Independent Study (BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ)

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ M.B.A. for Modern Managers รุ่น 24/1 กลุ่ม 2

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล เรื่อง Download
1 6014133045 คุณวนิดา รักษ์ถาวรนันท์ ส่วนประสมการตลาดและผลตอบแทนจากการลงทุนที่ส่งผลต่อการลงทุนกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) download
2 6014133046 คุณสุกานดา รักษ์ถาวรนันท์ ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย download
3 6014133047 คุณมณฑิตา ศรีสง่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(Long Term Fund: LTF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ download
4 6014133048 คุณพิพัฒน์ พิทักษ์บุษราคัม พฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมตัวในการใช้ชีวิตหลังเกษียณ ของพนักงานบริษัทในเขตห้วยขวาง download
5 6014133049 คุณสุภาพร สีปุนนา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการระบบการชำระเงินแบบพร้อมเพย์ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
6 6014133050 คุณสุฑิตา ปิ่นแก้ว ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) download
7 6014133051 คุณบุญตรง กระจ่างนำ แรงจูงใจและภาพลักษณ์ผู้ให้บริการที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของพนักงานบริษัท ในเขตกรุงเทพมหานคร download
8 6014133052 คุณเจนจิราพร ตาสาย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินของประชาชนในตำบลคลองสามจังหวัดปทุมธานี download
9 6014133053 คุณสุณัฐฐิณี มีสาตรพงษ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายุของข้าราชการในกรุงเทพมหานคร download
10 6014133054 คุณสุธิรา จำปาโพธิ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรุงเทพมหานคร download
11 6014133055 คุณธิดาทิพย์ แซ่หลี ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ หมวดธุรกิจการแพทย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย download
12 6014133056 คุณวราภรณ์ วงศ์ลังการ์ “การออมที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมทางการเงินส่วนบุคคลก่อนวัยเกษียณ” ของประชาชนอายุระหว่าง 23 – 60 ปี download
13 6014133058 คุณธมนต์อร เจริญ ส่วนประสมทางการตลาดและทัศนคติที่มีผลต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา download
14 6014133059 คุณศิราภร อุ่มเจริญ ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา download
15 6014133061 คุณสันติสุข อนามพงษ์ ส่วนประสมทางการตลาด(7P's)ที่มีอิธิพลต่อการซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)ของพนักงานในตาแหน่งสายงาน ITในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
16 6014133062 คุณพงษ์พันธุ์ พยอมหอม ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร download
17 6014133063 คุณวิชา แก้วคำมา การออมเงินเพื่อการเตรียมตัวเกษียณอายุของผู้มีเงินได้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล download
18 6014133064 คุณธันยาภรณ์ วัฒนสิทธิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณของบุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรม download
19 6014133065 คุณสรัลพร พจน์จำเนียร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการลงทุนที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในเขต กทม. download
20 6014133066 คุณเอกลักษณ์ อังกลมเกลียว ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ download
21 6014133067 คุณจิรัญญ์นันท์ อักษรสุวรรณ การรับรู้ข่าวสารปัจจัยทางเศรษฐกิจและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการออมของกลุ่มคนวัยทำงาน อายุตั้งแต่ 23-60ปี download
22 6014133068 คุณวรนันท์ จันทร์ดนู ความรู้ความเข้าใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร download
23 6014133069 คุณฉัตรพิมล ขวัญทะเล ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนทองคำของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
24 6014133070 คุณกฤตภาส เหมาะชาติ ทัศนคติด้านการออมเงินที่มีผลต่อการตัดสินใจออมของนักศึกษา MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหง download
25 6014133071 คุณกนกณภัทร แก้วยา ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
26 6014133072 คุณวราชัย พิทักษ์ธรรมคุณ แรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์ ของนักลงทุนทั่วไป ภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
27 6014133073 คุณเพียงตะวัน น้ำฉ่ำ การยอมรับเทคโนโลยีและส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Scb Easy Application ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
28 6014133074 คุณปัณณวิชญ์ วงษ์ขันเมือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เขตลาดพร้าว download
29 6014133075 คุณอภิญญา เนียมอยู่ ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการนำเทคโนโลยีทางการเงินไปใช้ในชีวิตประจำวันของลูกค้าที่ ใช้บริการ Krungsri Mobile App ในเขตกรุงเทพมหานคร download
30 6014133076 คุณศันสนีญา ศอศันสนีย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร download
31 6014133077 คุณเหมือนฝัน โกมาลย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเงินของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร download
32 6014133078 คุณชุตาภรณ์ เกษสกุล ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร download
33 6014133079 คุณจิรายุทธ นาคเทวัญ ความคิดที่จะใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน Application A-mobile (Mobile Banking) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร download
34 6014133080 คุณจันทร์เพ็ญ พาอ่อน ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร download
35 6014133081 คุณมงคลกรณ์ ศักดา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาวของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด มหาชน ของนักลงทุนในจังหวัด สุราษฎร์ธานี download
36 6014133082 คุณเบญญาภา ฉายพิมาย ส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมทรัพย์ทวีสินในเขตจังหวัดปราจีนบุรี download
37 6014133083 คุณมาลินีย์ คนขยัน ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนในกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก download
38 6014133084 คุณวรรณิศา สงทอง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของวศิวกรในเขตกรุงเทพมหานคร download
39 6014133085 คุณชิดชน พันธ์น้อย ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นการใช้บริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์มือถือของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
40 6014133086 คุณสมฤทัย เกตุเกษม ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนออมเงินของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
41 6014133087 คุณศิวา บุญเทพ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร download
42 6014133088 คุณสุชาดา นกหงษ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการหน่วยงาน ของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ download
43 6014133089 คุณสุธาทิพย์ ก๋งอ่อน ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการออมของพนักงานธนาคารกรุงไทยกลุ่มเครือข่ายนครหลวง2 download
44 6014133090 คุณกุลศิลักษณ์ ต่อเขต การออมเงินของคนวัยทางานในเขตในเขตกรุงเทพมหานคร download

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ

Independent Study:

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน

Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

close(); ?>