Independent Study (BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ)

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่น 15/1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล เรื่อง Download
1 6014133135 คุณณรงค์ชัย ยิ้มไพร ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรธนาคารทหารไทย download
2 6114152113 คุณนนธิอัฐ โฉมวัฒนา ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน บริษัทแพลท เนรา จำกัด download
3 6114961003 คุณพิริยา เกตุคง พฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของพนักงานบริษัท เซอาพรีซิชั่นเมทอล (ไทยแลนด์) จำกัด download
4 6114961088 คุณหทัยชนก ศิริสาห์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ำแร่บรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
5 6114962026 คุณคมสันต์ สันติประดิษฐ์กุล การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหง download
6 6114962033 คุณธีรพัฒน์ เทศมาสา การใช้เงินกับเกมในโทรศัพท์มือถือของผู้เล่นเกมชาวไทย download
7 6114962052 คุณนิตยา เบญจรงคพันธ์ พฤติกรรมการออมของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา download
8 6114962065 คุณยลรดี ศาลางาม การเลือกใช้บริการเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสินของประชาชน กรุงเทพมหานคร download
9 6114962125 คุณกานต์วิณี โรจน์วงศ์วรา พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหง download
10 6114993001 คุณศิชารัตน์ บำรุงกิจ ความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิต First Choice ของผู้ถือบัตรในเขตกรุงเทพมหานคร download
11 6114993002 คุณอธิคม มีนยุทธ์ กระบวนการตัดสินใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของ ลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในจังหวัดสมุทรปราการ download
12 6114993003 คุณเพ็ญพิสุทธิ์ เส็งดี ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนักงานบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) download
13 6114993004 คุณพรวิภา ชุ่มชื่น แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) download
14 6114993005 คุณผุสรัตน์ นิลเขต ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลของประชาชน ในจังหวัดปทุมธานี download
15 6114993007 คุณศรัณย์ ขีดขิน ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ download
16 6114993008 คุณศุภิสรา รอดบุญ ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน download
17 6114993009 คุณนศิน ชอบกิจ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จังหวัดสงขลา) download
18 6114993010 คุณปรารถนาดี ดิษดี ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Mobile banking K PLUS ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร download
19 6114993011 คุณสมศิริ กระแสสังข์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบัวหลวง mBanking ของพนักงานบริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด download
20 6114993012 คุณพรธิดา จันทราช การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคารของลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร download
21 6114993013 คุณพรสิริ ทรัพย์เมฆ ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสัน สมุทรปราการ download
22 6114993014 คุณจินตนันท์ ศรีธรานนท์ ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี download
23 6114993015 คุณปิยะมาศ กองนิมิตร ความคิดเห็นต่อการซื้อประกันอัคคีภัยของลูกบ้านหมู่บ้านเดอะคัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ นนทบุรี download
24 6114993016 คุณศศินภา กันตะนา การวิเคราะห์การล้มละลายทางการเงิน กรณีศึกษา กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ปี 2558-2562) download
25 6114993017 คุณจักกพันธุ์ แอกทอง ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อทรัพย์สินรอการขายของลูกค้าของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย download
26 6114993018 คุณจุติพรหม ผังนิรันดร์ ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย download
27 6114993019 คุณธีรวิทย์ คำหวาน ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันประเภท E-Wallet ของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ download
28 6114993020 คุณปัทมาพร แก้วมืด แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคินภัทรสำนักงานใหญ่ download
29 6114993021 คุณอนัญญา มายุรส ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิต So Smart ของลูกค้าธนาคารทหารไทย download
30 6114993022 คุณนาฏลดา สถิตย์ ความคิดเห็นต่อการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จของพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) download
31 6114993023 คุณเปี่ยมลาภ เกิดทะโสม ความพึงพอใจในบริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (K-Mobile Banking) ธนาคารกสิกรไทยของกลุ่มลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร download
32 6114993024 คุณธัญญ์วาริน คำทอง ความพึงพอใจต่อการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร download
33 6114993026 คุณสามารถ ชั้นเอี่ยม ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารเกียรตินาคินภัทร ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร download
34 6114993027 คุณอังคณา เอ็มบุตร แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาตแผนก TELESALES สำนักงานใหญ่ download
35 6114993028 คุณคมกฤช ชัยวงค์ พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของข้าราชการ สังกัดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน download
36 6114993029 คุณกันย์ลภัส มะเสนา ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ download
37 6114993030 คุณนวเทพ ตั้งศรีวงศ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ของพนักงานบริษัทเอกชน ที่ปฏิบัติงานในอาคาร ไอทีเอฟ ทาวเวอร์ สีลม กรุงเทพมหานคร download
38 6114993031 คุณณัฐฐาวรี ศรีวัฒนไชย การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุของพนักงาน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด download
39 6114993032 คุณณัฐธยาน์ อนันต์สลุง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของคนในวัยทำงาน download
40 6114993033 คุณเติมทิพย์ ตันสุวรรณ พฤติกรรมการออมก่อนเกษียณอายุของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ่ download
41 6114993034 คุณธมวรรณ สมัครอภิรักษ์ ศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร download
42 6114993035 คุณโยทะกา พ่วงไพโรจน์ การตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ download
43 6114993036 คุณดวงหทัย โยมญาติ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ download
44 6114993037 คุณญานิกา ศรีทอง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมในรูปแบบของสลากออมทรัพย์ ธอส.ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
45 6114993038 คุณขนิษฐา ม่วงมงคล ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
46 6114993039 คุณกฤติกา นิลดำ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน) ของประชาชน ใน กทม.และปริมณฑล download
47 6114993040 คุณณิชารัศม์ สิโรตม์ชนัตร การศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการลงทุนที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
48 6114993041 คุณภัทรลาภา วงศ์นวล การตัดสินใจลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18-48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร download
49 6114993042 คุณนัฐวรางค์ ศรีพุ่มบาง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) ของผู้บริโภคที่เคยใช้บริการ download
50 6114993043 คุณชลดา ฉิมวัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของพนักงานบริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ download
51 6114993044 คุณเจน พรส่งศรี ศึกษาพฤติกรรมการออมเงิน ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
52 6114993045 คุณนฤมล แช่มรอด ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของพนักงานธนาคารกสิกรไทย download
53 6114993046 คุณสุทธิพงศ์ ชูงาน พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน download
54 6114993047 คุณสิริกานต์ อังคะรา คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย download
55 6114993048 คุณทิพวรรณ์ เดชะคำภู ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสลากออมสินพิเศษ ของลูกค้าธนาคารออมสิน download
56 6114993049 คุณภวนันท์กมน โยมไธสงธนนท์ การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุของลูกบ้านหมู่บ้านกลางเมืองอ่อนนุช - ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร download
57 6114993050 คุณธนังดิฐธัญ วิถีอุดมทรัพย์ พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของพนักงานเอกชนย่านอโศกในเขตกรุงเทพมหานคร download
58 6114993051 คุณสตัง เล็กสุขศรี แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ download
59 6114993052 คุณรุ่งนภา ศรีจันทรา การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในเขตจตุจักร download
60 6114993053 คุณปฐมาวดี ทองศิริ ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาอารีย์ download
61 6114993054 คุณบุญญิสา อุสิทธ์ิ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อ SME ของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดชลบุรี download
62 6114993055 คุณพัชรพร เพ็งยี่สน การยอมรับแอปพลิเคชัน K Plus ในการทำธุรกรรมทางการเงิน ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย download
63 6114993056 คุณนารานิษฐ์ พันธุ์พิพัฒน์ คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ download
64 6114993057 คุณพศวีร์ สร้อยเสริมทรัพย์ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ download
65 6114993058 คุณณัฐกานต์ ศิริจันทร์รัตนา ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชัน Bualuang iBanking ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
66 6114993059 คุณกล้าณรงค์ วชิรมานิต ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการช้อปดีมีคืนเพื่อลดหย่อนภาษี ปี 2563 ในเขตกรุงเทพมหานคร download
67 6114993060 คุณศิริวรรณ หิรัญ ความพึงพอใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร download
68 6114993061 คุณพัชรพร ทองสุข การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานที่ปฏิบัติงานในตึก เอส.พี. อาคาร download
69 6114993062 คุณจุฑากาญจน์ จุ้ยใจตรง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ download
70 6114993063 คุณอดิศร โชคชัยสิริ พฤติกรรมการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล ของพนักงานบริษัทในเครือ คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) download
71 6114993064 คุณกนต์ธร แก้วไพฑูรย์ การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย์ download
72 6114993065 คุณวิไลลักษณ์ เกษมรัตน์ การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ของผู้ใช้บริการในเขตดอนเมือง download
73 6114993066 คุณอรภา พิพิณ การวางแผนการใช้ชีวิตและการวางแผนเรื่องการเงิน ที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมวัยเกษียณของพนักงานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี download
74 6114993067 คุณนัยนา คุณานนท์ กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร download
75 6114993069 คุณกฤชพล อัจฉริยะสมบัติ การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้ทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย์ (CAPM) download
76 6114993070 คุณณัฐชยาภรณ์ เทียมรัตน์ การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง download
77 6114993071 คุณนัฐฐา ละอองโชค คุณภาพชีวิตในการทางานของข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง download
78 6114993072 คุณสุธีรัชต์ ชาติ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
79 6114993073 คุณหฤทัย แดงสุทธิ กระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กับบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด download
80 6114993074 คุณชัยวัฒน์ โชติคงคติธรรม การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และธนบุรี download
81 6114993075 คุณนับเงิน รตะว่องไว การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ download
82 6114993076 คุณชัยวัฒน์ วงศ์เสนา พฤติกรรมการชื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้ประกอบอาชีพค้าขายในจังหวัดอุบลราชธานี download
83 6114993077 คุณประกาย วงศ์มาลัย การศึกษาการแก้ไขภาวะหนี้สินส่วนบุคคลของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร download
84 6114993601 คุณฤทัย แสงอภัย ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานฝ่ายจัดซื้อในบริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร download
85 6114993602 คุณวนิดา ชวนเสถียร ปัจจัยอิทธิพลสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน์ ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของสินค้า OTOP ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า OTOP ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
86 6114993603 คุณธริษตรี พุ่มทอง อิทธิพลความเครียดในงาน ปัจจัยด้านองค์กรและลักษณะงานส่งผลต่อความตั้งใจลาออกจากงานของบุคลากร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในเขตกรุงเทพมหานคร download
87 6114993604 คุณสุธิตา ลีนะวงค์อนันต์ ผลกระทบคุณภาพชีวิตและความเครียดในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ download
88 6114993605 คุณเบญจวรรณ เผือกม่วงศรี ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ download
89 6114993606 คุณพุทธิพร สีโดน ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์การบริการ และค่านิยมทางสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานออกกำลังกายของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ download
90 6114993607 คุณรวิกันต์ เสริมศาสตร์ ปัจจัยการรับรู้คุณภาพ การรับรู้ประโยชน์ และความพึงพอใจในการใช้บริการส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการผ่าน LINE@ สมาร์ท เมมเบอร์ของบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) download
91 6114993608 คุณวราพร สมใจ ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการร้านสะดวกซื้อลอว์สัน 108 ในสถานีบริการน้ำมันซัสโก้ สาขาหัวหมาก กรุงเทพมหานคร download
92 6114993609 คุณสุกัญญา ชนะสงค์ อิทธิพลด้านการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการสนับสนุน เทคโนโลยีและแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร download
93 6114993610 คุณพรนภา พงษ์ศักดิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจคงอยู่ของบุคลากรในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) download
94 6114993611 คุณฉันทนา ถาบุญชู อิทธิพลการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี ส่งผลต่อ การยอมรับการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน download
95 6114993612 คุณจิตรา เย็นนะสา ระบบการจัดการข้อร้องเรียน และปัจจัยในการทำงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ download
96 6114993613 คุณอนุสรา ปิงสาร ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการใช้งานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ download
97 6114993614 คุณอรทัย ไชยโชติ ความคาดหวัง ปัจจัยสนับสนุนด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร download
98 6114993615 คุณผุสดี ปาลี อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ คุณภาพความสัมพันธ์ การรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร download
99 6114993616 คุณภิชญาณี รอดคำทุย ปัจจัยจากงานและวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 download
100 6114993617 คุณสุรีย์พร เพขุนทด แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาด ของไวรัสโคโรนา หรือ (COVID -19) download
101 6114993618 คุณกชพร อนันตศานต์ การตัดสินใจเลือกรับชมวิดีโอออนไลน์บนแพลตฟอร์มยูทูบ (Youtube) download
102 6114993619 คุณพัชรียา แก้วชู ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบ New Normal หลังการแพร่ระบาดโควิด-19 download
103 6114993620 คุณชนิกานต์ ภูกัณหา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวด้านการเงินของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน download
104 6114993621 คุณปณญุดา ขาวจิตร ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการถอนเงินสดผ่านเครื่องรับจ่ายอัตโนมัติโดยไม่ใช้บัตรกดเงิน download
105 6114993622 คุณปัญจรัตน์ บุญช่วย กลยุทธ์ทางการตลาดและกระแสเงินทุนที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องผลิตคลอรีนด้วยเกลือ (Emaux) ของลูกค้าบริษัท พูลแอนด์สปา โปรดักส์ จำกัด ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 download
106 6114993623 คุณจุฑารัตน์ สุขน้อย การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา download
107 6114993624 คุณสุธามาศ จันทร์โต การเตรียมพร้อมก่อนเกษียณอายุของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
108 6114993625 คุณกนกอร สุนทรสวัสดิ์ การใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
109 6114993626 คุณอาทิตา ทับทิม การจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร download
110 6114993627 คุณสุพัตรา นามบุญมี พฤติกรรมการออมของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร download
111 6114993628 คุณธนรักษ์ พุกสุวรรณ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจากการใช้กระดาษเป็นระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานตรวจสอบรายงานการเงินของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน download
112 6114993631 คุณณัฐพร จุลมุสิ กลยุทธ์ทางการตลาดและผลกระทบจาก Covid-19 ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล download
113 6114993632 คุณยุพา ฤทธิสุทธิ์ ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้สื่อ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ของประชากรกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 download
114 6114993633 คุณอณุภา ตาปสนันทน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจอยู่บ้านพักคนชราของเจเนอเรชั่น เอ็กซ์ และ เจเนอเรชั่น วาย download
115 6114993634 คุณอภิญญา ดำช่วย ปัจจัยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
116 6114993635 คุณสุภัคชญา ฉิมเตย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามินช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของผู้บริโภคในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร download
117 6114993637 คุณปรีญานุช บุตรน้ำเพชร ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
118 6114993638 คุณเกวรินทร์ ฤกษ์ดำเนินกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อหนี้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของบุคลากรเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี download
119 6114993639 คุณนภัสวรรณ ยะอนันต์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง download
120 6114993640 คุณสิริภัทร ทัศนานุกุลกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าในตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนกลาง download
121 6114993641 คุณเพ็ชรวิชาญ โตศักดิ์ พฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด download
122 6114993642 คุณเนตรนภา ชูเกิด ความพึงพอใจต่อการรับบริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด download
123 6114993643 คุณบังอร เพ็ชรชะ ความพึงพอใจต่อสวัสดิการภายใน ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน download
124 6114993644 คุณกัลยรัตน์ ว่องประเสริฐ คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานตรวจสอบรายงานการเงินภายใต้มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค download
125 6114993645 คุณปิยะวรรณ นิลอ่อน การตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา download
126 6114993646 คุณนิษฐกานต์ บุญฉลวย ความพึงพอใจในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ตของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา download
127 6114993647 คุณประภาภรณ์ วงศ์เจียมเกตุ ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานราชการสังกัดส่วนกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ download
128 6114993648 คุณภูเมธ ประภากุลรัตน์ การตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของบุคลากรสังกัดส่วนกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ download
129 6114993649 คุณกัญญาภัค เกษมสานต์ ปัจจัยในการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด ของบุคลากรสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข download
130 6114993650 คุณรักชนก แสนปลื้ม ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนท์ ของประชากรในเขตลาดกระบังกรณีศึกษา พูลทรัพย์ อพาร์ทเมนท์ download
131 6114993651 คุณจุฬารัตน์ ฉัตรไทย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร download
132 6114993652 คุณปรียา จันทร์เทศ การวางแผนทางการเงิน ของบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ download
133 6114993653 คุณปทิดา กังวาลวงษ์ ปัจจัยทางการตลาดในการเลือกซื้อกระเบื้องแกรนิตโต้ของประชากรในเขตบางกะปิ download
134 6114993655 คุณอารยา นิลงาม พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของประชากรในอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี download
135 6114993656 คุณวิลัยวรรณ จันทะมา การตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร download
136 6114993657 คุณอภิญญา อาสนชัยสิทธิ์ ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเซอา พรีซิชั่น เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด download
137 6114993658 คุณพิมพ์อพิชยา อินทร์โสภา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย เขตจังหวัดสมุทรปราการ download
138 6114993661 คุณวัลลภา สุขสงวน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ download
139 6114993662 คุณสุรีรัตน์ กอยขุนทด ความพึงพอใจของสมาชิกต่อคุณภาพบริการของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (ห้องสมุดภาษีเจริญ) download
140 6114993663 คุณเบญญาภา นวลรอด ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานส่วนภูมิภาค download
141 6114993664 คุณสุรีย์วัล โพธิ์สุข การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ของประชากรอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ download
142 6114993665 คุณศิริพร เลิศปาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 (พื้นที่ราชเทวี) download
143 6114993666 คุณพีรญา วีระคุณ ความพึงพอใจของพนักงานบริษัทเอกชนต่อคุณภาพบริการในการยื่นชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21 download
144 6114993667 คุณธนกร จรเอียด การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพรับราชการของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงระดับปริญญาตรี วิทยาเขตหัวหมาก download
145 6114993668 คุณกัลยา เกตุระหงษ์ การรักษาสถานะความเป็นพนักงานประจำรายเดือนของ บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด download
146 6114993669 คุณนรสิทธะ พยัตติกุล ความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าบริษัท ไทย ฟูลมอร์ จำกัด download
147 6114993670 คุณพรสวรรค์ ภานุคงประเสริฐ ปัจจัยการตัดสินใจบริโภคอาหารออร์แกนิคของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร download
148 6114993671 คุณอัครวิทย์ ไวยสุระสิงห์ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพื้นที่วัฒนา กรุงเทพมหานคร download
149 6114993672 คุณปาจรีย์ ยังชู พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร download
150 6114993674 คุณร้อยตรี พงศ์ชยณัฐ แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหารกรมการเงินทหารบก download
151 6114993675 คุณธัญนุช มานะชัยมงคล ความรู้ความเข้าใจในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา กรณีศึกษาประชากรพื้นที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร download
152 6114993676 คุณรภัทร เตชกุลหิรัญ ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ download
153 6114993677 คุณมนัสชนก ไชยรัตน์ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปช่วงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร download
154 6114993678 คุณจิราภรณ์ ชุมสันติกุล แรงจูงใจในการเข้าทำงานในหน่วยงานราชการของบุคลากรในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี download
155 6114993679 คุณสุวรรณี สีหาพงษ์ คุณภาพการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด download
156 6114993680 คุณดาราพร ผาสุข ความรู้ด้านการเงินส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของข้าราชการ สำนักงาน ก.พ download
157 6114993681 คุณถนัดชัย ปินธุ ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของประชาชนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในยุคนิวนอร์มัล download
158 6114993682 คุณดลยา พลมา การตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสต์ฟู๊ดออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
159 6114993683 คุณกิตติศักดิ์ พูนสวัสดิ์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร download
160 6114993684 คุณเสาวลักษณ์ เชื้อมั่ง ความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ download
161 6114993685 คุณศรีประภา หอมสมบัติ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย download
162 6114993686 คุณวริษฐา จิตราภิรมย์ ประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดผ่านโปรแกรม WMS ของพนักงานบริษัท สปอร์ตส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ รีครีเอชั่น เอเซีย จำกัด download
163 6114993687 คุณทิฆัมพร ยอดปัญญา พฤติกรรมการซื้อเครื่องเขียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee ของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
164 6114993689 คุณรุ่งทิวา โฮมแพน ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อโรงเรียนนาโกวิทยา ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ download
165 6114993690 คุณพรรณิภา ไพบูลย์สุขบำเพ็ญ ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมภายในของบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด มหาชน download
166 6114993691 คุณอารีญา โลกถวิล ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดของผู้ประกอบการ ในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ download
167 6114993692 คุณนันธิรัตน์ หอมจันทร์จีรัง ประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Google Sheet ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน download
168 6114993693 คุณนันทวัน เจริญพร การยอมรับร้านผ้าม่านออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้านของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
169 6114993694 คุณพิชญา ยี่เจริญ พฤติกรรมการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานองค์การเภสัชกรรม download
170 6114993695 คุณณัฐชยานันท์ เพ็งเภา พฤติกรรมการใช้ Internet Banking ของผู้ใช้บริการ Application “BUALUANG MBANKING” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) download
171 6114993696 คุณแสงเดือน ยอมิน แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่นที่ 15 มหาวิทยาลัยรามคำแหง download
172 6114993697 คุณณกานดา นพนิช การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร download
173 6114993698 คุณณัฐธิดา ศรประพันธ์ พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตของคนไทยเจเนอเรชันวาย ในกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน download
174 6114993699 คุณอรจิรา แสงสมี คุณภาพการนอนของพนักงานบริษัทซีพีเอฟฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ จำกัด สาขาหนองจอก download
175 6114993700 คุณชัชวาลย์ โลกวิทย์ ผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมการเล่นเกมส์ออนไลน์ ของนักเรียนมัธยมตอนปลายในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี download
176 6114993701 คุณลักษณาวลัย สิงห์จันทร์ การรับรู้บทบาทผู้ตรวจสอบภายในต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค กรมส่งเสริมการเกษตร download
177 6114993702 คุณอรวรรณ เหาตะวานิช ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร download
178 6114993703 คุณธาราภรณ์ อุบล ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต download
179 6114993704 คุณมนัสวี แสนเสนาะ ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน download
180 6114993705 คุณแก้วเกษณี จันทวาท แรงจูงใจในการออกกำลังกายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร download
181 6114993706 คุณภาสนา อัครกุลไชย พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปเกรดโฮลิสติกของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
182 6114993707 คุณพิมพ์วสา บัววัฒน์ การตัดสินใจซื้อกระบองเพชรและไม้อวบน้ำออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร download
183 6114993708 คุณพลอยไพลิน ผ่องแผ้ว การใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันฟู้ดแพนด้าในเขตกรุงเทพมหานคร download
184 6114993709 คุณขวัญฤทัย พัฒน์แก้ว การตัดสินใจเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 download
185 6114993710 คุณพิรญาณ์ น้ำแก้ว ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน download
186 6114993711 คุณสุภาพร เพชรรัตน์ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรม ส่วนกลาง download
187 6114993713 คุณปวีณา จันทร์สาคร การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี download
188 6114993714 คุณคงขวัญ อ่วมเสือ การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี download
189 6114993715 คุณอรวรา กล้าหาญ คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ download
190 6114993716 คุณจิราวรรณ ชาลี การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร download
191 6114993717 คุณสาริสา ฤทธิมาร การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
192 6114993718 คุณเปมิกา กระแสงแก้ว พฤติกรรมการออมและความรู้ด้านการลงทุนของ Gen Y ในกรุงเทพมหานคร download
193 6114993719 คุณกรกนก ชลารัตน์ การเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงของประชาชนในกรุงเทพมหานคร download
194 6114993720 คุณช่อผกา หาระคุณโน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูซีซี เคทู จำกัด download
195 6114993721 คุณรัชนี เพชรด้วง พฤติกรรมการชงกาแฟในครัวเรือนของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
196 6114993723 คุณณฐวรรษ นวลศรี ปัจจัยที่ทำให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Certified Public Accountant (CPA)ไม่เพียงพอต่อความต้องการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
197 6114993724 คุณจิดาภา พรมดงมัน พฤติกรรมในการซื้อทองรูปพรรณของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
198 6114993725 คุณลัดดา น่วมฟั่น ความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้านอาหารตลาดสุคนธสวัสดิ์ 3 download
199 6214060205 คุณพัชนิกา พิชิตปรีชา การหารายได้เสริมจากงานประจำของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
200 6214155602 คุณพินทุอร พิมสิม การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความไว้วางใจและคุณภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร download

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ

Independent Study:

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน

Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

close(); ?>