Independent Study (BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ)

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ M.B.A. for Modern Managers (Sunday Program) รุ่น 17

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล เรื่อง Download
1 5914130144 คุณลฎาภา ประภากรวณิชย์ กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ คอนโดมิเนียม ลุมพินี ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร download
2 6014133128 คุณอภิวรรณ เจนการค้า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกโอชายะ (Ochaya) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
3 6014133145 คุณฉัตรชัย ยศโม่ง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร download
4 6014154073 คุณโชติกะ เรืองบุญสุข ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า CP ในเขตกรุงเทพมหานคร download
5 6014154125 คุณลลิตพรรณ เชื่อมไธสง ความจงรักภักดีของแฟนบอลคนไทยที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด download
6 6014154126 คุณวทัญญู บุญญาภากร "กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1 download
7 6014993145 คุณนรีเมธ อินทรโชติ ปัจจัยความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนย่านสุขุมวิท download
8 6114070002 คุณกษมา จารุสมภพ การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางประเภทผิวหน้าผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตดอนเมือง download
9 6114070003 คุณเบญจวรรณ มายา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไนซ์แอพพาเรล จำกัด download
10 6114070004 คุณจุฑามณี สายยืด ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริบาลผู้สูงอายุในเขตประเวศ download
11 6114070005 คุณกนกกาญจน์ เพิ่มสุข แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด download
12 6114070006 คุณนวคุณ แช่มกัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร download
13 6114070007 คุณลักษิกา สร้อยสลับ การตัดสินใจของผู้บริโภคต่อการให้บริการห้างสรรพสินค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ในเขตบางกะปิ download
14 6114070008 คุณสริตา กาญจนพันธุ์ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเครื่องดื่มน้ำอัดลมสูตรไม่มีน้ำตาล ของผู้บริโภคในเขตบางนา download
15 6114070009 คุณปราวีณา สายสุวรรณ การตัดสินใจการเลือกใช้บริการโรงแรม ในเขตห้วยขวางจังหวัดกรุงเทพมหานคร download
16 6114070010 คุณพิชญาณี บัณฑุกุล การตัดสินใจเลือกซื้อชานมไข่มุก ของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ download
17 6114070011 คุณธนพร วิมานนินทร์ การตัดสินใจใช้บริการรถรับจ้าง GRAB-TAXI ของกลุ่มคนวัยทำงาน ในเขตอำเภอพระประแดง download
18 6114070012 คุณพริสา วัดน้อย การตัดสินใจบริโภคเบียร์ของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตพญาไท download
19 6114070014 คุณปานวาด ธีระพันธ์ศิลปิน การตัดสินใจซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าในเขตปทุมวัน download
20 6114070015 คุณปทุมนนท์ เลิศวิศาลสิน พฤติกรรมการซื้อชานมไข่มุกของคนในย่านอารีย์ download
21 6114070017 คุณไววิทย์ แซ่อั้ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศของประชาชนชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร download
22 6114070018 คุณปิยวรรณ เนียระสะ การตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของผู้ใช้บริการ ในเขตสาทร download
23 6114070019 คุณเยาวภา ถาวร กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
24 6114070020 คุณกุณทิกา เรืองเกตุ การรับรู้ตราสินค้าต่อโฆษณาในเว็บไซต์ยูทูป ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
25 6114070021 คุณณฤทธิ์ ปาลรุจิพร ปัจจัยที่ส่งผลทำให้คนกรุงเทพมหานครตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอทช์ download
26 6114070022 คุณกนิษฐา รัตนสินธ การลดการใช้พลาสติกของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา download
27 6114070024 คุณนภสร ทานต์พิมาน กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นในกรุงเทพมหานคร download
28 6114070025 คุณวีระญา กะลึงคพล กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีสัญลักษณโภชนาการทางเลือกสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
29 6114070026 คุณณิชารัศม์ โรจน์จิระมณี พฤติกรรมการเลือกซื้อน้ำหอมเลียนแบบ Brand name ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร download
30 6114070027 คุณประภัสสร รอดรัศมี พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นต่อข่าวบันเทิงไทยในสื่อโซเชียลมีเดียของคนกรุงเทพมหานคร download
31 6114070028 คุณภัทราพร บุญมั่น ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร download
32 6114070029 คุณพิมพ์พันธุ์ แสงศรี การตัดสินใจหย่าร้างของเพศหญิง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี download
33 6114070030 คุณการัณย์ ทองพรรณ ความสุขในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ download
34 6114070031 คุณธนพล จันทร์แก้วเดช พฤติกรรมการลงทุนตราสารหุ้นของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร download
35 6114070033 คุณจักรี เปล่งสงวน ความภักดีต่อรถยนต์มิตซูบิชิของผู้บริโภคในเขตสมุทรปราการ download
36 6114070034 คุณพุทธรักษ์ พิมพ์เสนา กระบวนการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของร้านค้าเคมีเกษตรในเขตภาคเหนือ download
37 6114070035 คุณธนิยา พิริยสถิต กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟอินทนิล ในเขตดอนเมือง download
38 6114070037 คุณพลสิทธิ์ รัตนกุล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน Y และ Z ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
39 6114070040 คุณภาวินี คำสีแก้ว ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของ Generation X และ Generation Y ที่มีสถานะโสด ในเขตกรุงเทพมหานคร download
40 6114070042 คุณกนกวรรณ อุ่นทรัพย์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้บริการประกันสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร download
41 6114070043 คุณชยุทธ ตรียารักษ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าในเขตกรุงเทพมหานคร download
42 6114070044 คุณกานดา เย็นสมุทร ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล download
43 6114070046 คุณอักษรา พานทอง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าจากประเทศเกาหลี ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร download
44 6114070047 คุณศุภรัสมิ์ พิรักษ์เรืองกุล ปัจจัยที่มีผลต่อการนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษของกลุ่มคนวัยทำงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร download
45 6114070048 คุณศิริลักษณ์ พละศักดิ์ ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน ที่มีผลต่อความภักดีต่อองค์กร download
46 6114070049 คุณชญาน์นันท์ เหลืองมโนธรรม ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้บริการร้านกาแฟในกรุงเทพมหานคร download
47 6114070050 คุณทัศนีย์ วาทินชัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมสื่อวิดีโอและโทรทัศน์ผ่านอินเตอร์เน็ต download
48 6114070051 คุณรวีพร ศรียาสวิน พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการร้านตัดผมชายในเขตกรุงเทพมหานคร download
49 6114070052 คุณศรีสุพรรณ หอมสุวรรณ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
50 6114070053 คุณทิพวัลย์ อิ่มรส ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
51 6114070054 คุณศศิโสม สิงห์คนอง กระบวนการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารในเขตกรุงเทพมหานคร download
52 6114070055 คุณปิยพัทธ์ ประสาทเสรี ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเครียดของพนักงาน download
53 6114070056 คุณภาณุภัค โสภณวัฒนาชัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร download
54 6114070057 คุณธีระ อมรฉันทนากร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ชุดตรวจน้ำตาลปลายนิ้วของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ download
55 6114070058 คุณธุรกิจ อินทรบุตร ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็กของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
56 6114070059 คุณผกาวรรณ์ อารีการ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างของผู้บริโภคในจังหวัดชุมพร download
57 6114070060 คุณดวงนภา หล้าสุวงษ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง download
58 6114070063 คุณจินมิกา สังฆานุภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง download
59 6114070064 คุณสุพรรณษา สุนทรโรปกรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของพนักงานบริษัท ไทย เค เค อุตสาหกรรม จำกัด download
60 6114070065 คุณกาญจนา เอกศรี พฤติกรรมการบริโภคซอสญี่ปุ่นในห้างแม็กซ์แวลู่ในเขตกรุงเทพมหานคร download
61 6114070066 คุณวัชรพนธ์ ไชยพงษ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชูกาลังของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
62 6114070067 คุณปาริฉัตร จิ้วพานิช การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร download
63 6114070068 คุณชลลดา ชูทรัพย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
64 6114070069 คุณปิยรัตนวดี เปทา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผ่านช่องทางออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตหัวหมาก download
65 6114070070 คุณอุษารัตน์ เอกเลิศ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารทะเลตากแห้งของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร download
66 6114070071 คุณอนงค์นาถ จัทรอักษร ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าร้านเวคอัพ สาขาเดอะซีนทาวน์อินทาวน์ download
67 6114070072 คุณพิชญุตม์ สุทธิรอด ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการการก่อสร้างบ้านกับบริษัทเอกชนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
68 6114070073 คุณนันทคม มะลิซ้อน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในเขตภาคตะวันออก download
69 6114070074 คุณอลิษา ทรัพย์สิน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเต้าทึงจักรพรรดิ์ของผู้บริโภคเขตจังหวัดนนทบุรี download
70 6114070075 คุณธิติ สมอิ่ม กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง download
71 6114070077 คุณศุภเวศร์ เอี่ยมละออ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไนโช จำกัด download
72 6114070078 คุณสิริมา เจริญแพ ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อกองทุนรวมของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพระรามสาม download
73 6114070079 คุณอำภา ขัติยะ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาจีนทางเฟซบุ๊ก download
74 6114070080 คุณชนัญญา ผลทวีทรัพย์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานเป็นทีมของพนักงานฝ่ายขายธนาคารกสิกรไทย download
75 6114070081 คุณชมพูนุช เดชเดชะสุนันท์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
76 6114070083 คุณภีมพัฒน์ พรหมจรรย์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องนุ่งห่มที่มีส่วนประกอบของพลาสติกรีไซเคิลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
77 6114070084 คุณธิดารัตน์ เตื้องวิวัฒน์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร download
78 6114070085 คุณรัฐธนนท์ ธัญชัยวรวัฒน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเพื่อลดอาการเสียวฟันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
79 6114070086 คุณประภาศรี อุตเดช ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปผ่านทางแอปพลิเคชันของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง download
80 6114070088 คุณภัคณัฏฐ์ อึ้งอัครพนธ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) download
81 6114070089 คุณอัญธิกา ทิสาลี คุณภาพการบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
82 6114070090 คุณเจสสิก้า มังค์ ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในเขตกรุงเทพมหานคร download
83 6114070091 คุณแพรประภัส ปัญญา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี download
84 6114070092 คุณกิตติฐิตา กัญจน์โชติหิรัญ ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
85 6114070093 คุณสุทธิพงศ์ มุสิกรัตน์ คุณภาพการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดภูเก็ต download
86 6114070094 คุณวรารัตน์ พัฒนมงคล ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อพลาสเตอร์ปิดแก้ปวดซาลอนพลาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
87 6114070095 คุณเกษศราภรณ์ ธิตะเชียง อิทธิพลด้านการยอมรับตราสินค้าต่อความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีระบุข้อมูลด้วยคลื่นวิทยุ(RFID) ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร download
88 6114070096 คุณเตือนใจ จันทร์หมื่น การศึกษาองค์ประกอบการท่องเที่ยว 5A’S ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดน่าน download
89 6114993078 คุณโสรยา ชะเอม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ กับ Lazada (ลาซาด้า) ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร download
90 6114993900 คุณฤกษ์ณภัทร ธูปทอง ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์กีฬาของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ download
91 6214070126 คุณธวัชชัย งามจิตต์ ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใชับริการ M-PASS ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร download
92 6214070127 คุณชาคร ชัยประเดิมศักดิ์ ประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานบริษัท รอนด้า (ประเทศไทย) จำกัด download

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ

Independent Study:

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน

Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

close(); ?>