Independent Study (BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ)

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่น 13/1 กลุ่ม1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล เรื่อง Download
1 6014993001 คุณอัญชลี ทิพย์รงค์ ความพึงพอใจของพนักงานในสวัสดิการ บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด download
2 6014993002 คุณน้ำผึ้ง ทองขาว ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพิจารณาเลือกซื้อรถยนต์ MG ZS ของกลุ่มผู้บริโภคในย่านสีลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร download
3 6014993003 คุณสุริยา อัจฉรานิวัฒน์ ความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตและติดตั้งลิฟต์แห่งหนึ่ง download
4 6014993004 คุณกฤษฎา หวังสมนึก การตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของบุคคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตจตุจักร download
5 6014993005 คุณอมรรัตน์ จันทเมือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร ของพนักงานบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร download
6 6014993006 คุณชลธิชา ศิริสมบัติ ความพึงพอใจในการบริโภคผักออร์แกนิคของผู้บริโภคชาวไทยในซุปเปอร์สโตร์ของจังหวัดปทุมธานี download
7 6014993007 คุณพัชรี รังศรี ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานกสิกรไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร download
8 6014993008 คุณสิดาพร ก๊วยประเสริฐ ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร download
9 6014993009 คุณจิดาภา ยี่เข่งหอม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของผู้แทนยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
10 6014993010 คุณพรนิภา ศรีวรมาศ การตัดสินใจลาออก โอนย้ายของข้าราชการ ศึกษาเฉพาะ: ข้าราชการ (ส่วนกลาง) กรมการค้าภายใน download
11 6014993011 คุณวารุณี เตชะนา ความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) download
12 6014993013 คุณมัทนา ลุนสแกวงค์ ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรกรมบัญชีกลาง download
13 6014993014 คุณนัธทวัฒน์ แผ้วสวัสดิ์ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารสถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งหนึ่ง download
14 6014993015 คุณสุณัฎฐา เหลืองทอง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานไทยในบริษัทต่างชาติในย่านสีลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร download
15 6014993016 คุณมานิดา เขียวอ่อน ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทแห่งหนึ่ง download
16 6014993017 คุณวัลยา สว่างศรี ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง สำนักงานใหญ่ download
17 6014993018 คุณเจนจิรา กำชัยถาวรรัตนะ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง download
18 6014993019 คุณปฐมพงษ์ จุ้ยศรีแก้ว ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง download
19 6014993021 คุณชยพล วะมะพุทธา ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัท Construction Equipment ในเขตจังหวัดปทุมธานี download
20 6014993022 คุณสุชาดา อินตาพรหม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร download
21 6014993023 คุณอกนิษฐ์ จันทร์มา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจชื้อผลิตภัณฑ์จากร้านลอว์สัน 108 สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ download
22 6014993024 คุณขจาริน ทัศนเมธ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภคในเขตบางขุนเทียน download
23 6014993025 คุณอาณะกร กระจ่างศิวาลัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อกรณีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม download
24 6014993026 คุณมัลลิกา ทับทุ่ม ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 2 download
25 6014993027 คุณวันดี ศรีสุวรรณ์ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร download
26 6014993028 คุณสมสุข ทิวาสิริกุล ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสุขในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร ระดับปฏิบัติการและชำนาญการในสังกัดสรรพากรภาค 3 download
27 6014993029 คุณเข็มชาติ ทนกระโทก แรงจูงใจที่มีผลต่อความภักดีองค์กรของพนักงาน บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด และบริษัทในเครือ download
28 6014993030 คุณยุพาภรณ์ รัตนสุคนธ์ ความผูกพันต่อองค์กรด้านสุขภาพของบุคลากรเจนเนอเรชั่นวาย download
29 6014993031 คุณนุสรา ไฝ่จิตต์ ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี download
30 6014993032 คุณญาณิศา รุ่งโรจน์วณิชย์ การศึกษาปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลูกค้าสัมพันธ์ และปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่ง ในเขตจังหวัดนนทบุรี download
31 6014993033 คุณเอมปวีร์ อัครอรุณลักษณ์ ความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่นเคพลัสของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร download
32 6014993034 คุณมัทนา จาตุรวงศา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านสินเชื่อและด้านเงินฝากธนาคารของรัฐบาลแห่งหนึ่ง สำนักงานใหญ่ download
33 6014993035 คุณปรัชญา ภาคแก้ว ความพึงพอใจในการใช้บริการผลิตภัณฑ์ใบรับเงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ download
34 6014993036 คุณคณิศร เรียงผา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู้ดของผู้บริโภคในจังหวัดปราจีนบุรี download
35 6014993037 คุณณัฐกรานต์ นวมจริต ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการกลุ่มโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) download
36 6014993038 คุณจิรภัทร มีคุณ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเวล์โกรว์ จังงหวัดฉะเชิงเทรา download
37 6014993039 คุณศิริขวัญ คงสมุทร ความพึงพอใจในการเข้ารับบริการแก้ไขปัญหาหนี้ของลูกหนี้ธนาคารออมสินศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตพระโขนง download
38 6114961099 คุณธัญวรัตม์ สุขสถิตย์ ปัจจัยทางด้านราคาที่เหมาะสมและคุณภาพการบริการ ที่ส่งผ่านความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ นาไปสู่การกลับมาใช้บริการซ้า ร้านเอ็ม.พี.คาร์แคร์ ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ download

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ

Independent Study:

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน

Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

close(); ?>