Independent Study (BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ)

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่น 14

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล เรื่อง Download
1 5914961731 คุณเสาวนีย์ สุริยะจันทร์โณ ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารงานของบริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด download
2 5914993393 คุณวิชญาพร ภูไพบูลย์ กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3 download
3 6114991001 คุณลมโชย ดุจดีแก้ว การทำงานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด download
4 6114991002 คุณพันธวัช ศักดิ์แก้ว ความพึงพอใจของผู้โดยสารในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ download
5 6114991003 คุณณัฐวดี ม่วงเมืองแสน ความพึงพอใจต่อสวัสดิการของบุคลากรโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล download
6 6114991004 คุณวริศรา เลาอารีกิจ ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ download
7 6114991005 คุณณัฐวุฒิ แสนคำ ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง download
8 6114991006 คุณมงคล คำมา คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด download
9 6114991007 คุณโกลัญญากรณิศ สุภัคจารุพงศ์ ปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพที่มีผลต่อการปรับตัวในการทำงานของพนักงานในธุรกิจการออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานคร download
10 6114991008 คุณกมลวรรณ กิจประชา การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจสปา ในเขตจังหวัดนนทบุรี download
11 6114991009 คุณวิเชียร ไชยรบ ปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกของพนักงานบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) download
12 6114991010 คุณวงศกร วัฒนาถาวร ความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายขายต่อการบริหารงานของบริษัท เกร๊ทเตอร์ ฟาร์มา จำกัด download
13 6114991011 คุณบุญธิกา เทพพิทักษ์ ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ download
14 6114991012 คุณอิทธิพร เขาแก้ว ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัทเจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) download
15 6114991013 คุณณัฏฐพัชร สุทธิสา การจัดการความขัดแย้งของฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท ไทยคูน เวิลไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) download
16 6114991014 คุณปัณณวัฒน์ ตระกูลดิษฐ์ ความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบ SAP ของกลุ่มบริษัทเอสเอ็มเอสกรุ๊ป (SMS GROUP) download
17 6114991015 คุณพลอยไพลิน ชุนสอาด ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) download
18 6114991016 คุณประวิตร ศรีบริกิจ คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ download
19 6114991017 คุณวิวัฒน์ ปุ่นสกุล การปรับตัวเพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท ทีวาย สตีล จำกัด download
20 6114991018 คุณวิธวิทย์ จานเหนือ ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) download
21 6114991019 คุณพชร ชยธวัช ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี download
22 6114991021 คุณกานตรัตน์ อุ่ยวิรัตน์ คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด download
23 6114991022 คุณบงกช ฉายากุล ปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจสตาร์ทอัพ กรณีศึกษา บริษัท Traveloka (THAILAND) จำกัด download
24 6114991023 คุณนงคาร มามิดา ความพึงพอใจต่อสวัสดิการของบุคลากรในบริษัท เอจีซี เทคโน กลาส (ประเทศไทย) จำกัด download
25 6114991024 คุณปาริฉัตร พาลุน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท เอ็น แอนด์ บี พิซซ่า เครป จำกัด download
26 6114991025 คุณวินัย เจียรวัฒนาวิทย์ ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทในเครือ download
27 6114991026 คุณศรีสุมน ธงสุวรรณ ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ก้องภพ โพรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด download
28 6114991027 คุณนิสานารถ ดวงเดช คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัททีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) download
29 6114991028 คุณสังวาลย์ บัวอิ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของพนักงานของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)จำกัด download
30 6114991029 คุณธิดารัตน์ ศรีเจริญ การจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ SAP ของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด download
31 6114991030 คุณจิดาภา วงศ์ภู่มณี แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย download
32 6114991031 คุณดุลย์พินิจ วิศรุตพันธ์ คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานขับรถยนต์ บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส เซอร์วิส จำกัด download
33 6114991033 คุณณัฐโรส วิจิตร์รัตน์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ BIKEMAN download
34 6114991034 คุณนภาพร คุณหงษ์ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส download
35 6114991035 คุณศิรวิชญ์ วงศ์แสนเจริญดี แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) แผนกไอศกรีม download
36 6114991036 คุณกมลรัตน์ สัมมาตริ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทแก่นขวัญ จำกัด จังหวัดขอนแก่น download
37 6114991037 คุณกิตติพงษ์ คำศรี ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อประกันสุขภาพของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตดินแดง download
38 6114991038 คุณอรพรรณ วงษ์นิกร บรรยากาศในการทำงานในธุรกิจออกแบบโรงงานในเขตวัฒนาและจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร download
39 6114991039 คุณประไพพรรณ คีรีวัฒน์ ความคิดเห็นของพนักงานต่อการพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด download
40 6114991040 คุณสิดารัศมิ์ พิมพา ขวัญและกำลังใจในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานบริษัท ซังกิวแหลมฉบัง(ประเทศไทย) จำกัด download
41 6114991041 คุณเฌอพัชญ์ ใจสอาด ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด download
42 6114991042 คุณจิรัญญา สง่าพงษ์ แรงจูงใจของผู้เสียภาษีในการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตในท้องที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 download
43 6114991043 คุณพนิตสุภา เชื้อชั่ง ความพึงพอใจของผู้รับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ธรรมานามัยคลินิก download
44 6114991044 คุณประภาพรรณ คลังกลาง ปัญหาในการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานกรณีศึกษา บริษัท SVI จำกัด(มหาชน) จ.ปทุมธานี download
45 6114991045 คุณสุชาวดี เวชกามา ความต้องการฝึกอบรมของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ธรรมรักษ์ ออโต้พาร์ท จำกัด download
46 6114991046 คุณภิวัฒน์ พุ่มเอี่ยม ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ดีบี เช้งเกอร์ (ไทย) จำกัด download
47 6114991048 คุณดลฤดี ถิ่นมุกดา ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) download
48 6114991049 คุณอารยา สละน้อย แรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด download
49 6114991050 คุณธิดารัตน์ โกศลจิตร การศึกษาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ล่ามของบริษัทอโนนิมัศ รีพับบลิค จำกัด ในสังกัดการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ download
50 6114991051 คุณอกนิษฐ์ สุทธิประภา ความต้องการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีอากร:กรณีศึกษาสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 download
51 6114991052 คุณอนุศรา สกีแพทย์ คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 download
52 6114991054 คุณณัฐทริกา ชุนประเสริฐ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) download
53 6114991055 คุณพิมยภัสร์ ธีรพงศธร พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในการทำงานของพนักงานบริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนตรัคชั่น จำกัด download
54 6114991056 คุณสิทธิพงษ์ พรหมบุตร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบริษัทฝ่ายก่อสร้างอาคารสูง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) download
55 6114991057 คุณธนิศร อนุรักษ์เลขา การออกแบบและพัฒนางานบริการให้ตรงความต้องการของผู้ใช้บริการท็อปคลินิกทันตกรรม download
56 6114991058 คุณธนพล ศรีมาลา คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด download
57 6114991059 คุณรภัสวรีย์ อินทวงศ์ ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทตัวแทนนำเข้าและส่งออกสินค้าในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร download
58 6114991060 คุณเสาวรัตน์ สิงห์สา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันชีวิตในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด download
59 6114991061 คุณวรรณวนัช ดวงภมร ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่นจำกัด (มหาชน) download
60 6114991062 คุณกิตติพงษ์ อั้วจันทึก ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการบริหารงานของบริษัทคอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) download
61 6114991063 คุณชณาพร สิวารักษ์กานกุล รูปแบบการสื่อสารกับหัวหน้างานที่มีผลต่อความกับพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด download
62 6394993091 คุณสมลักษณ์ บรรลือฤทธิ์ ปัจจัยที่ทำให้แรงงานมีความต้องการทำงานกับบริษัทต่างชาติ : กรณีศึกษา บริษัท โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) จำกัด download

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ

Independent Study:

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน

Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

close(); ?>