Independent Study (BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ)

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่น 15/2

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล เรื่อง Download
1 5914154516 คุณกิตติธัช ตันประเสริฐ การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องประดับบนช่องทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketing) ของผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร download
2 6014133114 คุณกาญจนาภา บุญเจิม การตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้า เครื่อง 1.0Turbo ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
3 6114152090 คุณณัฐพร นิ่มนวล ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด download
4 6114962083 คุณดนัยธรณ์ ลิ่วคุณูปการ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนด้านรับเหมาติดตั้งงานระบบแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร download
5 6114962128 คุณวัชรี ตรงเจริญทรัพย์ การใช้บริการห้างสรรพสินค้าเอ็มควอเทียร์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
6 6114993201 คุณปิ่นกมล ชุมทอง ความตั้งใจท่องเที่ยวซ้ำเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานีของประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
7 6114993202 คุณปรีชา ภิรมย์ไกรภักดิ์ ภาวะผู้นำที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การในศตวรรษที่ 21 download
8 6114993203 คุณภัทรกันย์ นาคศรีสุข ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Food Delivery ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
9 6114993204 คุณวรนันท์ โกยทอง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการลือกซื้อทาวน์โฮมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
10 6114993205 คุณปวีณา โควาวิเศษสุต ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล TOYOTA VIOS ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
11 6114993206 คุณสิริรัตน์ จันทร์ทองภักดี การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้ง (Mobile Banking) ของประชากรที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร download
12 6114993207 คุณวัลยา คงแดง ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ download
13 6114993208 คุณยุทธการ ดวงศรี การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จังหวัดนครพนม ของประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล download
14 6114993209 คุณทิพย์สุดา หมื่นลภ ปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรเทศบาล ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร download
15 6114993210 คุณพิชญา เวชทรัพย์ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ download
16 6114993211 คุณกชกร เวชทรัพย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
17 6114993212 คุณชณิกานต์ เครือวิเสน คุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานคร download
18 6114993213 คุณลิยากร ตริวาลอง คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ download
19 6114993214 คุณมนธิรา สมัครธัญกิจ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการการบินไทย เส้นทางบินในประเทศ download
20 6114993215 คุณจิรัชญา ทัศศรี ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักบัญชี ที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานงบการเงิน ของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง download
21 6114993216 คุณภคินี สิริชื่นสุวรรณ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร download
22 6114993217 คุณธมลวรรณ ยอดมูลคลี ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่พักอาศัยเขตกรุงเทพมหานคร ในการใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย download
23 6114993219 คุณทัศนีย์ ห่วงบุญ การตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
24 6114993220 คุณธิตนันท์ ตู้ประกาย ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน download
25 6114993221 คุณวัชรี มณี ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน download
26 6114993222 คุณธีรวัฒณ์ กาญจนบันเทิง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภค KFC ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร download
27 6114993223 คุณชุติมา เดชศรี การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์รักษ์โลกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
28 6114993224 คุณเอกชัย มโนวรกุล ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 download
29 6114993225 คุณพัชรีวรรณ ขจรอินทร์ ปัจจัยการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าต่อตราสินค้าร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้้ามันปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร download
30 6114993226 คุณจุฑามาศ เอื้อประเสริฐ ปัจจัยการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของบัตรสมาชิก The 1 Card download
31 6114993227 คุณอรทัย พุ่มสุวรรณ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ของลูกค้าที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร download
32 6114993228 คุณธันยานิษฐา บุญมาศ ความสุขในการทำงานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง download
33 6114993229 คุณทิพวรรณ สิทธิชัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการยื่นแบบและชำระภาษีของผู้เสียภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร download
34 6114993230 คุณฐานิกา เชาวลิต ประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้ประกอบการ SMEs รายย่อยที่ประสบความสำเร็จในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร download
35 6114993231 คุณกัลยา นาคบัว ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าของประชาชนในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร download
36 6114993232 คุณแววเดือน ภูสาไสย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักอำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ download
37 6114993233 คุณฐิติมา เข็มนิ่ม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของข้าราชการในหน่วยงานที่สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 2 download
38 6114993234 คุณแก้วลัดดา นิมมา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อกาแฟสด ระดับพรีเมียมของผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
39 6114993235 คุณเชาวัฒน์ ศรีนวลมาก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดของลูกค้าที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร download
40 6114993236 คุณหฤทัย วิทยาพูล ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัยของประชากรที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร download
41 6114993237 คุณปิยะวดี พุ่มเพชร การตัดสินใจทาธุรกรรมทางการเงินโดยใช้บริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทยของลูกค้าที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร download
42 6114993238 คุณสิริรักษ์ สุวรรณก้านมณี อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี ต่อการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร download
43 6114993240 คุณคเณศ แถนสีแสง ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัด พระนครศรีอยุธยา download
44 6114993241 คุณสุชีรา ประวิง คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนกลาง กรมส่งเสริมสหกรณ์ download
45 6114993242 คุณวรรณิษา นพ การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
46 6114993243 คุณธันย์ชนก หลานไทย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของนม ของผู้บริโภคในเขตห้วยขวาง download
47 6114993244 คุณพิมใจ จันทฤกษ์ แรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ download
48 6114993245 คุณสุทธิพจน์ ประกอบสุข การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ยามค่ำคืนในประเทศไทย download
49 6114993247 คุณมาลัย ถึกขุนทด การศึกษากระบวนการนำบริษัท จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แห่งประเทศไทย download
50 6114993248 คุณปุณยาพร ใจเดียว การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
51 6114993249 คุณอังคณา ดวงสอาด แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด download
52 6114993250 คุณธนภัทร สิทธิ์สิริโสภา การตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสระบุรี download
53 6114993251 คุณวริน ปากหวาน การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ download
54 6114993252 คุณกรรณิกา ศรีรัตนไพฑูรย์ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อ Smart Watch ของประชาชนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
55 6114993254 คุณกัลยา ประกาศธรรมกุล การตัดสินใจใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet)ของผู้ใช้ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร download
56 6114993255 คุณสุดาทิพย์ ศรีบ้านดู่ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคล้า จำกัด download
57 6114993256 คุณศศิธร ประเสริฐศรี การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตร จังหวัดชัยนาท download
58 6114993257 คุณศศินุช ศรีมาวงษ์ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
59 6114993258 คุณสุวรรณา สุขนิ่ม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการชำระเงินกู้ยืมกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี download
60 6114993259 คุณสถาพร เพ็ชรนะ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) download
61 6114993260 คุณสุนทรีย์ ปานะบุตร ประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของผู้ทำบัญชีในธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย download
62 6114993261 คุณวีรากร ถุงเงิน คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัท เอบีบี อิเล็คทริฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด download
63 6114993263 คุณพรรณพร ไตรธรรม ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จำกัด download
64 6114993264 คุณสุนิษา สุภากาโล ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทาง Instagram ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
65 6114993266 คุณพรรณเรศ พวงบุญ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานในบริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด download
66 6114993267 คุณปุญญ์ชญาน์ พันธุประการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี download
67 6114993268 คุณพรชัย รุ่งเรืองกิจพัฒนา ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนประเมินราคาทรัพย์สินของกรมธนารักษ์ download
68 6114993270 คุณสิริกาญจน์ เสาสิน คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ download
69 6114993271 คุณกชพร สมเชื้อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับราชการ ของข้าราชการส่วนกลาง กรมทางหลวง download
70 6114993272 คุณรัตตินันท์ โรจน์ภูรินันท์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกายภาพบาบัดโรงพยาบาลเอกชนในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร download
71 6114993273 คุณสุกฤตา อนันตภัณฑ์ แนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ที่สามารถชำระหนี้เงินกู้ให้แก่กองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ของ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดินนาขุนไกร จำกัด จังหวัดสุโขทัย download
72 6114993274 คุณอุสา ขวัญคุ้ม ความพึงพอใจของผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ประเภทธุรกิจ จากการให้บริการ ของส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก download
73 6114993275 คุณรุ่งดารา แสนอุบล ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการบริหารงานคลัง ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสมุทรปราการ download
74 6114993276 คุณเกศพร เฉยขุนทศ ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารธนชาตสาขามหาชัยเมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร download
75 6114993277 คุณมณีรัตน์ เกิดสมบูรณ์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการสำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม download
76 6114993278 คุณณัฐกฤตา ขาวดี การศึกษาความสามารถในการชำระหนี้เงินกู้ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาสุรินทร์ download
77 6114993279 คุณธนภรณ์ ภู่ประยูร พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
78 6114993280 คุณปรางศิริ นิลสอน การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
79 6114993281 คุณสมศักดิ์ คำมะรี กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ประเภทวิตามิน ของกลุ่มลูกค้าในกรุงเทพมหานคร download
80 6114993282 คุณจิตกานต์ บุญเกิด แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (ภาคตะวันตก ตอนบน) download
81 6114993283 คุณธัญพร จันขัน การตัดสินใจใช้บริการซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Foodpanda ในเขตกรุงเทพฯ ช่วงสถานการณ์ COVID-19 download
82 6114993284 คุณชนมน ภุชงค์ การรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) download
83 6114993285 คุณศรัญญา หล้ามุงคุณ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ของลูกค้าที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร download
84 6114993286 คุณเปมิกา งิ้วสุภา ความต้องการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการพลเรือน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนกลาง) download
85 6114993287 คุณสุพัตรา พ่อยันต์ ความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา download
86 6114993288 คุณนรีธัญญ์ บุณยรัตพันธุ์ ความสุขในการทำงานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) download
87 6114993289 คุณปนัดดา น้อยประทุม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของประชาชนที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
88 6114993290 คุณพิกุล พันเดช การรับรู้เงินชราภาพสะสมกองทุนประกันสังคมและการวางแผนเพื่อเกษียณอายุของผู้ประกันตน download
89 6114993291 คุณนิตยา ทายิดา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารออมสินของลูกค้าที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร download
90 6114993292 คุณอมรรัตน์ อ่อนรู้ที่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ บุคลากรธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ download
91 6114993293 คุณนัชรี บัวหอม การตัดสินใจในการเลือกใช้บริการด้านสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ของบุคลากรกรมทางหลวงชนบท download
92 6114993294 คุณวรรณิศา กองกาญจน์ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
93 6114993295 คุณชุติมณฑน์ กิจสกุล การบริหารจัดการตามแนวทฤษฎี J มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การญี่ปุ่นขนาดเล็กในตึกEmpire Tower สาทร download
94 6114993296 คุณอัญชิสา สร้อยเพ็ชร ความพึงพอใจของลูกค้า ในการใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (สาทร) download
95 6114993297 คุณเพ็ญพิชา รอดเฉย การตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของนักลงทุนในเขตลาดกระบัง download
96 6114993298 คุณวิจิตรา เนื่องวัง คุณสมบัตินักบัญชีที่พึงประสงค์ของสำนักงาน เขตสีลม download
97 6114993299 คุณพิชชาภา ใบศรี การตัดสินใจใช้งานระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money(Electronic Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
98 6114993300 คุณสุปวีณ์ บุญสมภาร คุณภาพการให้บริการของร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงานคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา download
99 6114993301 คุณศิริวรรณ ลิ้มรสเจริญวงศ์ พฤติกรรมการใช้ข้อมูลทางออนไลน์และคุณค่าต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางทางออนไลน์ของข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 - 9 download
100 6114993302 คุณณัฐภัทร จันทพันธ์ การรับรู้ความต้องการและคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อทัศนคติภายใต้กระบวนการตัดสินใจ ใช้บริการการท่องเที่ยวของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ download
101 6114993303 คุณนภัสสร จลาพงษ์ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท สรรพกิจธุรการ จำกัด download
102 6114993304 คุณไพศาล สะสม การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานีน้ำมัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร download
103 6114993305 คุณขวัญชัย ฉลอม การยอมรับบริการ Application MyMo by GSB ธนาคารออมสิน ของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
104 6114993306 คุณธนาคาร พลายเถื่อน ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้สถานที่ออกกาลังกาย FBT Fitness Center download
105 6114993307 คุณศศิประภา สระกาศ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง download
106 6114993308 คุณกมลวรรณ ไพสิฐธัญพงศ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์ในอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ download
107 6114993309 คุณนพดล ศรีหิรัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรทัศน์ของร้านเพาเวอร์บายในห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ download
108 6114993310 คุณคณิสา สินอิ่ม ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกกายภาพบำบัดในจังหวัดนครสวรรค์ download
109 6114993311 คุณอภิชัย ใบตระกูล ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อยาบรรจุเสร็จในร้านขายยากรุงเทพ สาขาโชคชัย 4 download
110 6114993312 คุณธเนศ ดาววิจิตร การตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยประเภทห้องชุดในเขตกรุงเทพมหานคร download
111 6114993313 คุณวิรุณพร สร้อยเสนา ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเบียร์ของประชาชน ย่านสีลม download
112 6114993314 คุณอรทัย แก้วจรัสวิไล การรับรู้คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล download
113 6114993315 คุณณธกร อรรถรัฐ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเมืองมีนบุรี จำกัด download
114 6114993316 คุณพรปิติ รื่นภิรมย์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมส่งเสริมสหกรณ์ download
115 6114993319 คุณกัญจน์ อมรรัตน์วิทยา การรับรู้ความต้องการและคุณภาพสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเครื่องดื่มผสมคอลลาเจนของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร download
116 6114993320 คุณฤดี สุศรีเจริญสุข คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่ง บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด download
117 6114993322 คุณณัฏฐณิชา บุญเฟื่อง ประสิทธิภาพในการให้บริการข้าราชการบานาญของกองเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ กรมการเงินทหารบก download
118 6114993323 คุณกมลชนก ภูเลาสิงห์ ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรกรมการเงินทหารบก download
119 6114993325 คุณกุลธิดา แข็งสาริกิจ การตัดสินใจซื้ออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี download
120 6114993326 คุณกาญจนา มณีดำ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา พนักงานบริษัท แบลคมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด download
121 6114993327 คุณมินตรา ภู่เจริญ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการห้างศูนย์การค้าไอคอนสยาม ในเขตกรุงเทพมหานคร download
122 6114993328 คุณชญาดา เฉลิมวงศ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
123 6114993329 คุณรติรัตน์ คล้ายเช็ม ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน MyMo ในการซื้อสลากดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
124 6114993330 คุณธิติมา ประเสริฐแช่ม การตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) สาขาจังหวัดราชบุรี download
125 6114993331 คุณภัทรเวช บุญสุ่น คุณค่าตราสินค้าและความพึงพอใจเปรียบเทียบในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านลาซาด้าและ ช้อปปี้ในเขตกรุงเทพมหานคร download
126 6114993332 คุณณภพ ศุจินธร นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐและการรับรู้ข่าวสารเชิงพาณิชย์ที่ส่งผลต่อการกระตุ้นการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายผ่านทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร download
127 6114993333 คุณสุพิชญา เรืองฉาย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนดำน้ำลึกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
128 6114993334 คุณวรุตม์ คล้อยเจริญศรี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารปิ้งย่างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
129 6114993335 คุณกษมา สุขสารพันธ์ การวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของบุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนกลาง download
130 6114993336 คุณวิรัตน์ สกิดใจ ความสุขในการทำงานของข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร download
131 6114993337 คุณพรรณภา พึ่งเจริญ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีและสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี download
132 6114993338 คุณประกายมาส สิงโห การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดน่าน download
133 6114993339 คุณชนันต์ญาต์ บุรี การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเขตท้องที่จังหวัดลำปาง download
134 6114993340 คุณฉัตรญา มณีสาร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรและการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานจริงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากรสำนักงานใหญ่บริษัทไทยวาโก้ จากัดมหาชน download
135 6114993341 คุณสุทธิณี วรวัฒน์ บุคลิกภาพส่วนบุคคลและสมรรถนะในการจัดการที่ส่งผลต่อความเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับของบุคลากรธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เขตลาดพร้าวในกรุงเทพมหานคร download
136 6114993342 คุณรวิประภา เพิ่มเพียร ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาหินกอง จังหวัดสระบุรี download
137 6114993343 คุณรวิปรียา เพิ่มเพียร ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ แอปพลิเคชันมายโม ของธนาคารออมสิน สาขาตลาดยิ่งเจริญ download
138 6114993344 คุณธิติวัชร ด้วงน้อย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง download
139 6114993345 คุณกัญจน์ณัฏฐ์ โททุมพล กระบวนการตัดสินใจซื้อเนื้อวัวนำเข้า ของบุคคลวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร download
140 6114993346 คุณพรวฤณ เพ็งอารีย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟของร้านสตาร์บัคส์ สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต download
141 6114993347 คุณทรงพร เพ็งอารีย์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม download
142 6114993348 คุณกิตติพัทธ์ สุจินา ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาความรู้ด้านบัญชีของข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ download
143 6114993349 คุณสุกัญญา ดอนพิกุล ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
144 6114993350 คุณสุมนา กุลบุตร พฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของพนักงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) download
145 6114993351 คุณสรรัตน์ งามฉ่องสกุล พฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่ download
146 6114993352 คุณศิวกร รุจิโรจน์วงศ์ การรับรู้วิถีชีวิตแบบใหม่และปัจจัยทางการตลาดตามแนวคิด 4ซี ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร download
147 6114993353 คุณกรรณิการ์ มีฉิม สมรรถนะส่วนบุคคล และกระบวนการทำงาน แบบยืดหยุ่นที่ส่งผล ต่อความเป็นองค์กรนวัตกรรม ของบุคลากร ธนาคารออมสิน ภาค16 download
148 6114993354 คุณนพวรรณ รัตนเดโช ความผูกพันที่จะปฏิบัติงานและธรรมาภิบาลผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อความภักดีให้กับองค์กรมหาชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายก download
149 6114993355 คุณวรินทิพย์ รัตนเดโช ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12 download
150 6114993356 คุณปัณญพัฒน์ พงษ์เมธานนท์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดผ้าไหมไทยสำเร็จรูปของกลุ่มผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร download
151 6114993357 คุณชัชวาลย์ เช้ากระจ่าง การรับรู้ความต้องการถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานครของกลุ่มวัยทำงานภายหลังการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ของรัฐบาล download
152 6114993358 คุณอัชฌา ประวันเต ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อบุคคลกับธนาคารกสิกรไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
153 6114993359 คุณอัญเรศน์ ตุละ ความไว้วางใจต่อองค์กรและความผูกพันกับงานส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย download
154 6114993360 คุณกัลป์ มุสิกรักษ์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน My Mo ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร download
155 6114993361 คุณนิศารัตน์ สุทธิวิริยะกุล ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
156 6114993362 คุณพลกฤต สาใจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกทำประกันวินาศภัยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
157 6114993364 คุณพันธ์ทิพย์ เลียงศรีสุข การสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลและการรับรู้นวัตกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ของเน็ตฟลิกซ์ของกลุ่มวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
158 6114993366 คุณณัฐิกานต์ อิทธิ์อรรถนนท์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันแกร็บฟู้ดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
159 6114993367 คุณดนุพล ราชบูรณะ กลุ่มอ้างอิงทางสังคมออนไลน์ และความตระหนักถึงตราสินค้าส่งผลต่อทัศนคติภายใต้กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องฟอกอากาศทางออนไลน์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
160 6114993368 คุณวันสิริ อักษรแก้ว ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรี download
161 6114993369 คุณศศินา เถียรพรมราช ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ download
162 6114993370 คุณจุฑารัตน์ แพนอุชชวัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเบียร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
163 6114993371 คุณพรพงษ์ เพ่งไพฑูรย์ การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร download
164 6114993372 คุณสรกฤช สามพี่น้อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร download
165 6114993373 คุณพรทิวา นิ่มนวล การตัดสินใจซื้อกาแฟของพนักงานที่ทางานในอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ download
166 6114993374 คุณอมรพรรณ เอี่ยมอยู่แท้ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงวัยในเขตกรุงเทพมหานคร download
167 6114993375 คุณกนกวรรณ ด้วงเมือง การตัดสินใจส่งออกผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการขนาด SMEs download
168 6114993376 คุณณัฐพงษ์ คำด้วง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บฟู้ดของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง download
169 6114993377 คุณชัชฎา สะโจมแสง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพประเภทอาหารคลีน ในกลุ่ม GEN X ในเขตกรุงเทพมหานคร download
170 6114993379 คุณจิตติมา สังขมัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย คุ้มครองโรคจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของพนักงานโรงพยาบาลสายไหม download
171 6114993380 คุณณิชา สุนทรกิติ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการรับชมรายการเน็ตฟลิกซ์ของพนักงานบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) download
172 6114993381 คุณทิพยาภา ศรีพงษ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม โครงการแอสปาย สาทร-ราชพฤกษ์ download
173 6114993382 คุณณัฏฐ์ พันธุ์อุทัย การวางแผนการออมเงินของประชาชน ช่วงวิกฤตโรคระบาด COVID-19 download
174 6114993383 คุณบุญพิทักษ์ ชูแก้ว การรับรู้ความเสี่ยงในการดำรงชีวิตและการเรียนรู้จากกลุ่มโซเชียลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมใหม่ของบุคคลากรธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร download
175 6114993384 คุณพิมพ์ชนก เพชรเขาเงิน พฤติกรรมกลุ่มและคุณลักษณะของหัวหน้าที่ส่งผลต่อการยอมรับการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของบุคลากรกรมสรรพากรเขตปทุมวันและเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร download
176 6114993386 คุณสิวลี สถิรนุสรณ์ ประสิทธิภาพในการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ download
177 6114993387 คุณกุลวดี ลัภกิตโร ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ download
178 6114993388 คุณสิริจันทร์ ขันทอง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดสาหรับเพศชาย ในเขตกรุงเทพมหานคร download
179 6114993389 คุณวนิดา คชรักษ์ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อครีมบารุงผิวหน้าสาหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร download
180 6114993390 คุณวิภาดา สุธรรม พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อครีมรองพื้นสาหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร download
181 6114993392 คุณณัทพล ชูปรีชา ทัศนคติและอิทธิพลทางสังคมที่ส่งผลต่อความตั้งใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
182 6114993393 คุณวศินี รักษพรรณ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในแพลตฟอร์ม Twitter ของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร download
183 6114993394 คุณกลิ่นสุคนธ์ บรรทัดจันทร์ การศึกษาอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารของคนในกรุงเทพมหานคร download
184 6114993395 คุณเศรษฐวัฒน์ กาละพัฒน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้แอพพลิเคชั่นเคพลัส (K PLUS) ธนาคารกสิกรไทย ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
185 6114993396 คุณกรรณิกา พันธุ์ชัย การตัดสินใจในการเลือกซื้อสบู่เหลวสมุนไพรเพื่อทำความสะอาดผิวกายของกลุ่มคนทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร download
186 6114993397 คุณกิ่งกาญจน์ เข่งเฮง ความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมสำหรับสัตว์แห่งหนึ่ง download
187 6114993398 คุณณัฏฐ์รมณ พรหมอินทร์แก้ว ความผูกพันองค์กรของพนักงานบริษัทผลิต และจำหน่ายอาหารสัตว์ ในเขตจตุจักร download
188 6114993399 คุณปนัสยา หนูริง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลวิภาวดี download
189 6114993400 คุณณธกร ศรีโฉมงาม กระบวนการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร download
190 6114993402 คุณสุนธิวัฒน์ จันโต อิทธิพลทัศนคติ ความไว้วางใจและการยอมรับเทคโนโลยีต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารช่องทางออนไลน์: กรณีศึกษาผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร download
191 6114993403 คุณธนพร คูสูงเนิน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารมังสวิรัติของประชากรที่เข้าวัดบางพลีใหญ่ใน download
192 6114993404 คุณธนธรณ์ คูสูงเนิน ความตั้งใจในบริโภคอาหารมังสวิรัติของประชากรที่เข้าวัด ชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี download
193 6114993405 คุณฉายาลักษณ์ ศรีจะบก คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด download
194 6114993406 คุณชาวิมาน์ จันทร์ธาราม แรงจูงใจในการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด download
195 6114993407 คุณธนากร ธนาการสิทธิ์ การตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
196 6114993408 คุณวณิชย์ชา ทองสิริสัมพันธ์ การตัดสินใจลาออกของพนักงานกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ download
197 6114993409 คุณนิษฐเนตร์ จำนง แรงจูงใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SHOPEE ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ download
198 6114993410 คุณสลินทิพย์ ภู่ห้อย กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
199 6114993411 คุณภัฐณพงศ์ นวลแย้ม ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มวิตามินในเขต กรุงเทพมหานคร download
200 6114993412 คุณสุรการ ขันทองเฮ้า ความตั้งใจซื้ออาหารคลีน ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร download
201 6114993413 คุณกิตติพศ ซื่อวาจา กระบวนการตัดสินใจซื้อโน๊ตบุ๊คเกมมิ่งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
202 6114993415 คุณเก็จ ศิริขันธ์ แรงจูงใจในการเลือกใช้บริการธนาคารทหารไทยของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร download
203 6114993417 คุณพิชญา เกษรคำ แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เขตบางนา กรุงเทพมหานคร download
204 6114993418 คุณจินตนา ไวยเวช ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันฟู้ดแพนด้าของบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ download
205 6114993419 คุณมณีวัลร์ เมืองทิพย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่อเมซอนสาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ download
206 6114993420 คุณจิรภัทร ช้ำกระโทก การตัดสินใจซื้อ และบริโภคอาหารแช่แข็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล download
207 6114993421 คุณกรรธิชา ถนอมกาญจนกุล กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล download
208 6114993423 คุณพิศมัย แสนบัวโพธิ์ ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท บี.เอฟ.เอ็ม.จำกัด download
209 6114993425 คุณวราภรณ์ ท่าหาญ ความสุขในการทำงานของพนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) download
210 6114993426 คุณอินทร์แปลง ไชยโคตร ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลยุติธรรม จังหวัดระยอง download
211 6114993427 คุณวิลาวัณย์ เครือวงค์ กระบวนการตัดสินใจซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
212 6114993428 คุณนาวิน หลงสมบูรณ์ คุณภาพข้อมูลทางบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร download
213 6114993429 คุณณัฐวุฒิ เยาว์ธานี การตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นจากร้านค้าในเฟซบุ๊ก (Facebook)ในเขตกรุงเทพมหานคร download
214 6114993430 คุณอนุสรา ปิ่นแก้ว ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ download
215 6114993431 คุณรุ่งรัตน์ แก้วประกอบ กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ (7-Eleven) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
216 6114993432 คุณปวริศา กิติคารทูล ทัศนคติต่อการประกอบวิชาชีพของผู้ทำบัญชีในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร download
217 6114993433 คุณศิวตา สุวรรณกูฎ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร download
218 6114993434 คุณจุฑามาส อรุณรักษ์ กระบวนการตัดสินใจซื้อมังคุดเกรดคุณภาพส่งออกของพ่อค้าคนกลางในจังหวัดชุมพร download
219 6114993438 คุณจุฬาลักษณ์ เกตุมาน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกับผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของคนในแขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน download
220 6114993673 คุณยุคลธร แก้วนรินทร์ กระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ download
221 6114993801 คุณชัยวัฒน์ คำบุ ความคิดเห็นในการใช้บริการผ่าน Application Lazada ของประชาชนที่ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร download
222 6114993802 คุณณัฐธิญาณ์ โสธนไพศาล คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ download
223 6114993803 คุณพรทิพย์ วรรณเลิศฤทธิ์ อิทธิพลสื่อออนไลน์ด้านส่วนประสมการตลาดและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าสภาพแวดล้อมภายใน ภาพลักษณ์และความไว้วางใจต่อตราสินค้า ส่งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี download
224 6114993804 คุณจารีพร ลีเรือนแสง อิทธิพลบนสังคมออนไลน์ ภาพลักษณ์องค์การ และการตลาดแบบบูรณาการ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพของประชากรในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร download
225 6114993805 คุณเสกสรร เอ็มประโคน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ไอโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
226 6114993806 คุณสมหวัง จิตระกูล ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของฝ่ายวิศวกรอากาศยานสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ download
227 6114993807 คุณอรนิภา อุตตรอัตถากร กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร download
228 6114993808 คุณศิวะพล ภู่แกมแก้ว ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 download
229 6114993809 คุณคัทลียา กล้าหาญ การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าผ่านการตลาดบนสื่อออนไลน์ ภาพลักษณ์ ความผูกพันและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดตราด download
230 6114993810 คุณอดิศักดิ์ วงศ์อ้ายตาล การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของประชาชนตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย download
231 6114993811 คุณจุฑามาศ โสธนไพศาล ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ download
232 6114993812 คุณพรสุรีย์ สีสังข์ การรับรู้การให้บริการ คุณภาพบริการและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าบนสื่อออนไลน์ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของสมาชิกหมู่บ้าน เดอะทรัสต์ ศรีนครินทร์-แพรกษา download
233 6114993813 คุณบุญสิตา ใจสมานมิตร์ การจัดการฟาร์มกุ้งขาวของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งใน ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี download
234 6114993814 คุณชานนท์ รังสีสวัสดิ์ ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการ ประเมินค่าทรัพย์สินกับบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด download
235 6114993815 คุณชัยภัทร หามนตรี คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด(มหาชน) download
236 6114993816 คุณชินวุฒิ จวบโชค อิทธิพลบนสังคมออนไลน์ เนื้อหาที่ให้ประโยชน์ การรับรู้คุณภาพบริการและคุณค่าตราสินค้า ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการสถานเสริมความงาม บริษัท แสนดีมีเงิน จำกัดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร download
237 6114993817 คุณณัฐชยา เสนาจิตร การพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ : กรณีศึกษา บริษัท ปามาทอย จำกัด download
238 6114993818 คุณธนภร ด่านตระกูล คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด download
239 6114993819 คุณพรนภัส โกไสยาภรณ์ การตัดสินใจซื้อสินค้าโดยใช้ Application Lazada download
240 6114993820 คุณณัฐพงศ์ เชื้อผู้ดี การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของข้าราชการสำนักงาน ศาลยุติธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร download
241 6114993821 คุณศศิชา บุญอาชาทอง ความต้องการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน : บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน) download
242 6114993823 คุณกนกวรรณ กันธินาม แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโครงการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ download
243 6114993824 คุณจริยา เกตุคง อิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์ การรับรู้ภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์สามพราน มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย download
244 6114993825 คุณปวีณา สารบาล การตัดสินใจซื้อคอลลาเจนของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
245 6114993827 คุณสุภาภรณ์ สังข์เพ็ชร์ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถยนต์กับบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ของลูกค้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร download
246 6114993828 คุณจิตติพร ด่านกลาง ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร download
247 6114993829 คุณทรงพล เหมะรัต ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกธนาคารพาณิชย์เพื่อการลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร download
248 6114993830 คุณสุพัตรา บุญประดิษฐ์ ความคิดเห็นในการใช้บริการแอปพลิเคชัน K PLUS ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ download
249 6114993831 คุณณัฐวุฒิ มณีวรรณ์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของวิศวกรควบคุมงานบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) download
250 6114993832 คุณยุวดี ไชยศรี ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจผันตัวเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขายสินค้าผ่านออนไลน์ของประชาชนที่อยู่ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร download
251 6114993833 คุณรุ่งรัชนี ขอกรดสำโรง คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร download
252 6114993834 คุณชุติกาญจน์ จุลวัจน์ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย กับการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงชุมชนในจังหวัดจันทบุรี download
253 6114993835 คุณจิรภรณ์ บุญเรือง ความพึงพอใจของลูกค้าร้านทำเล็บ ในเขตกรุงเทพมหานคร download
254 6114993836 คุณชัชชษา อิสรวาโย พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภค Generation Y ในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล download
255 6114993837 คุณกมลวรรณ เดือนเพ็ญ ความต้องการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานของพนักงานบริษัทในเครือ ตันจง กรุ๊ป download
256 6114993838 คุณพิทยา ปนัดดาสิริสุข การวางแผนทางการเงินการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุในเขตกรุงเทพมหานคร download
257 6114993839 คุณณัฐพงศ์ สำเนียงเย็น ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร download
258 6114993840 คุณทิพย์วิมล สุกศักดิ์ ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท กอเงิน คอลเลคชั่น จำกัด download
259 6114993841 คุณเจนจิรา สงเปีย ความคิดเห็นของพนักงานต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท กอเงิน คอลเลคชั่น จำกัด download
260 6114993842 คุณพชร ปัตตาลาโพธิ์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เทสโก้ โลตัส ในเขตมีนบุรี download
261 6114993843 คุณการะเกด ช่วยทอง อิทธิพลปัจจัยองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ความคาดหวังในการทำงาน และคุณภาพชีวิตในการทำงานส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) download
262 6114993844 คุณนโมฬี เร่งเทียน ความคิดเห็นของพนักงานต่อการจัดการความรู้ของ บริษัท โซลคลินิก จำกัด download
263 6114993846 คุณฐิติมา เกิดจงรักษ์ ปัจจัยด้านการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ค่านิยมทางสังคม ภาพลักษณ์การบริการ และการรับรู้คุณค่า มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร download
264 6114993847 คุณปริญญา ห่านสวรรค์ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการดูแลป้องกันและควบคุมโรค Covid 19 ของผู้มาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ฯ (เอกมัย) download
265 6114993848 คุณประภาวดี สุขบัณฑิตย์ ปัจจัยแรงจูงใจ ปัจจัยภายนอก ทัศนคติต่อธุรกิจ Start-up ความมีนวัตกรรม การรับรู้โอกาส ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร download
266 6114993849 คุณนพรัตน์ ปรุงเกียรติ ความคิดเห็นของพนักงานต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท โฟร์ดิสเพลย์ จำกัด download
267 6114993850 คุณกฤษฎา มหาวิจิตร การวัดผลดุลยภาพ (Balanced Scorecard) กับการดำเนินงานของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย download
268 6114993852 คุณอนุสรา อินทฤทธิ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านบริการพร้อมเพย์ของผู้มีเงินได้ที่ยื่นภาษีทาง อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร download
269 6114993853 คุณรักชนก ไข่แก้ว ความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตอิออน ของผู้ถือบัตรในเขตกรุงเทพมหานคร download
270 6114993854 คุณจิรายุ แก้วกูล การตัดสินใจเลือกซื้อประกันรถยนต์ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ในประเทศไทยสำหรับ Generation Y download
271 6114993855 คุณภูษิต เรืองวงศ์ ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) download
272 6114993857 คุณปรียาภรณ์ เพ็งสุวรรณ์ อิทธิพลแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กรและการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) download
273 6114993858 คุณอาภาพร รอดโตนด ความคิดเห็นของผู้พักอาศัยต่อการให้บริการนิติบุคคลอาคารชุด : กรณีศึกษาบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) download
274 6114993859 คุณภัทรภร บุญแจ่ม ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารงานของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) download
275 6114993860 คุณรุ่งโรจน์ สุขสมแดน ความสุขในการทำงานของพนักงานฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) download
276 6114993861 คุณณัฏฐ์นวดี ศรีศาลาแสง อิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน์ การรับรู้ความมั่นคงทางด่านเศรษฐกิจ ผลตอบแทน ความเสี่ยงและการวางแผนเกษียณอายุ ส่งผลต่อความตั้งใจในการออมผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของคนวัยทำงาน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา download
277 6114993862 คุณปวริศร ชมภู่ทอง พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ download
278 6114993863 คุณฐาปนี ชูมาก การตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร download
279 6114993864 คุณพนัส ธีระคานนท์ การบริหารจัดการธุรกิจรับเหมางานทางวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้าของบริษัทผู้รับเหมาในนิคมอุตสาหกรรมบางปู download
280 6114993866 คุณฐิติมา ยอดเสรณีย์ พฤติกรรมการออมของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนในเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร download
281 6114993868 คุณนุชสมล อั้นจุ้ย อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์พฤติกรรมการซื้อ สินค้าและคุณภาพการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ สินค้าของผู้บริโภคในร้านค้าตลาดสี่มุมเมือง download
282 6114993869 คุณวรพรรณ บวรฤทธิเดช พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร download
283 6114993870 คุณวิไลรัตน์ พูลสวัสดิ์ พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากออมทรัพย์ของ GENERATION Y download
284 6114993871 คุณวรากรณ์ ธรรมนิตย์ถาวร ความตั้งใจซื้ออาหารคลีนของคนออกกำลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร download
285 6114993872 คุณนวพร จันทร์นาค กระบวนการตัดสินใจซื้อสลากออมสินของประชาชนในเขตสามพราน จังหวัดนครปฐม download
286 6114993873 คุณฐิตารีย์ อ่อนจันทร์ อิทธิพลของรูปแบบการลงทุน ส่วนประสมทางการตลาด ความคุ้มค่าและอิทธิพลสื่อออนไลน์ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา download
287 6114993875 คุณวทัญญู ชุ่มแก้ว พฤติกรรมการลงทุนและการออมของพนักงานออฟฟิศ ในเขต กรุงเทพมหานคร download
288 6114993876 คุณผ่องพรรณ จันทโสม ความสุขในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19) บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาภาค 1 กรุงเทพมหานคร download
289 6114993877 คุณสุภาวดี แหยมศิริ ความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยด้านความเสี่ยงทางเทคโนโลยีของโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะ จังหวัดสมุทรปราการ download
290 6114993878 คุณรัตติยา แก้วมรกต ปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกของพนักงาน บริษัท เอ็นเอ็มบี–มินีแบไทย จำกัด download
291 6114993879 คุณชญาดา วันสว่าง การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของพนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออก download
292 6114993880 คุณสุณีรัตน์ ศรีชื่น คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัลที่ผู้ประกอบการมีความต้องการในจังหวัดชลบุรี download
293 6114993881 คุณหมิงลี่ กัน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อถุงยางอนามัยบนช่องทางออนไลน์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
294 6114993882 คุณบุศรา ดวงบุบผา ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผ่านช่องทางออนไลน์ download
295 6114993883 คุณหทัยภัทร สาธิพา ความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท download
296 6114993884 คุณวรัญญา รัตนวุฒิกุล ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด download
297 6114993885 คุณนงชนก หอมมาลา ความสุขในการทางานของพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 : กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาภาค 3 download
298 6114993886 คุณกุลธิดา รอดบุญ ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนออนไลน์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ download
299 6114993887 คุณอติกานต์ ประสมทรัพย์ ประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี ในมุมมองของพนักงานบัญชีในกรุงเทพมหานคร download
300 6114993888 คุณสุพัตรา คงเดช การประเมินการอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (สามัญและอาวุโส) ของ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน download
301 6114993889 คุณสุพจน์ ศรีพราหม์น้อย แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด download
302 6114993890 คุณสดินา สิ่วไธสง การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน : กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บ่อวิน) download
303 6114993892 คุณสุทธินี ศรีจันทร์สุข ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร download
304 6114993893 คุณพิมลวรรณ สุขโสภา องค์ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้สำนักงานบัญชีของผู้ประกอบการ SMEsในเขตกรุงเทพมหานคร download
305 6114993894 คุณเมทิกา แตงวิเชียร ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา download
306 6114993895 คุณอัครเดช รักษาทัพ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
307 6114993896 คุณจักรพันธ์ คันทะ คุณภาพการให้บริการแก่ผู้โดยสารของสถานีรถไฟหัวลำโพง download

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ

Independent Study:

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน

Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

close(); ?>