Independent Study (BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ)

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ M.B.A. for Modern Managers รุ่น 25

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล เรื่อง Download
1 6014993090 คุณกสิภัทร์ ภัทรรังสิมันตุ์ กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
2 6214070046 คุณณัฐชยา เทศผ่อง ความพึงพอใจในการใช้บริการทางการเงินด้วยแอปพลิเคชัน K PLUS ของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร download
3 6214070083 คุณวินิทรา ผลิตกุล ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อต้นกัญชาผ่านช่องทางออนไลน์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
4 6314131001 คุณณัฐชยา เขียวทอง ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในการตัดสินใจใช้บริการเรือโดยสารไฟฟ้า MINE SMART FERRY download
5 6314131002 คุณรุ่งกานต์ สุทธิ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ Mobile Banking ธนาคารกรุงไทยของบุคลากรกรมสรรพากร ส่วนกลาง download
6 6314131003 คุณฐิติวัลคุ์ ศรีสุวรรณ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 download
7 6314131004 คุณกนกนันท์ รอดลี แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของนักตรวจสอบภาษีกรมสรรพากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร download
8 6314131005 คุณทศพล จิตตะเสนีย์ ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าของบุคลากรในศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี download
9 6314131006 คุณสุตานันท์ ยุโสต การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
10 6314131007 คุณจุติพร ฑีฆายุ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร download
11 6314131008 คุณสุรพัชร์ พ่วงแผน คุณภาพชีวิตการทำงานของนักตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
12 6314131009 คุณอาทิตย์ บูรณสิงห์ ความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นต่อความสามารถในการดำเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) download
13 6314131010 คุณเพ็ญญรัตน์ ประคองใจ ความต้องการพัฒนา ศักยภาพทางการเงินและบัญชีของนักวิชาการเงินและบัญชี ในกระทรวงแรงงาน download
14 6314131011 คุณนราศิริ เขียวอ่อน คุณภาพชีวิตส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน download
15 6314131012 คุณพิณรัตน์ สมันตรัฐ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ SSF ของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย download
16 6314131013 คุณพัชราภรณ์ มณีวงศ์ ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen test kit) Covid-19 ในกลุ่มประชากรวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร download
17 6314131014 คุณอารีญา ตรีรส ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อถุงขยะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
18 6314131015 คุณจันจิรา ทุมสิทธิ์ ทัศนคติและความคิดเห็นของลูกค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัล download
19 6314131016 คุณนรีรัตน์ รัตนพิทักมงคล แรงจูงในการเรียนออนไลน์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง download
20 6314131017 คุณจารุณี พุ่มอรุณ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่สำนักงานเป็นรูปแบบ co-working Space ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด มหาชน download
21 6314131018 คุณพีรยากรฐ์ อชิมาพรณรงค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต download
22 6314131019 คุณทิพวัลย์ แท่งทอง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของบุคลากรกรมสรรพสามิต download
23 6314131020 คุณอังคณา จินโน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร download
24 6314131021 คุณกลอยใจ มากเกื้อ ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมด้านการเงินเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชากรวัยทำงานในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร download
25 6314131022 คุณพิไลวรรณ โรนพิมาย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรของสตรีวัยเจริญพันธุ์ในจังหวัดนครราชสีมา download
26 6314131023 คุณมัลลิกา คิดถูก ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 download
27 6314131024 คุณเสริญพงศ์ เปลี่ยนศรี คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
28 6314131025 คุณนภิสา มิตรณรงค์ การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของคนในเขตกรุงเทพมหานคร download
29 6314131027 คุณปัทมา กล้าณรงค์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อหนี้ครัวเรือนจากบัตรเครดิต ของคนวัยทำงาน ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร download
30 6314131028 คุณมาณิสา สังวรณ์ ลักษณะส่วนบุคคล ความพึงพอใจในการทำงาน ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของสำนักงานศาลยุติธรรม download
31 6314131029 คุณชวัลลักษณ์ ดีไชโย ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าในการใช้บริการของบริษัทเอไอเอกรุ๊ป ลิมิเต็ด ในเขตกรุงเทพมหานคร download
32 6314131031 คุณศิริกานต์ โพธิ์สุวรรณ ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินของข้าราชการกรมการทหารสื่อสาร(พื้นที่กรุงเทพมหานคร) download
33 6314131032 คุณธนะชัย เขียวจันทึก ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักเรียนนายสิบทหารบก download
34 6314131034 คุณกาญจนา ทรงกุลสวัสดิ์ ส่วนประสมการส่งเสริมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากแพลตฟอร์มออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
35 6314131035 คุณธนวรรธ ชมพูผุดผ่อง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานคร download
36 6314131036 คุณจินต์จุฑา ภู่พันธ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
37 6314131037 คุณพรพิมล ใจตรง ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผงปรุงรสยี่ห้อโดนัทของผู้บริโภคในเขตทุ่งครุ download
38 6314131038 คุณศุภกร เอื้อมสราญวรกุล ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถาบันกวดวิชาสำหรับสอบตำรวจชั้นประทวนของนักเรียนนายสิบ สายปราบปราม download
39 6314131039 คุณอัญชลี ขำนวนทอง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของครูและบุคลากรมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ download
40 6314131041 คุณปิยนิจ มะโนชาติ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการธนาคารกสิกรไทยของประชากรวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
41 6314131042 คุณจักรพันธ์ ดอนกาวิน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร download
42 6314131045 คุณโศภชา นิลพัฒน์ การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด download
43 6314131046 คุณชาคริยา กงทอง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่ม ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร download
44 6314131047 คุณธนินทรา ศรีม่วง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร download
45 6314131048 คุณอาภรณ์ภัทร์ ชูเทียน ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่าน Shopee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
46 6314131049 คุณวสันต์ ตันติอมรพิพัฒน์ การตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนการออมระยะยาว (Super Saving Fund : SSF) เพื่อลดหย่อนภาษีของพนักงานกลุ่มมิตรผล download
47 6314131051 คุณนภัสสร โนรี แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท download
48 6314131052 คุณณัฐวุฒิ สุขเสนา ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง download
49 6314131053 คุณวรรณิษา โพธิ์สีลา ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง download
50 6314131054 คุณนัทธพงศ์ เจริญศิลป์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟ Starbucks Coffee ของลูกค้าในจังหวัดสุพรรณบุรี download
51 6314131055 คุณยุภาวดี บุญหล้า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกลุ่มเตรียมสอบ CPA ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ download
52 6314131056 คุณรุ่งนภา สีเสมอ การจัดการการเงินส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร download
53 6314131057 คุณวรวุฒิ สุวรรณวลัยกร ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในช่วงวกฤตโควิด-19 ของเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย ระลอกที่1 download
54 6314131059 คุณมลธิยา นามตะ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัทพ์มือถือยี่ห้อ iPhone ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
55 6314131060 คุณพิศาล โพธิคำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการที่อยู่ในความดูแลของกองบริหารภาษีธุรกิจ download
56 6314131061 คุณวิไลวรรณ ชัยภักดี ความพึงพอใจในการใช้บริการยื่นภาษีเงินได้บุคลธรรมดา ผ่านระบบออนไลน์กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคกลาง download
57 6314131062 คุณจีรภัทร โควินท์ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางแอพพลิเคชั่น Shopee ของผู้บริโภค ในจังหวัดสมุทรปราการ download
58 6314131063 คุณกัตติกา ทิพย์นุช ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารซิติ้แบงก์ สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร download
59 6314131064 คุณจิรภาส เมืองเดิม ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนในการทำงานที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง download
60 6314131065 คุณนันทิชา เที่ยงแจ้ง ความคิดเห็นของลูกค้าต่อการบริหารงานของบริษัท เอ.ที.เอ็น.ซิสเต็ม จำกัด download
61 6314131066 คุณอมรรัตน์ พูลสาย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต download
62 6314131068 คุณฉัตรดินี คนมั่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกจากงานของสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “JobThai Official Group” download
63 6314131070 คุณหทัยลักษณ์ ศรีเรืองพันธ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในจังหวัดเชียงใหม่ download
64 6314131072 คุณธัญญภรณ์ นวลแก้ว คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด download
65 6314131073 คุณสิรินดา เรียบร้อย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าแฟชั่น ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชัน TikTok shop ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร download
66 6314131074 คุณนฤมล ศรีหิรัญ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าในร้าน 7-Eleven ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
67 6314131075 คุณกรรณิการ์ ท่าชอบ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการชาระเงินผ่านระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากรของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร download
68 6314131076 คุณเกษมศักดิ์ วชิรบงกช ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของ บริษัท จิณณพัต หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด download
69 6314131077 คุณชลชลัยย์ จันเจริญ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมปรับฮอร์โมน AL Feem ของผู้หญิงวัยทองในกรุงเทพมหานคร download
70 6314131078 คุณธนวัฒน์ ขอศานติวิชัย ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมปรับฮอร์โมน Pherone Plus ของสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานคร download
71 6314131079 คุณอภิญญา ช่องลมกรด ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชันซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีของลูกค้าที่เป็นสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “Bitcoin Crypto Thailand download
72 6314131080 คุณฐิตาภา นทีวรวงษ์ ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร download
73 6314131081 คุณวรางคณา พลเสนา แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณี ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจมโมโปลิส) download
74 6314131082 คุณวรินทร์ลดา แสงโสภา ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม ระดับ 5 ดาวในย่านสีลมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร download
75 6314131083 คุณกนกพร จันทร์แก้ว ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
76 6314131084 คุณอัญชนา ดีปัญญา ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการในการจัดเก็บภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย download
77 6314131086 คุณบุณฑริกา กษมานิติ ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า ยูเซอริน ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี download
78 6314131087 คุณสุจิตรา ขุนวงษา บรรยากาศในการทำงานที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานธนาคารทหารไทยธนชาต ภาคธุรกิจ สาขา 2 download
79 6314131088 คุณสิทธิ์ติพร ทุ่มก๊ก ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร download
80 6314131089 คุณจารุวดี กาฬโอฆะ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าร้าน ฬ.จุฬา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย download
81 6314131090 คุณจตุรวิชญ์ วงศ์บา 'การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท MICROCHIP TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.' download
82 6314131092 คุณพัชริดา พิพัฒน์พงษ์ธาดา ความพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน กรมสรรพากร (ส่วนกลาง) download
83 6314131093 คุณณฐินี พลสัมฤทธิ์ ปัจจัยจูงใจในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของนักตรวจสอบภาษีกรมสรรพากร (ส่วนกลาง) download
84 6314131094 คุณธนากร มีประสพ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม download
85 6314131095 คุณจินตนา โทสวัสดิ์ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านออฟฟิศเมทในเขตบางกะปิ download
86 6314131096 คุณฑิตฐิตา ดีกุล ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความสุขในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร ของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา download
87 6314131097 คุณบริพัตร ศรีวิวรรธนกุล ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของนักตรวจสอบภาษีอากรในกรมสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร download
88 6314131098 คุณกุลภัสสร์ จันทร์พิทักษ์ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานในสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน download
89 6314131099 คุณเกศราพร สุขกลับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร download
90 6314131100 คุณณัฐสุดา ทิพวรรณ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ Mobile Application Banking ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB ALL)ในเขตกรุงเทพมหานคร download
91 6314131101 คุณจิระชัย หลักคำ ความพึงพอใจของผู้เสียภาษีที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 download
92 6314131102 คุณขอบฟ้า ศรีสุข ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าของผ้บริโภคร้านปฐมบุญนิยม ในจังหวัดนครปฐม download
93 6314131103 คุณพรมาดา ปรึกกระโทก ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในห้าง Makro สาขาบางพลี ของผู้บริโภค ในจังหวัดสมุทรปราการ download
94 6314131104 คุณนิตย์ดารา ชูคลี่ใจรัตน์ ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร download
95 6314131105 คุณเพ็ญพิชชา เรืองพุทธ ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร download
96 6314131108 คุณกุศล บุญชัย แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมสรรพากร สำนักงานใหญ่ download
97 6314131109 คุณชฎาภรณ์ เดชนำบัญชาชัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดชงดื่มของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร download
98 6314131110 คุณสายธารทิพย์ นาจาน ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตลาดกระบังของประชาชนในเขตลาดกระบัง download
99 6314131111 คุณณชชล หาญแสงชัย ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง download

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ

Independent Study:

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน

Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

close(); ?>