Independent Study (BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ)

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่น 13/1 กลุ่ม 2

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล เรื่อง Download
1 5914155593 คุณศิลาทิพย์ สุทธิประพันธ์ แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินในเขตคลองจั่น download
2 5914155594 คุณฐิติราช ทิพยทัศน์ แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์บริษัท Mitsubishi Turbocharger Asia download
3 6014993040 คุณดิษย์ แตงศรี ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินในเขตพระโขนง download
4 6014993041 คุณนันทภพ แมบจันทึก ปัจจัยรูปแบบการสื่อสาร ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ทีทีเอ็มเค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด download
5 6014993043 คุณนันทวัน เขียวสอาด แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง download
6 6014993044 คุณนันทิยา เขียวสอาด ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเว็บไซต์ที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการซื้อสินค้า download
7 6014993045 คุณนราพร เซ็มมุกดา รูปแบบการสื่อสารและสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรของบริษัท พี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด download
8 6014993046 คุณอนุสรณ์ ยิ่งสุขสมหวัง สภาพแวดล้อมในการทำงานและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร download
9 6014993047 คุณนันท์นภัส แก้วบ่อไทย ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร download
10 6014993048 คุณรัฐรวีท์ ศรวิชัย คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) download
11 6014993049 คุณชยวงศ์ ภวังคะนันท์ ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) download
12 6014993050 คุณสุภาภรณ์ สายรุ้ง ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กร และคุณภาพชีวิตการทำงานกับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสถาบันไทย-เยอรมัน download
13 6014993051 คุณนิตยา ชื่นอารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกสมัครงานกับบริษัทญี่ปุ่น ในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร download
14 6014993052 คุณธันย์ชนก เจริญศรีทวีชัย แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค download
15 6014993053 คุณสุภัคสิริ ปิ่นทอง ภาวะผู้นำที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด download
16 6014993055 คุณจักรกิจ เนตร์พันธ์ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
17 6014993056 คุณมานะ สมัยมาก ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับความคิดที่จะใช้บริการสถานออกกำลังกายขนาดใหญ่(Fitness Center) ของประชากรในเขตจังหวัดระยอง download
18 6014993057 คุณศุภณัฐ เฉลิมธำรงลาภ การทำงานเป็นทีมและความรู้ความเข้าใจในด้าน ISO 9001: 2015 ของบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) download
19 6014993058 คุณภัทรวรรณ เทียนยาณี แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ download
20 6014993059 คุณสุนิสา หนูพูน ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับบริการทางด้านทันตกรรมของคลินิกทันตกรรมทันตศิลป์ download
21 6014993060 คุณธนกฤต ธรรมรัตดิษกุล ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดที่จะลาออกจากงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด download
22 6014993061 คุณแพรววารัด วิวัฒนาวาณิชย์ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด download
23 6014993062 คุณภิญญาพัชญ์ คนคล่อง ภาวะผู้นำและการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา download
24 6014993063 คุณศิวะบุตร พึ่งอารมณ์ ความพึงพอใจ และความคาดหวังในการทำงาน ที่มีผลต่อความตั้งใจจะลาออกของข้าราชการตำแหน่งเสมียนตราอำเภอ ในสังกัดกรมการปกครอง download
25 6014993064 คุณสุดาวัลย์ นุ่มสุข ลักษณะประชากรศาสตร์และคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงานบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) download
26 6014993065 คุณจีระชัย ใสสอด ลักษณะทางประชากรศาสตร์และแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร download
27 6014993066 คุณมรกต เจียรวงศ์ตระกูล การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหง(MBA) download
28 6014993068 คุณธนกิจ วงศ์สิริเมธากุล ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด download
29 6014993069 คุณอรวรรณ ยาสาธร แรงจูงใจในการศึกษาและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ ปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง download
30 6014993070 คุณสมศักดิ์ เธียรปัญญา ลักษณะประชากรศาสตร์และความพึงพอใจในการเรียนการสอนที่มีผลต่อความผูกพันต่อสถาบันการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง download
31 6014993071 คุณณัฐวดี ประเสริฐทรงกุล แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในองค์กร ของนักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง download
32 6014993072 คุณสุพัชรินทร์ วนะรุจิ กระบวนการจัดการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล download
33 6014993073 คุณเสาวนีย์ ถิ่นคง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง download
34 6014993074 คุณสุรชัย วัฒนะรุ่งเรือง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนช์ จำกัด download
35 6014993075 คุณประยูร ผ่านจังหาญ ส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ download
36 6014993076 คุณเทพศิริ แก้วประดิษฐ์ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ download
37 6014993078 คุณประภาวี  ชุ่มจิตต์ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงาน และการซื้อสินค้าออนไลน์ download
38 6014993079 คุณกฤษณะ นรรัตน์ การศึกษาลักษณะภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงาน บริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จำกัด download
39 6014993080 คุณหทัยทิพย์ ช่อรัก ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการประเภทวิชาการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส่วนกลาง) download

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ

Independent Study:

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน

Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

close(); ?>