Independent Study (BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ)

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(Twin Program) รุ่น 6 กลุ่ม 2

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล เรื่อง Download
1 6014154043 คุณปนิธิ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อรายการข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 download
2 6014154044 คุณเดชาธร เอี่ยมศรี ปัจจัยทางการตลาดที่ผลต่อการซื้อของผู้บริโภคร้านก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวสุขุมวิท 71 download
3 6014154045 คุณศันสนีย์ มหานนท์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคพลัสของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวัดไทร download
4 6014154047 คุณศศิธร บัวกลม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ ไฮเนเก้น 0.0 ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร download
5 6014154048 คุณอัมภัสชา รังสิพราหมณกุล พฤติกรรมของลูกค้าในการใช้บริการร้านลานละเล่น บอร์ดเกมคาเฟ่ download
6 6014154049 คุณสมรรถชัย จุฑาวรรธนะ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าของลูกค้า ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาลาดพร้าว download
7 6014154050 คุณณัทฐ์ชาวีท์ ว่องประเสริฐ ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานภายหลังการควบรวมกิจการและการปรับโครงสร้างองค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด download
8 6014154051 คุณกรวิชญ์ รอบคอบ ความพึงพอใจของลูกค้าการใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมทาทา ซอคเกอร์ ถนนหทัยราษฎร์ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร download
9 6014154052 คุณกัลยภรณ์ บุญวิเศษ ความสุขในการทำงานของพนักงานออฟฟิศในย่านอารีย์ กรุงเทพมหานคร download
10 6014154053 คุณแครีน ริเกอ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตเมืองพัทยา download
11 6014154054 คุณปภาวี แม่หล่าย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าถุงเก็บน้ำนม Little Penguin ช่องทางออนไลน์ download
12 6014154055 คุณจุฑาทิพย์ บุญอนันต์วงศ์ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ เครื่องสำอางของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ download
13 6014154056 คุณเปรมฤทัย แก้วสมนึก ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ำอัดลม สูตรไม่มีน้ำตาลของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร download
14 6014154057 คุณโสภณา ศิริสุนทรสกุล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่มปราศจากน้ำตาลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
15 6014154058 คุณพลอยรุ้ง เกตุเลขา ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการของลูกค้าภายในร้าน บิวตี้ บุฟเฟต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร download
16 6014154059 คุณนินาซนีน หะยีนิอาลี ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร download
17 6014154060 คุณศิริพร ว่องทวีเจริญพร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเบเกอรี่ ร้าน Au Bon Pain ของผู้บริโภคในเขตห้วยขวาง download
18 6014154061 คุณพัชชา เกตุห้อย ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตจตุจักร download
19 6014154062 คุณณัฐอัปสร จุ้ยจู่เอี้ยม ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร download
20 6014154063 คุณรวงกาญจนา เอี่ยมฤทธิ์ ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อสีของบรรจุภัณฑ์ของอาหารสำเร็จรูป (ประเภทไส้กรอก) ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร download
21 6014154065 คุณสราวุฒิ ปลิกแสง ความต้องการในคุณสมบัติของอุปกรณ์สมาร์ทโฮมสำหรับบ้านและคอนโดมิเนียมของลูกค้าบริษัทบี-อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เขตกรุงเทพมหานคร download
22 6014154066 คุณจันทกานต์ จันปาน แรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท สยามอรุณ กรุ๊ป จำกัด download
23 6014154067 คุณชรินภรณ์ อิ่มกมลเศรษฐ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม 3 ดาวในพัทยา download
24 6014154068 คุณพิไลวรรณ พิมเสน ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อการซื้อสินค้าประเภท download
25 6014154069 คุณอรวินท์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม พฤติกรรมการบริโภคอาหารฝรั่งเศสของบุคคลวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร download
26 6014154070 คุณพงศกร สุนทรพจน์ คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จำกัด (แผนกปฏิบัติการออกกองถ่าย) download
27 6014154071 คุณภาวนา ศรีกรด คุณภาพชีวิตของบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ download
28 6014154072 คุณภูริวัฒ ธัญหมอ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้เครื่อง Mammogram แบรนด์ Siemens ของบริษัท ไทย จีแอล จำกัด ในกรุงเทพมหานคร download
29 6014154074 คุณธวัชพงศ์ พรหมศักดิ์ ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการซื้อกองทุนรวมตราสารหนี้ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร download
30 6014154075 คุณนิลรัตน์ เหลืองอ่อน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร download
31 6014154076 คุณมุนิล ลอยประโคน ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการอาคาร Student center มหาวิทยาลัยรังสิต download
32 6014154077 คุณอุรัจฉฑา กัววงศ์ แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ download
33 6014154078 คุณพัสกร จำชาติ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ฟูจิเอซ จำกัด download
34 6014154079 คุณปริยาภัทร จำชาติ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของลูกค้าบริษัท เอไอเอ สาขาสำโรง สมุทรปราการ download
35 6014154080 คุณกนกกานต์ บุญประสพ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้ากลุ่มเจนเนอเรชั่น วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล download
36 6014154081 คุณภัคจิรา ก้อนพร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในการทำศัลยกรรมความงาม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
37 6014154082 คุณอารยา? กระต่ายป้อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร download
38 6014154083 คุณเจษฎา วากยะบรรณ์ ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของลูกค้า เขตพื้นที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร download
39 6014154084 คุณจิตติมาภรณ์ ทาถา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อเครื่องแต่งกายผ่านช่องทาง Facebook ของลูกค้าในจังหวัดนนทบุรี download

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ

Independent Study:

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน

Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

close(); ?>