Independent Study (BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ)

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(Twin Program) รุ่น 8

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล เรื่อง Download
1 6014154006 คุณพีรญา นิชานนท์ กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัย (โรคโควิค-19) ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
2 6114060001 คุณยุพิน ปิ่นทอง การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนจังหวัดปทุมธานี download
3 6114070016 คุณพิศมัย เจริญพันธ์ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มบริษัทจินดาสุข สำนักงานใหญ่ download
4 6114154001 คุณวิอาภา ทับทิม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจในเขตกรุงเทพมหานคร download
5 6114154002 คุณภูษณิศา ฉิมมณี 'ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แชมพู "สูตรเร่งผมยาว" ที่ทำมาจากดอกอัญชัน ของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร' download
6 6114154003 คุณชนนิกานต์ สุทธยากรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ในเขตรังสิต download
7 6114154004 คุณณัฐสิริ อุดมพฤกษา การศึกษาพฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นในการสั่งอาหารของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
8 6114154005 คุณสุกัญญา เอกปัญญาสกุล ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความวิตกกังวลจากการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ COVID – 19 ในประชากร เขตกรุงเทพมหานคร download
9 6114154006 คุณณัฐจรี ประชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย จำกัด download
10 6114154007 คุณสุนิศา ทวีฤทธิคุณชัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา download
11 6114154008 คุณชิษณุ ทวีฤทธิคุณชัย ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVIC-19 ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
12 6114154009 คุณเนตรนภา เหลืองอ่อน ปัจจัยที่มีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 download
13 6114154010 คุณวิศรุต คณนา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกองทุนรวม SSF เเละ SSFX ของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
14 6114154011 คุณวิจิตรา ศรีวิรัช ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากกับบริษัทเงินทุนแอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) download
15 6114154012 คุณณฐพล ทีฆรังสรรค์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
16 6114154013 คุณจุฬาลักษณ์ นาคะชาต การตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านสื่อยูทูป(You Tube) download
17 6114154016 คุณจรรยากร ฉ่ำมะนา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตหัวหมาก download
18 6114154017 คุณฐาปกรณ์ นาคปานเอี่ยม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะสำหรับเดินทางมามหาวิทยาลัยรามคำแหง ของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ download
19 6114154018 คุณวรัญญา พวงสุวรรณ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อที่นอนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
20 6114154019 คุณสายสกุล วงศ์วิวัฒน์กุล ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่เย็นพร้อมรับประทานของประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร download
21 6114154020 คุณพิชาวีร์ อมาตยวิศว์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อซื้อสินค้าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
22 6114154021 คุณแพรี่ เอื้อศรีทองกุล ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเล่นเกมออนไลน์บนมือถือของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
23 6114154022 คุณสุทธิดา เลขานุกิจ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิชย์ในสถานการณ์ COVIC-19 download
24 6114154023 คุณสรินยา อุดมไพรพฤกษ์ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกใช้บริการฝากเลี้ยงบุตรกับสถานรับเลี้ยงเด็ก บอสส์บุ๋น เบบี้โฮม อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ download
25 6114154024 คุณนภัสนันท์ นาฎยปฏิรัตน์ แรงจูงใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ของนักศึกษาโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพเบญจรักษ์รวมชัย จังหวัดสมุทรปราการ download
26 6114154025 คุณหฤทัย พงษ์ศิริโสภาพร พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร download
27 6114154026 คุณชลัช ตั้งเจริญ พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร download
28 6114154027 คุณกรรญา เสริมศักดิ์ศศิธร พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ชาบูชิ ของพนักงานในเขตนิคมอมตะนคร ชลบุรี download
29 6114154028 คุณวรรณพร กลิ่นหอม พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
30 6114154030 คุณกานดา กาญจนดิฐ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของผู้ปกครองในเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี download
31 6114154031 คุณกฤชวัฎ ลิมป์สุทธิรัชต์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากลุ่มอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงวิกฤตการณ์ COVIC-19 download
32 6114154032 คุณปาริชาติ ทองอยู่ พฤติกรรม?และปัจจัย?ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ?ซื้อ?เสื้อผ้า?แฟชั่น?จาก?ตลาด?นัดอิน?ดี้ สาขาพระราม?2 เขตธนบุรี? download
33 6114154033 คุณศรัณภัสร์ พูลสุวรรณสิน พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
34 6114154034 คุณภัคณัฏฐ์ พูลสุวรรณสิน พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ําผักและผลไม้สําเร็จรูปตราทิปโก้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
35 6114154035 คุณกรรวี ศิริปราโมทย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด download
36 6114154036 คุณศศิมา มั่นคงพิทักษ์กุล พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแก้วน้ำสูญญากาศของสตาร์บัคส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
37 6114154037 คุณอณัฆวรรณ ทรงพรวาณิชย์ ความพึงพอใจต่อการใช้บริการภาพยนตร์ผ่านวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร download
38 6114154038 คุณกาญจนธัช เทศรัตนวงศ์ พฤติกรรมและปัจจัยในการเลือกซื้อชุดกีฬาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
39 6114154039 คุณธนากรณ์ ประเสริฐ พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร download
40 6114154040 คุณฐานิตา สิริกรรวิภา พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านอินสตาแกรมของวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร download
41 6114154041 คุณปัทมา ชาติดำรงค์ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อบุคคลธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่นเกล้า ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร download
42 6114154042 คุณดารากร อุไรเลิศ ความภักดีในการใช้บริการธนาคารออมสินของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
43 6114154043 คุณจินตญา สุวรรณน้อย ความพึงพอใจในการใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ download
44 6114154044 คุณรัชดาภรณ์ จันทร์เหมือน ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ download
45 6114154045 คุณกนกพร เลิศเศรษฐวณิช ประสิทธิภาพด้านการให้บริการของพนักงานร้านเรซิ่นอาร์ท download
46 6114154046 คุณสมิต เลิศเศรษฐวณิช ทัศนคติของผู้บริโภคที่รับรู้จากการดูโฆษณาออนไลน์ของร้านเรซิ่นอาร์ท download
47 6114154047 คุณชุติมา มุสิเกษม แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร download
48 6114154049 คุณกนกพร อุตส่า การรับรู้ช่องทางการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน M Card Shop ของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร download
49 6114154050 คุณญาณิศา เดชเกตุ ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของ บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตี้ส์ ในอาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค download
50 6114154051 คุณวรพจน์ พรหมวงศ์สกุล ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
51 6114154052 คุณพิชญาภรณ์ เกตุสิงห์ การตลาดภายในที่มีผลต่อความภักดีของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ download
52 6114154053 คุณกนกพร วงศ์บุญส่ง การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้นวัตกรรมผ้าอนามัยของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
53 6114154054 คุณศศิธร อยู่เล็ก พฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทย ของคนวัยทำงานในเขตลาดกระบัง download
54 6114154055 คุณศรัณย์ เพ็ญนภา แรงจูงใจในการทำงานของผู้แทนยา บริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เขตต่างจังหวัด download
55 6114154056 คุณอรณิชา บุญกิจปิติภัทร การตัดสินใจใช้บริการที่พักแบบรีสอร์ทในอำเภอปากช่อง ของนักท่องเที่ยวไทย download
56 6114154057 คุณวะสา ปฏิสัมภิทาวงศ์ กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่าน Application Shopee ในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
57 6114154058 คุณณิชาภา สุตพล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการชำระหนี้บัตรเครดิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
58 6114154059 คุณวรายุทธ สุขผล พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต COVID-19 ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี download
59 6114154060 คุณวัฒนะ สุขขวัญ ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อร้านอาหารที่ปรับตัวในช่วงวิกฤต covid-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร download
60 6114154061 คุณวิจิตรา วงศ์อ้ายตาล ทัศนคติของผู้บริโภคในการใช้แอพพลิเคชันของ Food Panda ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี download
61 6114154064 คุณศศิธร ดิษบรรจง พฤติกรรมการเข้าร้านคาเฟ่ของนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมอาหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง download
62 6114154066 คุณปทุมมา พุฒตาล ความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด download
63 6114154067 คุณทรงศักดิ์ ชมบุญ ความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันโควิด-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
64 6114154069 คุณสมหญิง จันทร์อบ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอปพลิเคชันในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในสถานการณ์โควิด-19 download
65 6114154071 คุณพัชชารัตน์ โภคินวัชรเกียรติ การตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อ มาม่า ในจังหวัดสุพรรณบุรี download
66 6114154072 คุณสาวิตรี วินัยปกรณ์ การเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ก่อนและระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิค-19ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
67 6114154073 คุณนิธิวดี โล่สกุล ส่วนประสมทางการตลาดที่สร้างคุณภาพการให้บริการร้านอาหารในโรงแรมระดับ 5 ดาวของประชากรในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร download
68 6114154074 คุณทิฆัมพร สุทธิประภา การตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสินธานีของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง download
69 6114154076 คุณศิริลักษณ์ ถาวร การตัดสินใจเลือกใช้ชนิดหน้ากากป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
70 6114154077 คุณศิโรรัตน์ ศิลปะ การยอมรับ Application ธ.ก.ส.A-Mobile ในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธนาคาร ธ.ก.ส.จังหวัดชัยภูมิ download
71 6114154078 คุณกัณฐภูษา สวัสดิสุข ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Smart Home ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
72 6114154079 คุณอรอุมา ชูขันธ์ กระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
73 6114154080 คุณธารินี ประโชติรัตนกุล พฤติกรรมการเลือกใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้าและบริการของพนักงานบริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด download
74 6114154082 คุณหนึ่งนุช วรวุฒิวิทยารักษ์ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหน้ากากอนามัยผ่านร้านค้าออนไลน์ในสภาวะแพร่ระบาดโควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง download
75 6214154100 คุณมรกต วงศ์อรินทร์ ภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ download

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ

Independent Study:

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน

Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

close(); ?>