Independent Study (BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ)

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ M.B.A. for Modern Managers รุ่น 24/1 กลุ่ม 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล เรื่อง Download
1 6014133001 คุณเรืองพร สุขสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เขตพื้นที่สมุทรสาคร download
2 6014133003 คุณจินดารัตน์ สังเฉวตร ความพึงพอใจของลูกค้าในการต่อให้บริการของธนาคารออมสินกรณีศึกษา : สาขาอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว download
3 6014133004 คุณช่อทิพย์ อิ้วชาวนา จุดมุ่งหมายในการออมของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) download
4 6014133005 คุณทิพวรรณ เกตุทอง พฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัท บอนดูบา แอนด์ นิงกิ ยูไนเต็ด จำกัด download
5 6014133006 คุณพุทธิดา ช่วยเกิด การตัดสินใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่สีลม download
6 6014133007 คุณวินัย สุทธิคุณ ประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานบริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด download
7 6014133008 คุณชดาภร เพ็งเรือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท พระราม 7 กรุ๊ป จำกัด download
8 6014133009 คุณเอื้อมพร วิทยาโรจน์วงศ์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และ ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
9 6014133010 คุณพิทักษ์ ราชไชยา ปัจจัยในการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร download
10 6014133011 คุณอรุณรัตน์ ผลจันทร์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน download
11 6014133012 คุณกัญญ์จรินทร์ ละออศรี พฤติกรรมบริจาคเงินทำบุญของผู้มาทำบุญผ่าน QR-code ของสำนักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม download
12 6014133013 คุณณัฐณิชา กีบุญมี พฤติกรรมการออมเงินก่อนเกษียณอายุของบุคลากรกรมบังคับคดี (ส่วนกลาง) download
13 6014133014 คุณอัญชัญ คงปาน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
14 6014133015 คุณวนิดา เหลืองประเสริฐ ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ของพนักงานบริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) download
15 6014133016 คุณพัชราพร ทองคำ ปัจจัยในการเลือกใช้บัตรเครดิตของพนักงานบริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) download
16 6014133017 คุณสมพร สินเจริญ ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการของธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ download
17 6014133018 คุณศิริพงษ์ ใจคำ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ กรณีศึกษาพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ download
18 6014133019 คุณสุดาทิพย์ เก็งลิ้ม ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงาน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) download
19 6014133020 คุณสุพัตรา สมวงศ์ ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สาขา กรุงเทพมหานคร download
20 6014133021 คุณวินัย ธีรเสาวภาคย์ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกสิกรไทย download
21 6014133022 คุณอรรัตน์ รอดทิม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ download
22 6014133023 คุณวรดา อินทรักษ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ กรณีศึกษาพนักงาน ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ download
23 6014133024 คุณชนนี หัตถกรรม ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลในการตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของพนักงานบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด(มหาชน) download
24 6014133025 คุณกาญจนา ผลงาม การศึกษาความพึงพอใจที่มีผลต่อความต้องการใช้อุปกรณ์ดำน้ำของลูกค้าบริษัท ไดฟ์เวนเจอร์ส จำกัด download
25 6014133026 คุณฐานิสร เธียรปรีชา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ download
26 6014133027 คุณกาญจนา เผือกพูลผล ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด อินทนิล download
27 6014133028 คุณวิชัย คำใส ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของพนักงานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) download
28 6014133029 คุณณวีร์กานต์ พิชัยสวัสดิ์ พฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด download
29 6014133030 คุณวชิราภรณ์ ชุมสิงห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการทางการเงิน Mobile Banking Application ของพนักงานบริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด download
30 6014133031 คุณพรระวี บัวศรี ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานบริษัทจาร์ดีนชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด download
31 6014133032 คุณพีระพล เอี่ยมน้อย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย ของลูกค้าธนาคารออมสินสำนักพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร download
32 6014133033 คุณรังสิมา แก่นแก้ว แรงจูงใจในการชำระหนี้คืนของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ธนาคารออมสิน สำนักพหลโยธิน download
33 6014133034 คุณอุบล อินต๊ะ พฤติกรรมการออมของบุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน download
34 6014133035 คุณฐาปนพงศ์ จุ้ยเปี้ยว พฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ (ส่วนกลาง) เขตราชเทวี download
35 6014133036 คุณอัจฉรียา จรัสพูนผล ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้าที่ห้างเทสโก้โลตัส ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี download
36 6014133037 คุณนิภาพร เกิดสุข พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ download
37 6014133038 คุณอรุณกมล เบ็ญพาด พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานฝ่ายพิธีการสินเชื่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) download
38 6014133039 คุณสรสิช มงคลชัย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการใช้บริการโมบายแบงค์กิ้งกรณีศึกษาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
39 6014133040 คุณลัดดาวรรณ ยาจาติ การประเมินความพึงพอใจการใช้บริการพื้นที่เช่าสำนักงานอาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ download
40 6014133041 คุณวิภาวรรณ เสวะมาตย์ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด download
41 6014133042 คุณจารุรัตน์ ชุมภาลี การออมเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานบริษัท บี เอ็น โอ กรุ๊ป จำกัด download
42 6014133043 คุณมนนิภา นามอาษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยสุนัขกรณีศึกษา ร้าน CAPTAIN QUINT PARADISE download
43 6014133044 คุณนัฐพล อรุณสวัสดิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ของประชากรในจังหวัดขอนแก่น download
44 6114070099 คุณชัชสรวง จิระพรชัย พฤติกรรมการเลือกซื้อกระดาษเช็ดหน้าของผู้บริโภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร download

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ

Independent Study:

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน

Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

close(); ?>