Independent Study (BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ)

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่น 13/2

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล เรื่อง Download
1 6014993081 คุณจิตรลดา โพธิสิทธิ์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างกระทรวงแรงงานจังหวัดตราด download
2 6014993083 คุณจักรพงษ์ บาลไทสงค์ แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัท โรยัลโคเปนเฮเกน (ประเทศไทย) จำกัด download
3 6014993084 คุณวิชุตา กุลสุวรรณ์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ(ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ download
4 6014993085 คุณวีรวุฒิ พูลสวัสดิ์ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท วีรสยาม จากัด download
5 6014993086 คุณเพ็ญพิชชา อ่ำหนองโพธิ์ ความพึงพอใจในการบริการ MyMo ของธนาคารออมสิน download
6 6014993087 คุณธันยพร โพร้งโพธิ์เตี้ย ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสิน เขตนครปฐม download
7 6014993088 คุณสุกัญญา ไชยสาร แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) download
8 6014993092 คุณละอองดาว สุมา ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามเทนนิสการกีฬาแห่งประเทศไทย download
9 6014993093 คุณอิสรา ฝ่ายจารี แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีต่อบริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) download
10 6014993094 คุณธนรัตน์ สัมพันธมาศ แรงจูงใจต่อการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของประชากรเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร download
11 6014993095 คุณสุกรัช จันทวิช ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จำกัด download
12 6014993096 คุณสมใจ ทองมาก แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) download
13 6014993097 คุณวีรวรรณ เสริมสมบูรณ์ แรงจูงใจในการทางานของพนักงาน บริษัท ไทยโฮคูโตะ พรีซิชั่น จากัด download
14 6014993098 คุณสุดาทิพย์ ทิพย์โสต ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)* download
15 6014993099 คุณปิยาดา คงสวัสดิ์ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จากัด download
16 6014993100 คุณรัตนาพร อิ่มใจ คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการ การตัดสินใจเลือกใช้บริการดูภาพยนตร์ ซีรีส์ ออนไลน์ผ่านวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ในกลุ่มมิลเลนเนียลส์ ที่มีช่วงอายุ 18-34 ปี เขต download
17 6014993101 คุณนิรมล เกษแก้ว แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง download
18 6014993102 คุณกนกรัตน์ สังข์ภักดี กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาโรบินสันสุพรรณบุรี download
19 6014993104 คุณสุจรรย์จิรา ปิยะวัฒนสกุล พฤติกรรมการทำงานของพนักงานบริษัท ไทยเซกิซุยโฟม จำกัด download
20 6014993105 คุณนภัสวรรณ ปัทมวิทูร ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ของสตูดิโอสอนการแสดงและศิ download
21 6014993106 คุณกัลยารักษ์ ศักดิ์ศิลปอุดม คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) download
22 6014993108 คุณจุฑารัตน์ หวังเจริญ แรงจูงใจในการทางานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร download
23 6014993109 คุณฐิติมา แก้วสามสี แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) download
24 6014993110 คุณปราณี แก้วสามสี แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) download
25 6014993111 คุณมาโนช สังข์ทอง กระบวนการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ของผู้บริโภคคนไทย download
26 6014993112 คุณบัณฑิต จันทรประทักษ์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี download
27 6014993113 คุณปกรณ์ยศ ลาภกาญจนา แรงจูงใจในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของบุคคลวัยทางาน ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร download
28 6014993114 คุณนงนุช ผ่องญาติ ความพึงพอใจในการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร download
29 6014993115 คุณณัฐวลัญช์ บุนนาค ความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ download
30 6014993116 คุณคณิน โยธานัก ความพึงพอใจของบุคลากรภายในต่อเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ download
31 6014993117 คุณอิสระ ดาสา ความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน บริษัท ดาสา กรุ๊ป จากัด download
32 6014993118 คุณเบญญาภา ภู่ประดิษฐ์ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน สังกัด ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ สายงานกิจการสาขา 1 download
33 6014993120 คุณทองพิเชษฐ์ สุวรรณกูฏ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท TL จำกัด (สำนักงานใหญ่) download
34 6014993121 คุณอมรรัตน์ เกิดอ่า ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จังหวัด สุพรรณบุรี download
35 6014993122 คุณโสภาพรรณ เกษประทุม ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันตก download
36 6014993123 คุณศุภานัน วัฒนวิจิตร ความพึงพอใจในการใช้บริการ แอปพลิเคชั่น Grab Food เพื่อบริการรับส"(Food Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯงอาหาร download
37 6014993124 คุณพิชญา ตนัทะโลหะ กระบวนการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของคนกรุงเทพมหานคร download
38 6014993125 คุณชฎาธาร บัวอิ การตัดสินใจเข้าใช้บริการที่ธนาคารของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
39 6014993126 คุณศิวกร บุญรอดรักษ์ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) download
40 6014993128 คุณสุนทรี ศรีเรือง ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) download
41 6014993129 คุณอศิศา ปัทมะ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียริ่ง จากัด download
42 6014993131 คุณชาญชัย ก้องโลก กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าในแอพพลิเคชั่น INSTAGRAM ของผู้บริโภค download
43 6014993132 คุณร.ท.ธนชาติ อินสว่างภพ ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการทหารชั้นประทวน หน่วยงานกองพันทหารสารวัตร สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม download
44 6014993135 คุณกฤษณะ ทรัพย์ภิรมย์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน)เขตสมุทรปราการ download
45 6014993136 คุณสุปราณี คำษาวงศ์ พฤติกรรมกระบวนการการตัดสินใจซื้ออาหารเสริม เพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร download
46 6014993138 คุณอภิชิต โตดำรงรัตน์ ความพึงพอใจในการซื้อหนังสือ E-Books ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
47 6014993139 คุณจุฑามาศ บวรรัฐกุล ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการ เซเว่น อีเลฟเว่น ในเขตกรุงเทพมหานคร download
48 6014993141 คุณฉัตรรพี วรอินทร์ ความพึงพอใจในการใช้บริการ ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ (Starbucks) มหาวิทยาลัยรังสิต download
49 6014993143 คุณอาณัฐชัย เอี่ยมพงษ์ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) download
50 6014993144 คุณอังกูร สุทธิประภา ความพึงพอใจในการใช้บริการสั่งอาหารทางแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภค ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร download
51 6014993146 คุณชโลธร เงาปัดชา ความพร้อมของผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 download
52 6014993148 คุณสิรีธร สิริสุทธิ แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) download
53 6014993149 คุณพิณาภรณ์ ปอกเทิ่ง แรงจูงใจในการออกกาลังกายของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
54 6014993150 คุณปัฐวีร์กานต์ มั่นเกษตรกิจ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โรงงานอาหารสาเร็จรูปแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา download
55 6014993151 คุณนันท์นภัส จันทนิล ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการ download
56 6014993152 คุณธาราดร ทองปลอด แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประกันสังคม จังหวัดสมุทรปราการ download
57 6014993155 คุณปรากรณ์ เกิดเสวียด ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)​ download

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ

Independent Study:

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน

Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

close(); ?>