Independent Study (BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ)

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Modern Leaders รุ่น 10

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล เรื่อง Download
1 6014963038 คุณปัทมนันท์ วงศ์รัตนศรีสุข ความพึงพอใจในการใช้บริการโทรศัพท์เครือข่ายทรูมูฟ ในเขต กทม. download
2 6014993089 คุณรัตนรัตน์ ศรีคง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าทำงานของพนักงานธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) :กรณีศึกษาเฉพาะสำนักงานใหญ่ download
3 6114962001 คุณนลัฐพร กาญจนมหกุล การตัดสินใจซื้อยาในร้านขายยา ในอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ download
4 6114962002 คุณศศิธร ผาภา พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ อเมซอน (Cafe Amazon) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร download
5 6114962003 คุณวัชรีย์ แสงตุ๊ ปัจจัยในการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์แมน ของพนักงานในอาคารฟอรั่ม download
6 6114962004 คุณลัดดาวัลย์ สัตย์มาก การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มประเภทกาแฟคั่วบดของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร download
7 6114962006 คุณสุขเกษม เจ็งน้อย คุณภาพการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของผู้ป่วยในคลินิก บริษัท เนพโฟรเมด จำกัด ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล download
8 6114962007 คุณนิโลบล วิชาจารย์ การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าในเฟซบุ๊คและอินสตาแกรมของพนักงาน บริษัท เอนโทรนิก้า จำกัด download
9 6114962008 คุณเสฎฐวุฒิ ธนธิติปรีดา ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทยต่อตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ download
10 6114962009 คุณรัตนา ธนธิติปรีดา ความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างประจำ สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ download
11 6114962010 คุณชนก กองแดง การตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของประชากรในพื้นที่รังสิต จังหวัดปทุมธานี download
12 6114962011 คุณณัฐพพัส ภรพภัสสรณ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของพนักงานการประปานครหลวงสำนักงานใหญ่ download
13 6114962012 คุณณัฐิมา กิติพันธ์กุล การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ SSF กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด (มหาชน) กลุ่มลูกค้าที่ลงทุนผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาในภาคนครหลวง 5 download
14 6114962013 คุณอรรถพล แสงทอง ปัจจัยในการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟน ของพนักงานในเครือบริษัท พี ที ที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว download
15 6114962014 คุณปัณณพร ง้วนพันธ์ คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร สำนักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร download
16 6114962015 คุณอรธิดา ลีละเกียรติ แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน download
17 6114962016 คุณกนกพร จิรกิตตยากร ความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง download
18 6114962017 คุณสุวรีย์ บางแก้ว ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง download
19 6114962018 คุณสุธี เหมมาลา ความพึงพอใจเลือกใช้บริการที่พักตากอากาศ ในวันหยุดพักผ่อนของพนักงานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) download
20 6114962019 คุณนิทัศน์ สุวิชากร ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา download
21 6114962020 คุณวิวิศนา โชติศักดิ์ ความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Lazada ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร download
22 6114962021 คุณปองคุณ เดชะคุณาพงษ์ ความพึงพอใจต่อร้านอาหารประเภทยำของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสงคราม download
23 6114962023 คุณสุกัญญา ผ่องเพียร การตัดสินใจซื้อสินค้ามือสองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร download
24 6114962024 คุณกฤษญาพร สุนทรพจน์ คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคกลางในประเทศไทย download
25 6114962025 คุณนิภาภรณ์ เรณูหอม การตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค ตำบลทะเลซุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี download
26 6114962027 คุณสิราวรรณ เพชรสู้ การตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) download
27 6114962028 คุณกนกภรณ์ หงษ์สุด ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุง ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร download
28 6114962029 คุณพรพรรณ ใจสูงเนิน การตัดสินใจเลือกใช้บริการการจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ของพนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) download
29 6114962030 คุณอมรรัตน์ ไทยจู ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เมด้า ฟาร์มา (ประเทศไทยจำกัด) download
30 6114962031 คุณนนธวัช แอ่นดอย ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานบริษัท ฟิตจังชั่น จำกัด download
31 6114962032 คุณนพวัฒน์ พาสุวรรณ ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการของธนาคารกสิกรไทย สาขาซอยจารุรัตน์ download
32 6114962035 คุณรังสิทธิ์ ดาราภูมิ ความพึงพอใจในการเช่าห้องพักของบุคคลในอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเม้นต์ download
33 6114962036 คุณอัญชลี โพธิ์ธาตุ ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคชาเขียวนมไข่มุก กรณีศึกษา พนักงานบริษัทบู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด download
34 6114962037 คุณทรงพล ทองชิว ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานแผนกบริการกระเป๋าผู้โดยสาร บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) download
35 6114962038 คุณฐาปนี สุขสมประสงค์ การศึกษากระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านการปฏิบัติพิธีการนำเข้าสินค้า ของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง download
36 6114962039 คุณพิชชานันท์ บุญคง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ กรณีศึกษา : นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง download
37 6114962040 คุณปาริชาติ มูลดิษฐ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของบุคลากรในโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ download
38 6114962041 คุณศิรประภา สุขนิรันดร์ ความพึงพอใจในการใช้บริการ MyMo ของธนาคารออมสินสาขาตลาดวงศกร download
39 6114962042 คุณบงกชรัตน์ อัครศิลป์วงค์ แรงจูงใจในการเข้ารับราชการของข้าราชการกรมบัญชีกลาง download
40 6114962043 คุณสุภานาฏ สาลิกา คุณภาพบริการของโรงพยาบาลเกษมราษฎ์ ฉะเชิงเทรา download
41 6114962044 คุณวีราวุฒิ เตชะนิธิพงศ์ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานเภสัชกรรม กรณีศึกษา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี download
42 6114962045 คุณชลธิชา คำคุณนา ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพในการให้บริการของบริษัท เอ็นทีที ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด download
43 6114962046 คุณนพณพัชร ปันจุติ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา download
44 6114962047 คุณประภาภรณ์ อินทวงศ์ ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของบุคคลากรกรมบัญชีกลาง download
45 6114962048 คุณภัทรภร เทพพานิช ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร download
46 6114962049 คุณชูศักดิ์ ตันทอง ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร download
47 6114962050 คุณสอง สุวรรณแผ่นผา ปัญหาและความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย download
48 6114962051 คุณเกียรติศักดิ์ ยิ่งดี ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร download
49 6114962053 คุณวิมลรัตน์ ดวงมณี ทัศนคติของผู้สูงอายุที่มีต่อความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของรัฐบาล download
50 6114962054 คุณสุภิญญา วุฒิพันธุ์ โอกาสของธุรกิจผู้สูงอายุที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต ในเขตกรุงเทพมหานคร download
51 6114962055 คุณธีรวิทย์ สมวาที การเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร download
52 6114962056 คุณบายศรี จั่นอาจ ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี download
53 6114962057 คุณพรรษกร บัวรุ่ง กลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ download
54 6114962058 คุณวรงค์ นันทารัมภ์ พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและความพึงพอใจในการท่องเที่ยว download
55 6114962059 คุณณัฐชนก อินสี ความต้องการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร download
56 6114962060 คุณหทัยรัตน์ พิมพ์อุบล ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องประชุมสัมมนาของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร download
57 6114962061 คุณทวีคูณ สุขแก้ว การตลาดที่ประสบผลสำเร็จในธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร download
58 6114962062 คุณพลนธี วงษ์โฉม ปัญหาของผู้พักอาศัยคอนโดมิเนียมในเขตห้วยขวาง download
59 6114962064 คุณกันติศา หิรัญประสิทธิกุล พฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในประเทศไทย download
60 6114962066 คุณปรียาพรรณ พุ่มระหงษ์ นวัตกรรมการจัดการที่ส่งผลต่อความสำเร็จในองค์กรธุรกิจ download
61 6114962067 คุณรงรอง ตีระแพทย์ พฤติกรรมการเลือกท่องเที่ยวของคนกลุ่มวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
62 6114962068 คุณโสภาพรรณ ศรีจาด พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของพนักงานหญิงในองค์กร download
63 6114962069 คุณอานนท์ สาครชัยเจริญ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้าน 7ELEVEN ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
64 6114962070 คุณอิศราวุธ งามเกษม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ เดลิเวอรี่ download
65 6114962071 คุณเมรี่ ทองสาดี ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) download
66 6114962072 คุณปภัสรา ศรีประทุม ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานฝ่ายสนับสนุนการผลิตบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี download
67 6114962073 คุณอภิธัช วุตรุจีกฤต ปัจจัยและแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
68 6114962074 คุณบูรณี สุริยไชย ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร download
69 6114962075 คุณอดุลย์ อุฬุมปานนท์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวสำเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานคร download
70 6114962076 คุณรัตตินันท์ เรืองเมธาพันธ์ การศึกษาพฤติกรรมการซื้อหนังสือออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ download
71 6114962077 คุณณีชญา โหมดเครือ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ของนักศึกษาปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ download
72 6114962078 คุณปิยพงศ์ ไทรแก้ว ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
73 6114962079 คุณเพ็ญวิไล ศรีสงคราม ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางกรมทางหลวง download
74 6114962080 คุณศศิธร เพชรเผือก ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์ download
75 6114962081 คุณพัชรินทร์ ปิ่นสันเทียะ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร download
76 6114962082 คุณแก้วกานต์ เพียรตั้งกิจเจริญ ปัจจัยที่มีผลในการช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์ของพนักงานออฟฟิศบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพพมหานคร download
77 6114962084 คุณพัทธ์ชนก พิริยธนารุจน์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง download
78 6114962085 คุณดนัย นาคอาทิตย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา download
79 6114962087 คุณเมธาวี ดีโสม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย download
80 6114962088 คุณฐิตาฉัตร แป้นดวงเนตร ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ซีพีเมจิ จำกัด download
81 6114962089 คุณกชณิราสรณ์ รวิชัยธนพนธ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อห้องชุดของผู้บริโภคในย่านถนนเอกมัย กรุงเทพมหานคร download
82 6114962090 คุณศิริวรรณ สรวงศิริ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟของร้านคาเฟ่ อเมซอน download
83 6114962091 คุณธนาพันธุ์ ธรรมเจริญ ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความจงรักภักดีของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 download
84 6114962092 คุณวรพรรณ นุตโร ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในเขตสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี download
85 6114962093 คุณชนิตา ทองคำ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด download
86 6114962094 คุณพิมพ์อัปสร กุหลาบซ้อน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเพื่อรับชมภาพยนตร์ผ่าน Netflix ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม download
87 6114962096 คุณฟักครูดีน ยะยอ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บคาร์ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง download
88 6114962097 คุณสุจิตรา ทองปาน ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตของประชากรเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร download
89 6114962098 คุณพัณณิดา เรืองฤทธิ์ คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช download
90 6114962100 คุณเยาวลักษณ์ อิทธิพร ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) download
91 6114962101 คุณตรีญา เย็นประสิทธิ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง download
92 6114962102 คุณฐาปนี สังขวิจิตร ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานสรรพากร พื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 download
93 6114962103 คุณอรชพร ลำเจียก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นฟู้ดแพนด้า ของพนักงานบริษัท ยิบอินซอย จำกัด download
94 6114962104 คุณเทพเจ้า สัตตบุศย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าสำนักงานในอาคารฟอรั่มทาวเวอร์ download
95 6114962105 คุณธัญลักษณ์ แผนสมบูรณ์ คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เสียภาษีอากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 download
96 6114962106 คุณสุมิตา เปรมปราศภัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารจานด่วนของบุคคลวัยทำงานใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ download
97 6114962107 คุณคัทริน ฮันส์มันน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาเดอะคริสตัล download
98 6114962108 คุณนฤพล รุ่งเรืองเวท ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชย download
99 6114962109 คุณสิทธิพงษ์ พิญญะพันธ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้รับจ้างตกแต่งบรรยากาศของห้างสรรพสินค้า download
100 6114962110 คุณสุปาริณี ปริเวทัง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนี่ยมระดับไฮเอนด์ (Hi-End) แนวรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
101 6114962111 คุณสิริลักษณ์ ม่วงกลม แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานอาคารบางกอกทาวเวอร์ download
102 6114962112 คุณมานิตา หงษ์ทอง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของประชากร เขตบางแขน กรุงเทพมหานคร download
103 6114962113 คุณเกรียงไกร กระจ่างทิพย์ ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน หน่วยงานไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ download
104 6114962114 คุณธนากร เคหา ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานฝ่ายขายบริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ download
105 6114962115 คุณนิรมล หล่ำวรัตน์ ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของเจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร download
106 6114962117 คุณสาวิตรี ตันเจริญ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรกองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร download
107 6114962118 คุณวศิน เจียมวิริยะเสถียร ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร ของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ download
108 6114962119 คุณสุภัทรา กล่อมสกุล ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ : กรณีศึกษา สายงานบริหารการขาย download
109 6114962120 คุณเมธิกาญจน์ เศรษฐภาคย์ภคิน ความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงาน บริษัท กฎหมายธรรมศิริรัฐ จำกัด download
110 6114962121 คุณพรพรรณ บุญคบ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ download
111 6114962122 คุณวรรณวิศา แย้มเยื้อน ความสุขในการทำงาน ของบุคลากร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว download
112 6114962123 คุณธัญภัทร กุ้ยเหล็ก ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ download
113 6114962124 คุณขวัญชนก ไกรศรีสมบัติ ความพึงพอใจต่อสวัสดิการของพนักงาน: ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาสำนักงานใหญ่) download
114 6114962126 คุณสุรกานต์ อ่องมะลิ ความคิดเห็นของข้าราชการกรมช่างอากาศต่อการจัดการความขัดแย้งภายในองค์กร download
115 6114962127 คุณณัฐกานต์ บุญศักดิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกทำงานในโรงพยาบาลวิภาวดี download
116 6114962129 คุณภัควรินทร์ สุทธิพีระพงษ์ ความต้องการสวัสดิการ ของพนักงานบริษัท เอส เอ็ม ฟาร์มาซูติคอล จำกัด download
117 6114962131 คุณฌาณิศา ศรีเหรา แรงจูงใจในการทำงานส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ของบุคลากรในส่วนงานสินเชื่อ SME ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) download
118 6114962132 คุณจักรกฤษณ์ ศรีถาพร ความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานโรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ download
119 6114962133 คุณณรงค์ศักดิ์ ระรื่น ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ของพนักงานโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ download

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ

Independent Study:

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน

Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

close(); ?>