Independent Study (BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ)

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(Twin Program) รุ่น 7

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล เรื่อง Download
1 5914155671 คุณนันทรัตน์ มั่งคั่ง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานศาลยุติธรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา download
2 6114152003 คุณก้องรพี ตัณฑประศาสน์ ความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการ Taxi ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ download
3 6114152004 คุณนรินทิพย์ วงษ์สุริยา กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Toyota (รถเก๋ง) ของประชากรในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร download
4 6114152005 คุณณัฐณิชา วุฒิพลากร กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทวอทช์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
5 6114152006 คุณกฤษติยา ชื่นจิต ความสุขในการทำงานของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย download
6 6114152007 คุณวิไลลักษณ์ รวมศิลป์ กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชูกำลังกระทิงแดงของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
7 6114152008 คุณภูกิจ พงศ์อาชา กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
8 6114152009 คุณชัญญานุช สุธรรม ความพึงพอใจในการใช้บริการ บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
9 6114152010 คุณจิรัชญา จิตรัตน์ กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
10 6114152011 คุณเกตนิกา บินรัตแก้ว กระบวนการตัดสินใจเข้ารับบริการร้านกาแฟสดประเภท Stand Alone ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา download
11 6114152012 คุณกมลทิพย์ ศกุนตนาฏ กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศเกาหลีผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
12 6114152015 คุณฐิติมา นาคทอง กระบวนการตัดสินใจบริโภคชานมไข่มุกของพนักงาน บริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด download
13 6114152017 คุณสมกมล มหาอินทร์ กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
14 6114152019 คุณณัฐวรรณ ชิตชวนกิจ กระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
15 6114152020 คุณชนินทร โฉมศรี กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำผลไม้คั้นสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
16 6114152021 คุณจีรัชญ์ณา เทพกอม กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
17 6114152022 คุณสุทธิดา ประสงค์สำเร็จ การวางแผนทางการเงินของข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย download
18 6114152023 คุณอิสรพร สังข์ด้วงยาง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ download
19 6114152024 คุณธีรวัฒน์ ศิริวุฒิ กระบวนการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
20 6114152025 คุณวรรณวิสา พิลึก กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ บริษัทเชิดชัย ทัวร์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
21 6114152026 คุณสุรีย์วัล ปัญญา กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
22 6114152027 คุณนิตา หะสิตะเวช กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟสดร้าน Gracenita Cafe ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
23 6114152029 คุณปรีดาภรณ์ ศุทธิเวทิน ความสุขในการทำงานของบุคลากรส่วนกลาง กรมส่งเสริมสหกรณ์ download
24 6114152030 คุณศรุดา สุปันณี กระบวนการตัดสินใจซื้อเป๊ปซี่ สูตรไม่มีน้ำตาล ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
25 6114152031 คุณพรพรหม ชาญสวัสดิ์ ความผูกพันของสมาชิกต่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จำกัด download
26 6114152032 คุณขนิษฐา โรจน์ประกาศิต การเลือกซื้อสินค้าออร์แกนิคผ่านทางสังคมออนไลน์ของคนกรุงเทพมหานคร download
27 6114152033 คุณคุลิกา บุญค้ำ กระบวนการตัดสินใจซื้อแอพพลิเคชัน/ฟีเจอร์บนสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต download
28 6114152034 คุณฑิฆัมพร ออรุ่งวิไล กระบวนการตัดสินใจท่องเที่ยวเมืองรองของนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร download
29 6114152035 คุณพีรดา แก้วมูล ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ download
30 6114152036 คุณจิดาภา หอจตุรพิธพร กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการเนอสซิ่งโฮมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
31 6114152037 คุณอัญชลี ศรีหมื่นไวย ความพึงพอใจในการซื้อรถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) ยี่ห้อโตโยต้าของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
32 6114152039 คุณพิมพ์ณดา เลิศปกรณ์ธีรทัต ทัศนคติที่มีต่อการทำงานร่วมกับคนต่างวัยของประชากรที่มีงานทำในเขตกรุงเทพมหานคร download
33 6114152040 คุณจิราภา ยังลือ กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของคนวัยทำงาน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร download
34 6114152041 คุณระพีพร แก้วเจริญ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร download
35 6114152042 คุณชลธิชา ศรีภิรมย์ กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
36 6114152043 คุณนิตญา พงษ์แก้ว ความพึงพอใจของผู้ใช้งานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของกรมทางหลวง ที่มีต่อคุณภาพและการให้บริการหลังการขาย download
37 6114152044 คุณพนาพร คำเสมอ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ กรมทางหลวง download
38 6114152045 คุณอรพิน ยอดอ้อย ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเช่าเครื่องจักรกลของเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลกรมทางหลวง download
39 6114152046 คุณโนรีย์ แต้มสุด กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมวลชนของผู้บริโภคในกระทรวงศึกษาธิการ download
40 6114152047 คุณวิกานดา ทองกาผลา กระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคชานมไข่มุกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
41 6114152048 คุณน้ำเพชร โภคา พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสตรีผ่านระบบออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
42 6114152049 คุณดาริน ธนานุภาพไพศาล การเปิดรับสื่อโฆษณาทางสื่อออนไลน์การทำกายภาพบำบัด ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
43 6114152050 คุณกฤตญา สุทธิบุตร ความพึงพอใจของลูกค้าในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ (Krungthai Next) ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร download
44 6114152051 คุณสุกฤตา พูนในเมือง กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานคร download
45 6114152052 คุณกนกวรรณ ดู่อุด กระบวนการตัดสินใจซื้อคอร์สฟิตเนสของประชาชนในกรุงเทพมหานคร download
46 6114152053 คุณเวสารัช ปานช้าง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรกรณีศึกษา ลูกจ้างธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ download
47 6114152054 คุณพัชนุช ยุทธหัตชัยชาญ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตด้านความภักดี download
48 6114152055 คุณธนวัฒน์ พุทธาโร ปัจจัยที่มีส่งผลต่อความเต็มใจในการบริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี download
49 6114152056 คุณนวรัตน์ คลื่นสนั่น ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง download
50 6114152057 คุณฝนทิพย์ หอมไม่วาย คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต download
51 6114152058 คุณสุโรจนา ศากยะ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต download
52 6114152059 คุณวรากรณ์ ก้านเหลือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรสำนักงานจังหวัดชลบุรี download
53 6114152060 คุณอรุณรัตน์ นิตยะโรจน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดทำโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม download
54 6114152061 คุณประกาศิต ฉลองปิยรัตน์ ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำลูกกา download
55 6114152062 คุณกนกพร ประชุมวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเข้าทางานของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร download
56 6114152063 คุณศฐี พรมสิงห์ องค์ประกอบของการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว download
57 6114152064 คุณรจเรช ภิระบรรณ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน download
58 6114152065 คุณรจเรข อารยะปัจจกุล ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช download
59 6114152066 คุณสุนีย์พร ตนภู ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ download
60 6114152067 คุณนภศูล มงคลสวัสดิ์ การศึกษาภาวะผู้นำของหัวหน้างานที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำงานของบุคลากร กรมการค้าภายใน download
61 6114152068 คุณพศวีร์ บรรจงกูล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และ ความพึงพอใจต่อการตัดสินใจเลือกซื้อมายองเนสยี่ห้อเบสท์ฟูดส์ในร้านอุปกรณ์เบเกอรี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
62 6114152069 คุณวราภรณ์ เทียนประนมกร ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
63 6114152070 คุณหัสญา จันทร์ดวง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ download
64 6114152071 คุณพนัดดา สุขรอด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฝ่ายสำนักกิจการนครหลวง download
65 6114152072 คุณอ้อมใจ นิลสุวรรณ กระบวนการตัดสินใจสมัครวิ่งมาราธอนและวิ่งเพื่อสุขภาพของคนกรุงเทพมหานคร download
66 6114152073 คุณชยพล บุญกลิ่นขจร ปัจจัยและการสร้างแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงศรีอยุธยาสำหรับคนทำงานในแถบปริมณฑล download
67 6114152074 คุณฉัตรชนก การุณยศิริ คุณภาพด้านการให้บริการการสื่อสารทางการตลาดและการบอกต่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านจำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์มของเกษตรกรในเขตจังหวัดลพบุรี download
68 6114152075 คุณกันยากร ขันโมลี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด download
69 6114152076 คุณพัชนี รุ่งแจ้ง กระบวนการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทัลของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาท่าน้ำนนทบุรี download
70 6114152077 คุณปุณิกา ปัญญาบวรภัค อิทธิพลของความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในงานต่อการคงอยู่ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) download
71 6114152079 คุณนฤษร ตระกูลมัยผล ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทย download
72 6114152080 คุณบุญยภัทร์ โชติสุภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร download
73 6114152081 คุณอิทธิพัทธ์ ห้วยหงษ์ทอง ปัจจัยและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่ทำงาน ของกลุ่มคนในบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง download
74 6114152082 คุณวัชราภรณ์ เอี่ยมศรี กระบวนการในการตัดสินใจเลือกใช้บริการแพทย์แผนไทย รพ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา download
75 6114152083 คุณชนัญชิตา โพธิ์ศรีขาม กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซ์ชัวรี่ แบบโลว์ไรส์ ของประชากรเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร download
76 6114152084 คุณวารุณี พงษ์ศรี แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรม download
77 6114152085 คุณนงลักษณ์ คูตา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร download
78 6114152088 คุณวิรัลพัชร บุญคง กระบวนการตัดสินใจเช่าซื้อวัตถุมงคลออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
79 6114152089 คุณเมธัสศิกานต์ พลอยปรีดา กระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มตราน้ำทิพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร download
80 6114152091 คุณสกาวฟ้า คอนเอม กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมของผู้บริโภควัยทำงานในกรุงเทพมหานคร download
81 6114152092 คุณณัฐสิทธิ์ ตันติศุภชัยกุล กระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ download
82 6114152093 คุณอารีรักษ์ ยังคำ ประสิทธิผลการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ต้นแบบวัดบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี download
83 6114152095 คุณอังคณา พัฒโท พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท MEKKERE(2545) จำกัด download
84 6114152096 คุณเบญจวรรณ ดำทุ่งหงษ์ กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ซูบารุ (SUBARU) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
85 6114152097 คุณสิริกัญญา อินทร์จันทร์ กระบวนการตัดสินใจบริโภคชานมไข่มุกของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
86 6114152098 คุณวรวิทย์ พฤกษาวนกิจ กระบวนการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
87 6114152099 คุณทิพย์พนิตา โสตทิพย์ การตัดสินใจของผู้ที่มาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย download
88 6114152100 คุณพิพัฒน์ เปียศรี กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
89 6114152103 คุณปาริฉัตตก์ เสงี่ยมงาม ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี download
90 6114152105 คุณณัฐพงษ์ เหมือนทับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภคที่ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง download
91 6114152106 คุณปวริศา นาคพาณิชย์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนของข้าราชการทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม download
92 6114152107 คุณวรรณฤดี สีนวลแก้ว ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอเนกประสงค์ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ download
93 6114152108 คุณเพ็ชร์ นุชมา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง download
94 6114152109 คุณธีรพจน์ ชาลี ความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์บริหารจัดการ ด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) download
95 6114152110 คุณศักดิ์ศรี เม็ดมะ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าเมกาบางนา download
96 6114152111 คุณพรพรหม วัฒนวาณิชย์ ความพึงพอใจต่อสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ (สำนักงานใหญ่ส่วนกลาง) download
97 6114152112 คุณหนึ่งฤทัย ขุนทอง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จากัด (สำนักงานใหญ่) download
98 6114152114 คุณสุดารัตน์ บางข่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนมผงสำหรับทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา ศรีนครินทร์ download
99 6114152116 คุณนิติยาพร พุทธา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทองคำรูปพรรณ ของประชากรในเขตอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี download
100 6114152117 คุณกิตติ์ธเนศ แดงเสมอเกียรติ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจให้บริการสัญญาณ 4G เครือข่าย Truemove H ในพื้นที่ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ download
101 6114152118 คุณปาณิสรา วงษ์พระจันทร์ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงผิวของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ download

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ

Independent Study:

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน

Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

close(); ?>