Independent Study (BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ)

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Modern Leaders (Weekend Program) รุ่น 12

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล เรื่อง Download
1 6014133137 คุณณัฐวรรณ สารพัด การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน download
2 6014963045 คุณศักทัศน์ แซ่ฮั่น การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในเขตพื้นที่พัทยาของกลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทย download
3 6114961001 คุณจิตรทิพย์ สุกุลธนาศร ความสัมพันธ์ระหว่าง ความภักดี ภาพลักษณ์ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความตั้งใจเป็นแฟนพันธุ์แท้ของกลุ่มแฟนคลับเป๊กผลิตโชคในกรุงเทพมหานคร download
4 6114961002 คุณดวงใจ รื่นรวย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
5 6114961004 คุณสุปรียา สุวรรณพรม ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันฟู้ดแพนด้า ในเขตกรุงเทพมหานคร download
6 6114961005 คุณอรวรรณ บุญศรีกุล ทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
7 6114961006 คุณนวนันท์ คำมา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการทำงานของบุคลากร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
8 6114961007 คุณกิ่งแก้ว กิจเกียรติ์ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
9 6114961008 คุณบุษยวรรณ กุลยวน ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณ ของประชาชนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
10 6114961009 คุณเบญจพร คงเอียด ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม All Cafe ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
11 6114961010 คุณอลงกรณ์ จุ้ยสกุล ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร download
12 6114961011 คุณศิริวรรณ สุขสบาย อิทธิพลของแรงจูงใจในการทำงาน และความพึงพอใจในงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) download
13 6114961012 คุณนงนุช เสริมสุข แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ทรงพล การบัญชีและกฎหมาย จำกัด download
14 6114961013 คุณสราญรัตน์ จันทร์นนท์ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา download
15 6114961014 คุณสุวิภาวรรณ แจ่มมี ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำดื่ม ตรา ตั้งใจ download
16 6114961015 คุณรัศมี แสงครุธ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแผนกการเงินของโรงพยาบาทวิชัยยุทธ download
17 6114961016 คุณวรรณรัตน์ เขียวโสภา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด download
18 6114961017 คุณอภิศักดิ์ ขัดปัญญา คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในเขตกรุงเทพมหานคร download
19 6114961018 คุณนุช สิงห์แก้ว ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
20 6114961019 คุณศิริพร พุทธโส ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จำกัด download
21 6114961020 คุณพุทธิพงค์ มีทอง ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร: กรณีศึกษาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในเขตกรุงเทพมหานคร download
22 6114961021 คุณรัตนา วงศ์สุทธิธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด download
23 6114961022 คุณเบญริสา งามจตุรวรรณ กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ออล คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี download
24 6114961023 คุณนิสา ปุเต๊ะ กระบวนการตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของผู้บริโภค ภายในท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง download
25 6114961024 คุณปนัดดา จันทร์ป่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง) download
26 6114961026 คุณกชพร จำรัสรักษ์ พฤติกรรมการออมของบุคลากรสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน download
27 6114961027 คุณนิชานันท์ รัตนพงษ์เพียร ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมชลประทาน (สามเสน) download
28 6114961028 คุณฐายินี ธาราฉัตร การตัดสินใจของสมาชิกในการใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด download
29 6114961029 คุณปวีณา กุมพล ความพึงพอใจในการดูแลสุขภาพของพนักงาน บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ จำกัด download
30 6114961030 คุณวราภรณ์ หมายเจริญ คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) download
31 6114961031 คุณทยากร นนทเภท ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการศูนย์การค้า เมโทร มอลล์ : กรณีศึกษา เมโทร มอลล์ ในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย download
32 6114961032 คุณสุรสิทธิ์ เขียวหวาน ความรู้ความเข้าใจระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการเงินของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม download
33 6114961033 คุณจันทร์จิรา ยอดจันทร์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ของนักตรวจสอบภาษี กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ download
34 6114961034 คุณปัณชพัฒณ์ ศิริยศรุ่งเรือง ทัศนคติของข้าราชการต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนกลาง download
35 6114961035 คุณกนกรดา วิศวบรรเจิด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 download
36 6114961036 คุณชนัญญา ทองสุข คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 download
37 6114961037 คุณพัชราภรณ์ โภคาพานิชย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง download
38 6114961038 คุณชฎาพร เพ็งหิรัญ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ download
39 6114961039 คุณพัทรีภัณฑ์ เอกวิโรจนสกุล กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
40 6114961040 คุณสุปาณี ทองแสง ความสุขในการทำงานของข้าราชการในสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 download
41 6114961041 คุณศรีสุรัตน์ ปริสุทธิอมร คุณลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้นำที่มีประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชน?ในจังหวัดสมุทรปราการ download
42 6114961043 คุณธิดาพร บูระณะพล การปฏิบัติตามสมรรถนะหลักของข้าราชการส่วนท้องถิ่น สังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ download
43 6114961044 คุณนงลักษณ์ สำเภาทอง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการสั่งอาหารผ่านสื่อออนไลน์ เขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร download
44 6114961045 คุณสุภาพ รัตแพทย์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ของประชาชน เขตบางนา กรุงเทพมหานคร download
45 6114961046 คุณธัญพิชชา กัยวิกัยโกศล การจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 download
46 6114961047 คุณสุรีรัตน์ คำชมภู ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23 download
47 6114961048 คุณพรพิมล ชราศักดิ์ พฤติกรรมการเลือกประกอบอาชีพของคนว่างงาน กรมการจัดหางาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 download
48 6114961049 คุณชนาธิป ญานุรักษ์ พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน download
49 6114961050 คุณเบญจพร เหลื่อมศรี พฤติกรรมการส่งเสริมทักษะทางสังคมของนักเรียน ในพื้นที่เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร download
50 6114961051 คุณสุภาพร ศรีสังวรณ์ กระบวนการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์? ของผู้บริโภค?ในกรุงเทพมหานคร?และปริมณฑล download
51 6114961052 คุณบุษกร พีระรัตนมงคล กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล? download
52 6114961053 คุณดลเศรษฐ์ อรัญมาตย์ธีทัต ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
53 6114961054 คุณศิรินธร พูนแก้ว การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าบน FACEBOOK LIVE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
54 6114961055 คุณโฉมยงค์ ใจศิริ ทัศนคติต่อความก้าวหน้าในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร download
55 6114961056 คุณพัชรี นาเลา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด download
56 6114961057 คุณวาทินี บุตรศรีภูเภา ความเครียดในการทำงานของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด download
57 6114961058 คุณพริมรตา สิรบุลภรณ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม download
58 6114961060 คุณกันยารัตน์ จำปาดวง ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด ส่วนกลาง download
59 6114961061 คุณวรรณวิภา คำลาพิษ ทัศนคติต่อความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
60 6114961062 คุณกนกวรรณ ช.เจริญยิ่ง ทัศนคติต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง download
61 6114961063 คุณปุณิกา ขันจันทร์ การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร download
62 6114961064 คุณวัชรพงษ์ มูสิกา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม download
63 6114961065 คุณจุไรรัตน์ อนุพันธ์ คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา download
64 6114961066 คุณนิศรุตร ทำไร่ พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษา ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง download
65 6114961067 คุณหนึ่งอนงค์ ก้อนทอง การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อประเภทบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
66 6114961068 คุณอภิชา เปียทอง การตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
67 6114961069 คุณชุติมา อินทร์ตา การรับรู้นโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
68 6114961070 คุณเกษณี เกณฑ์งูเหลือม ทัศนคติของผู้ใช้น้ำที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการประปาส่วนภูมิภาค download
69 6114961071 คุณณัฐชยา สืบสกุล ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
70 6114961072 คุณธรรมปพน พุทธคำ กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
71 6114961073 คุณอนงค์นาฏ ต่างใจ ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 download
72 6114961074 คุณพิชิต ประดิษฐเจริญ คุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก download
73 6114961075 คุณศศิธร มะธิมะเนาว์ กระบวนการตัดสินใจบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
74 6114961076 คุณธนพร ดีพาชู กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางโอเรียนทอล พริ้นเซส ของเพศหญิงในจังหวัดปราจีนบุรี download
75 6114961077 คุณภารุจา พึ่งพันธ์ กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
76 6114961078 คุณวิชุดา สีน้อยขาว ความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ I PHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
77 6114961079 คุณสมจันทร์ พลราช กระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำแร่บรรจุขวด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
78 6114961080 คุณอรวรรณ สุขสวัสดิ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ (ศูนย์รังสิต) download
79 6114961081 คุณธัญลักษณ์ วงษ์ศรีเผือก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
80 6114961082 คุณสุธานี ราชแป้น การวางแผนดำเนินชีวิตในวัยเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ download
81 6114961083 คุณอรสา สุวรรณรัตน์ ความรู้ ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 download
82 6114961084 คุณกนกกานต์ ด่านสว่างกูล ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ของคนเริ่มต้นทำงาน download
83 6114961085 คุณสรัญญา ภูคงคา กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้าวิ่งของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
84 6114961086 คุณนัทธณัญช์ คำสาวงษ์ การเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุราชการของข้าราชการ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร download
85 6114961087 คุณบุญณภัส เหลากลม ความสุขในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาโท MBA โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง download
86 6114961089 คุณดวงใจ ภู่ระหงษ์ กระบวนการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบคอนเวิร์ส (CONVERSE) ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
87 6114961090 คุณวรรษมณฑนนท์ เวชกามา การเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุราชการของข้าราชการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
88 6114961091 คุณเรวดี ดำมณี พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี download
89 6114961092 คุณปริชาติ สุขยิ่ง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในสังกัดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 download
90 6114961093 คุณณัฐวุฒิ คูดำรงสวัสดิ์ การเลือกอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน download
91 6114961095 คุณสุทิศา พรรณไวย ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ download
92 6114961096 คุณฐิตาภรณ์ ชีนาวุธ ทัศนคติต่อการวางแผนทำประกันสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง download
93 6114961097 คุณนวลจันทร์ ช้างใหญ่ กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
94 6114961098 คุณขวัญนัทธี เขียวหวาน กระบวนการตัดสินใจใช้บริการแกร็บของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร download
95 6114993898 คุณอัศนัย แย้มอาษา การเลือกประกอบอาชีพผู้ตรวจสอบภายใน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี download

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ

Independent Study:

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน

Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

close(); ?>