Independent Study (BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ)

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ M.B.A. for Modern Managers (Saturday Program) รุ่น 16

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล เรื่อง Download
1 5814154232 คุณกานต์กวี แก้วหล้า กระบวนการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
2 5914154860 คุณสุฐิตา แก้วจรัส ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร download
3 5914154864 คุณธัญลักษณ์ มาส้มซ่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหารชมวิวงิ้วงาม จังหวัดพิษณุโลก download
4 5914155643 คุณทินวิตต์ ต่อแต้ม กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่ออกกาลังกายของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร download
5 5914155644 คุณดวงกมล บุญจันทร์ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมในเขตอำเภอหัวหินของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร download
6 5914155684 คุณธัญวุฒิ วิลาศเลาหกุล ความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
7 5914993002 คุณอัจฉราพรรณ แพ่งสภา พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์ SAMSUNG ในเขตกรุงเทพมหานคร download
8 5914993250 คุณพิศุทธร ศรีถกล กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ Cafe' Amazon ของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดชุมพร download
9 6014993082 คุณเพ็ญทิพย์ แย้มมี การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ของพนักงานบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งหนึ่ง download
10 6114060002 คุณอนงค์นาฎ จิตแสนสวย ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบการลงทุนของลูกค้าใน เอไอเอ ยูนิตลิงค์ ของบริษัทเอไอเอ จำกัด download
11 6114060003 คุณเมธาพร แก้วกังวาล ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสลากธกส.ของลูกค้าในเขตจังหวัดสมุทรปราการ download
12 6114060004 คุณธนบูรณ์ นาคทิม ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกค้า ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
13 6114060005 คุณหนึ่งฤทัย อามาตย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 download
14 6114060006 คุณณัฐฐาวีรนุต จันทร์โสม ความพึงพอใจต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร download
15 6114060007 คุณจุฑามาศ สุดจิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของบุคลากร ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานใหญ่ download
16 6114060008 คุณวรรณสุดา สักมาศ ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยการเดินทาง สำหรับบุคคลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
17 6114060009 คุณทรงกลด นะที แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ download
18 6114060010 คุณจีรนุช วิลัย ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ของลูกค้า ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร download
19 6114060011 คุณไพศาล ร่มรื่นวาณิชกิจ ความพึงพอใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของพนักงานในกลุ่มบริษัท นทลิน จำกัด download
20 6114060012 คุณพิทักษ์ พ่วงพงษ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกค้า ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) download
21 6114060013 คุณพรธิรัตน์ วิริยะอุดมสิน ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ของพนักงานบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ download
22 6114060014 คุณเนตรชนก สุริยวโรภาส ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ SME ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) download
23 6114060015 คุณสรรพวัฒน์ บุญวรเศรษฐ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเขต จังหวัดนนทบุรี download
24 6114060016 คุณจุฑารัตน์ ลือเกษมสุข ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชัน Bualuang iBanking ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
25 6114060017 คุณวาสนา ทองรักจันทร์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ของพนักงาน บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด สาขาบางกะปิ download
26 6114060018 คุณชิตพล อินทร์มา ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี download
27 6114060019 คุณธิติพร ม้อยจังหาร ความคิดเห็นของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซีบางปะกอก download
28 6114060020 คุณอังศนา อู่รัชตมาศ พฤติกรรมการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำกัด download
29 6114060021 คุณทศพล สินธุประเสริฐ ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต download
30 6114060022 คุณชญาณี กุลบุตร ความพึงพอใจต่อการใช้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี download
31 6114060023 คุณนันทวิทย์ ชูเชิด ความพึงพอใจในการใช้งาน Application A-Mobile ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเกาะช้าง จังหวัดตราด download
32 6114060024 คุณวรัญญู สังวระ ความพึงพอใจในการใช้บริการ Krungsri Mobile Application (KMA) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร download
33 6114060025 คุณสุปราณี หมอนสุวรรณ การวางแผนทางการเงิน เพื่อการเกษียณของพนักงานบริษัท ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร download
34 6114060026 คุณกนกพร ชนูนันท์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ของ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) download
35 6114060027 คุณคมเพชร สายมงคล ความพึงพอใจในการใช้ แอปพลิเคชัน TMB TOUCH ของพนักงาน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) download
36 6114060029 คุณวรุณ อินทรพันธ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร download
37 6114060030 คุณไอยวริณย์ บริสุทธิ์ คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สังกัดสายงานปฏิบัติการ download
38 6114060031 คุณกัญชลิกา หิรัณย์รัศฌิ์ญาณิณ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด มหาชน download
39 6114060032 คุณอนงค์ภัทร เวียงจันทร์ คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในสังกัดสำนักงานภาคกลาง download
40 6114060033 คุณสุชานันท์ กฤษณ์โสภี ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสลากออมสินดิจิทัลของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร download
41 6114060034 คุณณัชฌารีย์ หิรัญยะมาน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน Thanachart Connect ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร download
42 6114060035 คุณมณีรัตน์ พรเจริญศิริ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.ธนชาต download
43 6114060036 คุณภาณุวัฒน์ รัตนพนัง ความพึงพอใจของพนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ต่อการใช้บริการ MyMo My Card download
44 6114060037 คุณพิชชากร อุดมสาลี พฤติกรรมการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร download
45 6114060038 คุณแก้วตา สังข์ทอง ความพึงพอใจในการใช้บริการ แอปพลิเคชัน K PLUS ของลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม download
46 6114060039 คุณสุชิราภรณ์ นุ้ยคง ความคิดเห็นของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของลูกค้าบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร download
47 6114060040 คุณอนัญญา ภัสสรภาคย์ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย download
48 6114060041 คุณณวัน จันทร ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการใช้บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ การเคหะแห่งชาติ จำกัด download
49 6114060042 คุณนวพร พันธเสน ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการกองทุนหมู่บ้าน ของประชาชนในหมู่ 3 ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม download
50 6114060043 คุณธัญสุดา เชี่ยวยืนยง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลของลูกค้า บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) download
51 6114060044 คุณปัญณวีย์ ภัทรพงศ์โอฬาร ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) download
52 6114060045 คุณลดานันท์ ศิริสวัสดิ์ คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร download
53 6114060046 คุณกนกวรรณ คงยืน ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการ Application Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร download
54 6114060047 คุณธัญญาภรณ์ พรตระกูลพิพัฒน์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร download
55 6114060048 คุณวัชรพงษ์ คำมา ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อกองทุน SSF ผ่านธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตจังหวัดปทุมธานี download
56 6114060049 คุณกรรภิรมย์ น้อยโจม ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการทางโทรศัพท์ของลูกค้าธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ download
57 6114060050 คุณจิราภรณ์ ปานแก้ว ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาสำนักพหลโยธิน download
58 6114060051 คุณประกายมาศ แสงทุย การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง download
59 6114060052 คุณปัทมา ปานนิล ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบัวหลวง m banking ของลูกค้า ธนาคารกรุงเทพสาขาบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ download
60 6114060053 คุณอภิสิทธิ์ เซียวสธนกุล ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 download
61 6114060054 คุณภาวิณี สุขมั่น การวางแผนทางการเงินของพนักงานบริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด download
62 6114060055 คุณชุติมา สระทองพร้อม ความพึงพอใจในการใช้บริการโครงการสินเชื่อประชาชนของลูกค้าธนาคารออมสินภาค 5 download
63 6114060056 คุณสุภัทรา เจริญสุข ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ download
64 6114060057 คุณวลีพร โพธิรุธ ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด download
65 6114060058 คุณแก้วใจ ทักษิณสุวรรณ ความคิดเห็นในการใช้แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของพนักงาน บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด download
66 6114060059 คุณสุดารัตน์ สิงหะมีชัย ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการ ธนาคารทหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร download
67 6114060060 คุณกิติวุฒิ ไผ่พุทธ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยของธุรกิจในจังหวัดปทุมธานี download
68 6114060061 คุณนิภาวรรณ มุสิกสาร ปัจจัยที่ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด download
69 6114060062 คุณเพ็ญพร วิจิตรเลขการ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร download
70 6114060063 คุณรัชนี โต๊ะชาลี ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร download
71 6114060064 คุณอำพรศรี หล้าหลวง พฤติกรรมการใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ของบุคลากรในศาลอาญา download
72 6114060065 คุณริญญาภัทร์ จันทร พฤติกรรมการบริหารการเงินก่อนวัยเกษียณ ของบุคลากรศาลอาญา download
73 6114060066 คุณรัตติภรณ์ บุญธรรม ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด download
74 6114060067 คุณจาตุรนต์ สุริวินิจ ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า ของบุคลากรศาลอาญา download
75 6114060068 คุณประกายเทียน สันนิถา ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy App ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) download
76 6114060069 คุณกชมน ศิลาธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัท เงินติดล้อ จำกัด download
77 6114060070 คุณฐิติกานต์ บุตรพึ่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการค้างชำระหนี้ของสมาชิกในสหกรณ์ภาคการเกษตร จังหวัดสุโขทัย download
78 6114060071 คุณเสาวนีย์ หอมสุวรรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด download
79 6114060072 คุณศรัญรัตน์ เปลี่ยนเป้า ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงินส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่ download
80 6114060073 คุณวิมาดา ยะรังวงษ์ คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) download
81 6114060074 คุณอาวีนา กองจำปา ปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าในการเลือกใช้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร download
82 6114060075 คุณยุวดี ทองอ่อน ความพึงพอใจในการใช้ Internet Banking ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) download
83 6114060077 คุณพัชมณฑ์ ขำเพ็ง พฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัท สยามโพล์ แอนด์ ไพล์ จำกัด download
84 6114060078 คุณณัฐวัชร ฤกษ์รักษา ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการแอปพลิเคชัน K PLUS ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
85 6114060079 คุณภัทรดา ทองทิพย์ ความพึงพอใจต่อคุณภาพที่นำเสนอของซีรี่ย์เกาหลี ค่านิยมทางสังคม ความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและข้อเสนอแนะของกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการรับชมภาพยนตร์ซีรี่ย์เกาหลีของกลุ่มคนทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร download
86 6114060080 คุณธนาวรรณ จันทร์เสงี่ยม ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน บรรยากาศในการทำงานและคุณลักษณะงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี download
87 6114060081 คุณณัฐมณฑน์ หอมจันทร์ ความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในการทำงาน แรงบันดาลใจส่วนบุคคล และความทุ่มเทให้องค์กรในการมีส่วนร่วม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการกรณีศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ download
88 6114060082 คุณธัญยธรณ์ กุลวรพิสิษฐ์ การรับรู้ต่อคุณภาพบริการ ข่าวสารทางสื่อออนไลน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการและ ความไว้วางใจที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการ E-Banking ของธนาคารพาณิชย์ไทย กรณีศึกษา : ประชาชนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
89 6114060083 คุณธันย์ชนก ฉิมสอน ความเชื่อถือในการบริการที่ได้รับ ความตระหนักถึงคุณค่าที่ได้รับ ความง่ายของระบบและวิธีการใช้งาน และประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ ที่ส่งผลต่อการลดความกังวลในการใช้การบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ download
90 6114060084 คุณทัตพงศ์ ทรัพย์เจริญ การรับรู้ต่อคุณภาพสินค้า ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ การยอมรับคุณค่าตราสินค้า และค่านิยมทางสังคม ที่ส่งผลต่อความภักดีในการซื้อเครี่องสาอางแบรนด์เนม ของประชาชนกลุ่มสตรีวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
91 6114060085 คุณธนัชพร ศุภกุล ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ ความคุ้มค่าของราคา ภาพลักษณ์ตราสินค้า กิจกรรมส่งเสริมการขายส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธุรกิจเครือข่ายรายใหม่ : กรณีศึกษาประชาชนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
92 6114060086 คุณนันทิยา เจียรพันธุ์ การรับรู้คุณภาพที่เปลี่ยนแปลง ภาพลักษณ์ของผู้ผลิตเดิม คุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์และการจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้าที่ปรับใหม่(รีแบรนด์)ของเครื่องดื่มบำรุงกำลังสำหรับชายวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร download
93 6114060087 คุณชนกนันท์ แสงมณี สภาพแวดล้อมการทำงานที่บ้าน ความพร้อมของหน่วยงาน ความตระหนักถึงภาวะวิกฤติของพนักงาน ความพร้อมในการปรับตัวของผู้ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของงานในการทำงานที่บ้านขณะมีภาวะวิกฤติ/การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19ฯ download
94 6114060088 คุณแพรพลอย สุขสว่าง แรงจูงใจในการซื้อ การยอมรับคุณภาพสินค้า ความเชื่อมั่นต่อผู้ขายสินค้า และประสบการณ์ในการซื้อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าทางสื่อออนไลน์ที่นำเสนอโดยห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียง ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
95 6114060089 คุณวัฒนา เกษมรัติ ความมีส่วนร่วมระหว่างการทางาน ความตระหนักถึงผลลัพธ์ของงานในเชิงบวก ความพึงพอใจในการทางานที่บ้านและความเครียดของผู้ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพผลงานตามเป้าหมาย ในการทางานที่บ้านขณะมีภาวะวิกฤติ / การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19ฯ download
96 6114060090 คุณจริยา นวมสุวรรณ ความพึงพอใจต่อสินค้า การจัดช่องทางการจำหน่าย กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและความภักดีต่อสินค้าเดิมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อไอศกรีมแบรนด์ใหม่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรแปรรูป กรณีศึกษาประชาชนที่อาศัยหรือมาทำกิจกรรมในจังหวัดราชบุรี download
97 6114060091 คุณภัทธิยา คงตัน พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล ความมั่นคงในชีวิต สภาพคล่องทางการเงิน และการรับรู้ถึงภาวะวิกฤต ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่คาดหวังในอนาคตกรณีศึกษา พนักงาน บมจ.วิริยะประกันภัย (สานักงานใหญ่) download
98 6114060092 คุณอภิญญา สองโท โอกาสในการมีส่วนร่วม การให้ความสนับสนุนจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน คุณค่าที่ได้รับจากองค์การและความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภค บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ download
99 6114060093 คุณถาวรีย์ เข็มทอง พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าทางออนไลน์ ความไว้วางใจต่อสินค้า การรับรู้เนื้อหาการโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้้าทางสื่อออนไลน์ ส้าหรับผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ของประชาชนที่ประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
100 6114060094 คุณนริสรา สัสดี การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางอินสตาแกรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
101 6114060095 คุณจิตรประภัสร์ สุขมี พฤติกรรมการใช้ Application Krung Thai Next ในการทำธุรกรรมของลูกค้า ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต download
102 6114060096 คุณวรารัตน์ พูนดี ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสำนักงานภาคกลาง download
103 6114060097 คุณกุณทลี ตันติวุฒิสมบัติ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร download
104 6114060098 คุณนาตยา สุดาทิพย์ การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร download
105 6114060099 คุณพิรพัฒน์ เทวกุล การตัดสินใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น GrabFood ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร download
106 6114060100 คุณพิมพ์ชนะ กฤโยภาส ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางช้อปปี้ (Shopee) download
107 6114060101 คุณธนาคาร ปทีปกมล แรงจูงใจของผู้เสียภาษีในการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในท้องที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23 download
108 6114060102 คุณจุฑาวรรณ ใจแสน พฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ download
109 6114060103 คุณจินตนา งามโคกกลาง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการสำนักงานบัญชี บริษัท พรีเชียส เวลท์ จำกัด download
110 6114060104 คุณนฤมล จันทร์กระจ่างแจ้ง แรงจูงใจของผู้เสียภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขอคืนภาษีผ่านบัญชีพร้อมเพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
111 6114060105 คุณจุฑามาศ ลายิ้ม การตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองค์กรเอกชน ในกรุงเทพมหานคร download
112 6114060106 คุณเสาวนีย์ อินต๊ะวัน กระบวนการก่อนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารUOB สาขาเดอะมอลล์บางกะปิของประชาชนในเขตบางกะปิ download
113 6114060108 คุณนิภาพร สว่างนิพันธุ์ ความพึงพอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น Netflix ของกลุ่มวัยทำงาน download
114 6114060110 คุณเมธาวี การินทร์ การศึกษาความพึงพอใจของการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
115 6114060111 คุณธนุตรา สุทธเศียร พฤติกรรมการใช้ Application Thanachart Connect ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร download
116 6114060112 คุณกานต์สินี จันทร์หนู ทัศนคติต่อการทำงาน และความจงรักภักดี ของพนักงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บมจ.นาสินประกัย download
117 6114060113 คุณจินดารัตน์ ศรีวรนันทน์ ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการแอปพลิเคชัน SCB EASYของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร download
118 6114060114 คุณธีระนุช พร้อมพูน ความพึงพอใจในการใช้บริการและการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร download
119 6114060115 คุณอารียา อินทวงค์ ความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร download
120 6114060116 คุณมินตรา สวนเกตุ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดนนทบุรี download
121 6114060117 คุณปนัทตา ดอนกลาง กระบวนการตัดสินใจซื้อทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร download
122 6114060118 คุณนายวรวุฒิ ปิยวินิจฉัยกุล การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
123 6114060119 คุณผกามาศ อินทสิทธิ์ กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดจากร้าน Cafe Amazon ของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร download
124 6114060120 คุณปรียาพร บุ้งทอง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตกรุงเทพมหานคร download
125 6114060121 คุณกมลพร โปสาน แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค ในกรุงเทพและปริมณฑล download
126 6114060122 คุณอนุสสรา สังข์สุวรรณ ความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตบางเขนที่มีต่อการซื้อสลากออมสินพิเศษ download
127 6114060123 คุณวสวัส พรสวัสดิ์ กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของลูกค้า บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร download
128 6114060124 คุณกรเกตุ วรรณพรม ความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของลูกค้าที่มีต่อธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ชิดลม download
129 6114060125 คุณโสภิต สละปัญญา การเลือกอัตราการจ่ายเงินสะสมของลูกจ้างเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้างในจังหวัดปทุมธานี download
130 6114060126 คุณสุณิสา นาคฉาย การรับรู้สิทธิและการลงทุนในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)ของข้าราชการตำรวจ download
131 6114060127 คุณอเนชา เอี่ยมคุ้ม พฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
132 6114060128 คุณพัฐศนันต์ จันทะพันธุ์ การตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
133 6114060129 คุณพ.อ.ท.จาตุรนต์ ฤกษ์จำรัส การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ ของข้าราชการกองทัพอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานคร download

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ

Independent Study:

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน

Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

close(); ?>