Independent Study (BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ)

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ M.B.A. for Modern Managers รุ่น 24/2

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล เรื่อง Download
1 6014133091 คุณสุจิรา มนฑา ความพึงพอใจในการใช้บริการ Grab Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นในเขตกรุงเทพมหานคร download
2 6014133092 ร.ต.อ.หญิง สุภาวดี สมศรี ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจสังกัดสำนักงานงบประมาณและการเงิน สานักงานตารวจแห่งชาติ download
3 6014133093 คุณธรรมศักดิ์ วงศ์งามใส การตัดสินใจใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
4 6014133094 คุณรัชนี ศรีสุพรรณ ปัจจัยการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้าบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร download
5 6014133095 คุณนฤมล ชินโคตรพงษ์ กระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร download
6 6014133097 คุณจิตติมา แจ่มอุบล การจัดการการวางแผนทางการเงินของบุคคลวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร download
7 6014133098 คุณชนากานต์ ปานบำรุง แรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท สยาม ทาคาชิมาย่า (ประเทศไทย) จากัด download
8 6014133099 คุณธิพารัตน์ อำนวยพร พฤติกรรมการออมเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณของกลุ่มคนทำงานบริษัทเอกชน download
9 6014133100 คุณธนพล เอกศุภผล พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
10 6014133101 คุณจีรวรรณ พิสุทธิพันธุ์ การตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา download
11 6014133102 คุณสถาพร รอดเฉลิม ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาถนนสรงประภา download
12 6014133103 คุณณัชชา เจริญไชย การรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 download
13 6014133106 คุณปิยะดา ผาสุข ความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 download
14 6014133107 คุณนิศา แต้มสาเภาเลิศ กระบวนการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารกลางวันแบบเดลิเวอรี่ผ่านสื่อออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร download
15 6014133108 คุณจุไรรัตน์ แซ่ตั้ง กระบวนการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดจากร้านสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ ของประชากรที่ทำงานในกรุงเทพมหานคร download
16 6014133109 คุณกมลรัตน์ สงเอียด ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 6 (ส่วนกลาง) download
17 6014133110 คุณศิริพร ภูหนองโอง กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
18 6014133111 คุณกาญจนา ทองด้วง กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
19 6014133112 คุณกานตา มูหะหมัด การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร download
20 6014133113 คุณพัฒฐิมา พัตนพิบูล ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง download
21 6014133115 คุณลลินทิพย์ หาคา พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
22 6014133117 คุณมาลาตรี ทองอ้วน กระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
23 6014133118 คุณสุริชา สาพรเจริญ พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร download
24 6014133119 คุณธิราภรณ์ คชรินทร์ ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ได้รับจากการบริการของสายการบินการบินไทย download
25 6014133121 คุณจันทร์จิรา บัวหลวง กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร download
26 6014133123 คุณสุวารินทร์ ก้อนทอง พฤติกรรมการออมของบุคคลวัยทางานในกรุงเทพมหานคร download
27 6014133124 คุณพัชรพรรณ อังศธรรมรัตน์ พฤติกรรมการออมของบุคคลวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
28 6014133125 คุณสุรชัย น้อยวังคลัง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำแห่งหนึ่ง download
29 6014133126 คุณทิพย์วิมล สังข์ทอง กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
30 6014133127 คุณปิยะวรรณ แซ่อึ้ง ความพึงพอใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอฟพิเคชั่น shopee download
31 6014133129 คุณนาฏยา ทัศนีย์ แรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริษัท นีโอ กรุ๊ป จากัด download
32 6014133130 คุณชัญญาภัค โรจน์สวัสดิ์สุข พฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวยี่ห้อบีไนซ์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
33 6014133131 คุณพิมลชญาณ์ สุวรรณจันทร์ กระบวนการตัดสินใจซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร download
34 6014133132 คุณชฎาพร คุณชื่น การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
35 6014133133 คุณวรัญญา ศิริโรจน์ กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
36 6014133136 คุณกมลทิพย์ ขันสังข์ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร download

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ

Independent Study:

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน

Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

close(); ?>