชากรเขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร download
27 6214070022 คุณวันเฉลิม สงวนสิน ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสถานการณ์โควิด download
28 6214070023 คุณพรรณิการ์ ชิ้นทอง แรงจูงใจทางอารมณ์และพฤติกรรมการซื้อสินค้าทางออนไลน์ที่ส่งผลต่อความชื่นชอบของ ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครในการสั่งอาหารโดยใช้แอพพลิเคชั่น download
29 6214070024 คุณบุปผา สีมาเมือง ปัจจัยด้านจิตวิทยาและปัจจัยด้านพฤติกรรมซื้อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ซื้อน้ำตาลสำเร็จรูปชนิดเหลวเพื่อการบริโภคของผู้บริโภควัยทำงานใน เขตกรุงเทพมหานคร download
30 6214070025 คุณโสรญา เอี่ยมสบาย นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และความไว้วางใจต่อผู้ประกอบการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าซ้ำทางออนไลน์ ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร download
31 6214070026 คุณชุมพล ภารไสว กระบวนการในการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มผู้ขายของในตลาดปัฐวิกรณ์ download
32 6214070027 คุณธนัญญา ปิยพงศ์ ประสบการณ์ในการดูแลสัตว์เลี้ยงและการรับรู้ข้อมูลการสื่อสารทางการตลาด ที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูปแบรนด์ใหม่ของผู้นิยมเลี้ยงสัตว์ในเขต กรุงเทพมหานคร download
33 6214070028 คุณธันยพร แก้วศรี คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยทางด้านจิตวทิยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
34 6214070029 คุณณัฐนันท์ ขาวขำ ความประทับใจในคุณภาพงานและความเชื่อมั่นในชื่อเสียงของผู้ผลิตสื่อโฆษณาที่ส่งผลต่อการแนะนำต่อให้ใช้บริการของบริษัทผลิตสื่อโฆษณาแห่งหนึ่ง download
35 6214070030 คุณมัทนา คงใหญ่ ความสุขในการทำงานของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร download
36 6214070031 คุณณัฐนันท์ ช้างพลี แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส่วนกลาง สำนักงานศาลยุติธรรม download
37 6214070032 คุณรุ่งกมล ศรีสวัสดิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในสถานการณ์ COVID-19 ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล download
38 6214070033 คุณจักรพงษ์ วงศ์วัง ภาพลักษณ์ของสถานประกอบการ และคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ บริการของผู้บริโภคที่ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำ สะพานปลากรุงเทพ องค์การสะพานปลา download
39 6214070034 คุณสุภมน หยุ่มไธสง ความไว้วางใจในชื่อเสียงของสถานบริการ และความประทับใจในการบริการที่ส่งผลต่อการกลับไปใช้บริการซ้ำของสตรีวัยท้างานที่ คลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร download
40 6214070035 คุณณภัสรา ภูนุชอภัย คุณค่าตราสินค้าและความไว้วางใจในการบริการที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการ ร้านกาแฟแบรนด์ต่างประเทศรายใหม่ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตพื้นที่ฝั่งธนบุรี download
41 6214070037 คุณสมพิศ แสงแก้ว ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 download
42 6214070039 คุณธนเดช สัตยากวี กระบวนการตัดสินใจเลือกร้านค้าออนไลน์ในการซื้อสินค้า ของเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร download
43 6214070040 คุณนราธิป โคตรสมบัติ กระบวนการในการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของบุคลากรทางการแพทย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร download
44 6214070041 คุณพรรณวดี แก้วสีเคน พฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภค ในพื้นที่เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร download
45 6214070042 คุณอรปรียา เปียเยีย ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตในสถานการณ์โควิด-19 ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
46 6214070043 คุณธนกฤต เพ็ชรพุฒ ปัจจัยทางจิตวิทยาและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ในการใช้บริการของบริษัท โบชิไทยแลนด์ จํากัด download
47 6214070044 คุณธันญรัตน์ เทิดคีรีธรรม คุณภาพการให้บริการ และการรับรู้ประโยชน์ของการประกันสุขภาพที่ส่งผลต่อการ ตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของกลุ่มวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
48 6214070045 คุณนารากร สมประสิทธิ์ กระบวนการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารช่วงโควิด ร้านประถม 6 ของคนวัยทำงาน ในพื้นที่เขต จังหวัดเชียงใหม่ download
49 6214070047 คุณวราพร แขนสันเทียะ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถแท็กซี่ไฟฟ้า ในสถานการณ์ COVID-19 ของประชากร ในเขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ download
50 6214070048 คุณสุภาวดี ธีรวาณิชชา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ download
51 6214070050 คุณชรัญดา พรมมา คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้านอาหารเอ็ม เค สุกี้ สาขาห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี download
52 6214070051 คุณสุปราณี บุญประชุม คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12 สาขาสวนหลวง download
53 6214070052 คุณภาวิณี นกจั่น คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการใน สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11 สาขาดินแดง download
54 6214070053 คุณอติพร ลาวัณลักขณา การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ของ ประชากรในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร download
55 6214070055 คุณณัฐพงษ์ พุทธิผล การศึกษาผลกระทบอัตราการเติบโตของหลักทรัพย์ในปี 2020 เทียบกับ 2019 โดยอาศัยปัจจัยหลักทรัพย์ ในช่วงวิกฤตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 download
56 6214070056 คุณกฤษฎา มิมมา กระบวนการตัดสินใจใช้นาฬิกาเพื่อสุขภาพของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล download
57 6214070057 คุณสมฤดี ใยดี ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี download
58 6214070058 คุณบวรลักษณ์ ขจรฤทธิ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ download
59 6214070059 คุณแพรวพรรณ จันทร์สุพัฒน์ กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับเพชร ของกลุ่มเจเนอเรชันวายในกรุงเทพมหานคร download
60 6214070061 คุณญาณิศาณ์ ถิ่นเดิม ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรกรมสรรพสามิต download
61 6214070062 คุณลักษิกา แดงบุญเรือง กระบวนการตัดสินใจใช้บริการร้าน SC-1488 Café Amazon กรมสรรพสามิต ของบุคลากรกรมสรรพสามิต (ส่วนกลาง) download
62 6214070063 คุณชัญญรัสย์ ชมภูทอง กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ของประชากรในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี download
63 6214070064 คุณชนม์ชุดา วัฒนะธนากร ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา-กัญชงของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร download
64 6214070065 คุณวรวลัญช์ วงษ์ศรีเผือก คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทยูโรเทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด download
65 6214070066 คุณกรุณา ศิลกุล ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท download
66 6214070067 คุณเพชรไพลิน การะกัน การตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ ของบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท download
67 6214070068 คุณสุรศักดิ์ อู่เงิน การใช้เทคโนโลยี e-Learning ของบุคลากรสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ download
68 6214070069 คุณฐิตารีย์ พงษธนศิริโชติ กระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำแร่บรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
69 6214070070 คุณณภัสภรณ์ ธนะอั้วมีสม กระบวนการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล download
70 6214070071 คุณสุภัทรา โตธนะโภคา ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ของผู้ลงทุนช่วงอายุ 40 - 55 ปี ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ download
71 6214070072 คุณวาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง กระบวนการตัดสินใจใช้บริการดาราคลินิกเวชกรรมของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร download
72 6214070073 คุณรอชิด้า ยีสมาน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านทาง Mobile Banking download
73 6214070074 คุณอภิสิทธิ์ ขาวเหลือง ความเครียดจากการทำงานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 เตียง แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร download
74 6214070075 คุณจิราวรรณ ศรีเปรม ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครภายหลังการเกิดสถานการณ์ Covid-19 download
75 6214070076 คุณคนอง อินทร์โชติ การศึกษาคุณภาพของระบบสารสนเทศการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันปรึกษาแพทย์ออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
76 6214070077 คุณวุฒิพงศ์ แสงพันธ์ ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของคนวัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
77 6214070078 คุณฐิติพงศ์ เกษรังสรรค์ พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการบัตรทางด่วนของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
78 6214070079 คุณบุษบา นนเทศา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าบนแอปพลิเคชั่นออนไลน์ช้อปปี้ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง download
79 6214070080 คุณอดุลย์ ปะสู ความพึงพอใจและความคาดหวังในการใช้บริการรถยก ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก download
80 6214070081 คุณนัฐติยา เจริญผล ความพึงพอใจในการใช้บริการรถตู้สาธารณะของประชาชนที่พักอาศัยใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
81 6214070082 คุณพรพรรณ คำสวน กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
82 6214070084 คุณทัศไนย สังข์ทอง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ ของพนักงาน บริษัท ฤทธา จำกัด download
83 6214070085 คุณศุภรัตน์ วักไธสง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร download
84 6214070086 คุณณัฐณิชาร์ ศรีเพียงจันทร์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต download
85 6214070087 คุณณัฐดนัย ชมดาว ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม ของผู้ประกอบกิจการร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร download
86 6214070088 คุณสุพัตรา กาญจนพสุ การตัดสินใจซื้อชาเจียวกู่หลานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
87 6214070089 คุณณัฐพล คลศิลป์ ความพึงพอใจของผู้รับการตรวจสอบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กรณีศึกษากลุ่มบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) download
88 6214070090 คุณสวรส เลิศไตรรักษ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมบำรุงผิวขาวของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
89 6214070091 คุณกชพรรณ ธรรมไชย การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล download
90 6214070092 คุณสว่างนภา วรรณูปถัมภ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสังฆภัณฑ์ของบริษัท ศักดิ์มงคลพร จำกัด download
91 6214070093 คุณพัชรพล รัตนะ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแว่นสายตาของผู้บริโภคที่ร้านแว่นท็อปเจริญในศูนย์การค้าเมกาบางนา download
92 6214070094 คุณมัลลิกา กลิ่นภู่ คุณภาพการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบกับผู้ใช้บริการของ ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
93 6214070095 คุณณัฏฐา ปิ่นนพภัณฑ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัทสถาปนิกของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร download
94 6214070096 คุณณัฐณิชา อุทัยวัฒนานนท์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านประเภท มัลติแบรนด์ ในย่านการค้าสยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร download
95 6214070097 คุณระเบียบ นกเอี้ยง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) download
96 6214070098 คุณกิติยา อรัญรงค์ พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
97 6214070099 คุณรัตติกาล สถล การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารทะเลของประชากรจังหัวนครศรีธรรมราช download
98 6214070100 คุณทัศนีย์ ชื่นไสว ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแอมพาสอินดัสตรี จำกัด download
99 6214070101 คุณนิติชล เจริญศิริ ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจซื้อขายขยะรีไซเคิลของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร download
100 6214070102 คุณวาสนา เคเมือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือของพนักงานบริษัท ไทยโอบายาชิ จำกัด download
101 6214070103 คุณภคินี พุ่มพวง คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนภูมิภาค) download
102 6214070104 คุณภิญญาพัชญ์ นาแหลม แรงจูงใจและพฤติกรรมในการใช้สกุลเงินในรูปแบบดิจิทัล ของผู้บริโภค : กรณีศึกษาสกุลเงินบิทคอยน์ download
103 6214070105 คุณสุพรรษา สิงห์โต กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีคุณภาพของบริษัทจำกัด ในบริษัท เอส.พี.พี.คอนเซ็พท์ แอคเค้าติ้ง จำกัด download
104 6214070106 คุณภัสรนันท์ ไพรสรรณ์ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีของ นักบัญชีในกรุงเทพมหานคร download
105 6214070107 คุณประทีป เพียรคำ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพาของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง download
106 6214070108 คุณบัณฑิต จ้อยลี ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคใน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี download
107 6214070109 คุณฐิติรัตน์ จันทวัย คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ download
108 6214070110 คุณจริยาณี ไกรทิพย์ การตัดสินใจซื้ออาหารปรุงแต่งน้อยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
109 6214070111 คุณจรัญญา แสงทอง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี download
110 6214070112 คุณโอภาส ว่องวงษ์รักษ์ คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี download
111 6214070113 คุณทัศดาว แซ่ด่าน การศึกษาความสัมพนัธ์ ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน หลักทรัพย์ ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดธุรกจิสื่อและสิ่งพิมพ์ download
112 6214070115 คุณจิรัสยา รุ่งสกุลลิขิต กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนในกรุงเทพมหานคร download
113 6214070116 คุณปาริชาติ ห้องแก้ว การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
114 6214070117 คุณวราพร วัฒนชัยยงค์ ความต้องการและการตัดสินใจซื้อเครื่องตรวจน้้าตาลในเลือดด้วยตนเอง ของผู้ป่วยเบาหวาน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
115 6214070118 คุณฐิติกร บุญเรือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านสะดวกซักของผู้บริโภค ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร download
116 6214070119 คุณพิมพ์พัฒน์ เคหะลุน กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดผิวหน้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
117 6214070120 คุณอร่ามวงศ์ เอี่ยมใหญ่ พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายที่มีต่ออาหารจานด่วน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
118 6214070121 คุณวีระพล ผ่องสุภา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันจากการรวมกลุ่ม คลัสเตอร์อุตสาหกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม download
119 6214070122 คุณเอื้อฐิตา สุขชัย การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
120 6214070123 คุณธนาภรณ์ ทิมคล้าย กระบวนการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ของประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา download
121 6214070124 คุณสุฑารินี เกยานนท์ การตัดสินใจเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
122 6214070125 คุณอาภัสนันท์ นามจันโท แรงจูงใจและการตัดสินใจเลือกเรียนกับสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาในพื้นที่ฝั่งธนบุรี download
123 6214155603 คุณนรุตม์ อุดมชัยบรรเจิด การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงจากการลงทุนของหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ ในกลุ่มโรงไฟฟ้า โดยใช้ทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย์ (CAPM) download
124 6314060220 คุณปิยนนท์ ชูสง การเลือกใช้บริการร้านกาแฟของประชากรในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง download
125 6314131114 คุณจันทพิมพ์ แก้วสกุล ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร download

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ

Independent Study:

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน

Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

close(); ?>