Independent Study (BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ)

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Modern Leaders (Weekend Program) รุ่น 11 กลุ่ม 2

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล เรื่อง Download
1 6014133122 คุณปณิชา แก้วมณี การตัดสินใจเลือกจัดสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้ในเขตกรุงเทพมหานคร download
2 6014154018 คุณ พรพรหม แท่นศิลา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร download
3 6014963034 คุณภัสรวดี จันทรีเล็ก ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแผนบริการสมาชิกของแอปพลิเคชันวิดิโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ download
4 6014963035 คุณภาณุพันธ์ อยู่เย็น ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า Sweat16! ของกลุ่มแฟนคลับชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร download
5 6014963036 คุณชยพัทธ์ วิศวเมธากุล ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการเลือกซื้อเกมผ่านโปรแกรม Steam ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
6 6014963039 คุณธนิษดา รุ่งเจริญพร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบเติมเงินไทยวิวัฒน์ของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร download
7 6014963040 คุณบุษรา สู่ธนะวิโรจน์ ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
8 6014963041 คุณ ฉวีวรรณ ทองยอน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มผสมหญ้าหวานตราดอยคำของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
9 6014963042 คุณวัชรินทร์ ชดพรหมราช ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการแอปพลิเคชันทราเวลโลก้าของประชากรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร download
10 6014963044 คุณพินิจ จินะอิน อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจในคุณภาพการบริการที่มีต่อความภักดีของกลุ่มลูกค้าโรงงานที่ใช้บริการ บริษัท บั๊กโชลูชันส์ จำกัด download
11 6014963046 คุณชลธิชา ลิมป์พัชราภรณ์ การตัดสินใจซื้อสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารออมสิน download
12 6014963047 คุณเบญจา หลาวทอง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ Official Fanlight ผ่านทวิตเตอร์ download
13 6014963048 คุณวรัญญา ยศสง่า พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์และความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของแอปพลิเคชันเมพ download
14 6014963049 คุณพิเชษฐ์ คงสูน ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความรู้ เงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการสมัคร และทัศนคติที่ส่งผลต่อความตั้งใจเลือกใช้บริการบัตร Wisdom ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร download
15 6014963050 คุณสุนีภัสญ์ สันทองธนากิตติ์ การรับรู้คุณค่าของตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่ารบริการของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ download
16 6014963051 คุณปิยาภรณ์ แจงจำรัส คุณภาพการบริการและภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำร้านโจนส์ สลัด download
17 6014963052 คุณพรประชา โตโส ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาจองห้องพักผ่านแอปพลิเคชัน อโกด้า ซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
18 6014963053 คุณณัฐภา ภาคสวรรค์ การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าของผู้บริโภคบน FACEBOOK LIVE download
19 6014963054 คุณศศินาถ ปิ่นแหลม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์จากการศึกษาข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสื่อออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
20 6014963055 คุณศิริพักตร์ แช่มเจริญพร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ำสินค้าไดโซของกลุ่มสตรี Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร download
21 6014963056 คุณจุฑามาศ ภู่ทอง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
22 6014963057 คุณกาญจิรา ใหญ่น้ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนการซื้อหวยใต้ดินของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
23 6014963058 คุณพัชรี ศักดิ์ศรีพรชัย ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมผงเอส 26 โปรเกรสโกลด์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
24 6014963059 คุณชุลีพร นิลศิลา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ QR CODE ของพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร download
25 6014963062 คุณพิชญา ดำรักษ์ อิทธิพลของคุณค่าที่ผู้บริโภครับรู้ต่อคุณภาพความสัมพันธ์และความภักดีต่อร้านชาบูเลอแกรนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี download

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ

Independent Study:

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน

Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

close(); ?>