Independent Study (BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ)

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Modern Leaders (Weekend Program) รุ่น 11 กลุ่ม 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล เรื่อง Download
1 6014963001 คุณพรชนก ลักษณะวิบูลย์ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร download
2 6014963002 คุณมัชวิษฐ์ บุญใช้ กระบวนการตัดสินใจซื้อนมถั่วเหลือง ไวตามิ้ลค์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
3 6014963003 คุณสุมาลี แย้มกลีบบัว ความพึงพอใจของผู้รับบริการรถไฟฟ้าแอรพอร์ต เรียล ลิงก์ เขตกรุงเทพมหานคร download
4 6014963004 คุณปรียาวรรณ์ แก้วนวลพันธุ์ กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
5 6014963006 คุณภิญญาพัชร์ สิทธิโชติภิรัตน์ กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร download
6 6014963007 คุณธนกร พุทธรักษา กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
7 6014963008 คุณมณีรัตน์ ใจน้อย กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำผลไม้ ทิปโก้ ของคนในกรุงเทพมหานคร download
8 6014963009 คุณกัญญาว์ธร พุทธาราม พฤติกรรมการบริโภคนมวัวของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
9 6014963010 คุณจิราเรศ พนานุสรณ์ศิลป์ กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของคนทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร download
10 6014963011 คุณสรินยา อารีย์รักษ์ กระบวนการตัดสินใจบริโภคชานมไข่มุกของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
11 6014963014 คุณธิดารัตน์ วัฒนสุข การเลือกรูปแบบการออมของพนักงานบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด (ฝ่ายโรงงาน) download
12 6014963015 คุณณภารินทร์ ภัสราธร พฤติกรรมการป้องกันการเกิดกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมของพนักงานบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร download
13 6014963016 คุณปัทมวรรณ อินยิ้ม กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า (Facial Skincare) ของผู้บริโภคที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร download
14 6014963017 คุณกมลลักษณ์ โชติจิตรวิเชียร รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีความสุขของคนโสดในกรุงเทพมหานคร download
15 6014963018 คุณวันวิสา ยังโหมด การศึกษาการเปิดรับรูปแบบสื่อโฆษณาและพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสื่อโฆษณาบนเว็บไซด์ยูทูบ YouTube ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
16 6014963019 คุณวิชุนันท์ ลีวรรณ์ กระบวนการตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวของผู้รักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร download
17 6014963020 คุณมินตรา วงษ์สันต์ กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟู้ดสำหรับผู้ใช้บริการฟิตเนสในกรุงเทพมหานคร download
18 6014963021 คุณศจิกา ศรีนวล กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา download
19 6014963022 คุณอภิญญา จงรวมกลาง กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มโคคา โคล่า (โค้ก) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร download
20 6014963023 คุณณิชมน ทิพย์พิมาลย์ กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ำผลไม้สดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร download
21 6014963024 คุณกชามาศ หวังเจริญ กระบวนการตัดสินใจซื้อ iPhone ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
22 6014963025 คุณชนากานต์ ชูหลิน กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง download
23 6014963026 คุณณัฐรดา แผ่นหิน กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟร้าน Cafe Amazon ของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร download
24 6014963027 คุณฉันชนก จินพล กระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
25 6014963028 คุณมนต์ธิดา มาโพธิ์ กระบวนการตัดสินใจซื้อหมอนที่นอนยางพาราแท้ 100% แบรนด์ TNF ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร download
26 6014963029 คุณสุกัญญา ทิพย์ไสยาสน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า Apple ของผู้ใช้โทรศัพท์ iPhone ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
27 6014963030 คุณธนโชติ หิรัญญะสิริ กระบวนการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักของคนในเขตกรุงเทพมหานคร download
28 6014963031 คุณโอภาส ยาศิรินทร์ วิถีการใช้ชีวิตประจำวันกับสุขภาพของกลุ่มคนวัยทำงาน ในกรุงเทพมหานคร download
29 6014963032 คุณอรัญ พันธิมากรกิจ การเปิดรับสื่อโฆษณาออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียของกลุ่มคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร download
30 6014963033 คุณภิญญ์นารา แก่นจาปา กระบวนการตัดสินใจใช้บริการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
31 6014963060 คุณนิลาวัลย์ สามพันธ์ ความพึงพอใจการเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอส (AIS) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
32 6014963063 คุณโสภิดา เศรษฐ์สถาวร กระบวนการตัดสินใจซื้อนมถั่วเหลืองยูเอชทีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล download
33 6014993107 คุณฐานิศา พิมพ์ลี กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการรีสอร์ทอาจารย์พันธ์ เกาะพยาม จังหวัดระนอง download

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ

Independent Study:

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน

Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

close(); ?>