Independent Study (BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ)

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ M.B.A. for Modern Managers (Saturday Program) รุ่น 18

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล เรื่อง Download
1 5914154235 คุณวงศกานต์ เชื้อเมืองพาน ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร download
2 5914155700 คุณฉัตรกุล พูลสวาท การตัดสินใจซื้อหมู่บ้านจัดสรรที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ download
3 6114993269 คุณหทัยชนก รอดทอง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อของอุปโภคและบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
4 6114993422 คุณธนศักดิ์ งามสมคุณ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร download
5 6214155503 คุณสิบโทหญิงกิ่งกมล เกิดสมบัติ ทัศนคติและปัจจัยทางด้านบัญชี ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการดารงชีพของข้าราชการและพนักงานราชการเหล่าทหารการเงินกรมการเงินทหารบก (พื้นที่กรุงเทพมหานคร) download
6 6314060001 คุณพงศ์ประพันธ์ บุญไชยวงค์ อิทธิพลการจัดการทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของข้าราชการ และลูกจ้างกรมสรรพากร download
7 6314060002 คุณกนกพร แสงศรีจันทร์ ปัจจัยด้านความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ด้านการรับรู้คุณค่า และด้านการยอมรับเทคโนโลยี ส่งผลต่อการตัดสินใจปฏิบัติธรรมผ่านคอร์สออนไลน์ ของธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา download
8 6314060003 คุณชลิตา ศรีจอมขวัญ อิทธิพลส่วนประสมการตลาดออนไลน์ คุณค่าตราสินค้า ส่งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
9 6314060004 คุณสุวิจิตรา ภู่ประสาท ความคิดเห็นของพนักงานต่อภาวะผู้นำแบบการเปลี่ยนแปลงของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี download
10 6314060005 คุณศิริขวัญ เขื่อนแก้ว กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของตราสินค้า ความคุ้นเคยในโซเชียลคอมเมิร์ซและความพึงพอใจ ส่งผลต่อการตั้งใจในการซื้อซ้ำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพออนไลน์ของผู้บริโภคที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล download
11 6314060006 คุณพรทิพย์ อุดคำมี อิทธิพลการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี ความไว้วางใจ และการรับรู้ความเสี่ยงส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน download
12 6314060007 คุณอุมาพร ปินตา ปัจจัยด้านองค์กร ด้านเทคโนโลยี คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพระบบ และคุณภาพบริการส่งผลต่อความสำเร็จการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน download
13 6314060008 คุณรุ่งรัตน์ ไชยเทพ อิทธิพลการสร้างภาพลักษณ์ คุณภาพการบริการส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด download
14 6314060009 คุณสุชัญญา อิสริยะกุลกล้า อิทธิพลวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนกลาง กรมบัญชีกลาง download
15 6314060010 คุณธิดารัตน์ นาคบุญตัน อิทธิพลด้านความรู้ ด้านคุณลักษณะ ความเป็นมืออาชีพ และกระบวนการด้านลูกค้า ส่งผลต่อผลสำเร็จในการปฏิบัติงานสอบบัญชีภาษีอากร download
16 6314060011 คุณปริญญา อรุณพงษ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการธำรงรักษาพนักงานของบริษัทเอกชนให้บริการซอฟต์แวร์ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร download
17 6314060012 คุณภรภัทร จิตรอาจ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการสารสนเทศของ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) download
18 6314060013 คุณพลอยนภัส พินิจการณ์กุล ความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบีเอ็นเอช download
19 6314060014 คุณแพรว อยู่สำลี ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแบบการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ของผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร download
20 6314060015 คุณษิญาภา วงศ์อุรา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม download
21 6314060016 คุณวิภู อินสนธิ์ การเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของพนักงานการประปานครหลวง download
22 6314060017 คุณศริศรา วงค์ศิริรุ่เรือง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนงานใหม่ของคนวัยทำงานกลุ่ม Generation Y download
23 6314060018 คุณธรรมธัช ธรรมเที่ยงสัตย์ พฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัท ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด download
24 6314060019 คุณอำภาพร ต้นทุน อิทธิพลแรงจูงใจในการซื้อ ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่ผ่านออนไลน์ download
25 6314060020 คุณพุฒิเมธ ปักษี ความพึงพอใจในบริการของลูกค้าบริษัทศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สาขาท่าช้างสิงห์บุรี download
26 6314060021 คุณธัญจิรา พันสอน ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต download
27 6314060022 คุณนภดล ทองยินดี ความพึงพอใจต่อการซื้อสินค้าและบริการผ่านแอพพลิเคชั่นช้อปปี้ของบุคคลวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร download
28 6314060023 คุณสุภชา นิตยนันท์ ความสมดุลในชีวิตและการทำงานของพนักงานบริษัท เอเวอร์กรีนคอนเทนเนอร์เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด download
29 6314060024 คุณเบญจพร กิจผ่องใส ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ ภาคนครหลวง 6 download
30 6314060025 คุณวริศรา ชัยชนะทรัพย์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดสมุทรสาคร download
31 6314060026 คุณกนกลักษณ์ เก่งการช่าง การเลือกลงทุนกองทุนรวมและภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) download
32 6314060027 คุณศิวกานต์ หงษ์เหลี่ยม การตัดสินใจซื้อขนมเพื่อสุขภาพในยุค New Normal download
33 6314060028 คุณจินดากาญจน์ โสภาพันธ์ อิทธิพลแรงจูงใจด้านการปฏิบัติงานความคาดหวังในการทางานและการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรส่งผลกระทบต่อความจงรักภักดีที่มีต่อองค์กรของบุคลากรสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 download
34 6314060029 คุณชนิตา สุขสวัสดิ์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
35 6314060030 คุณชารุการน์ หล้าวงศา ความสุขในการทำงานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ download
36 6314060031 คุณวรางคณา อัญชันภาติ ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานการเคหะแห่งชาติ download
37 6314060032 คุณสุภัค พลจันทึก ความคิดเห็นต่อการทำงานที่บ้านของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ download
38 6314060033 คุณอนัญญา ทิพชัย ความต้องการในการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) download
39 6314060034 คุณณัฐนรี จันทร์กระจ่าง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร download
40 6314060035 คุณภากรณ์ จิวะพันธุ์ชัยผู้ แรงจูงใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนในเขต กรุงเทพมหานคร download
41 6314060036 คุณชิติสรรค์ ทองอยู่ การตัดสินใจลงทุนในเกมฟายของนักลงทุนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
42 6314060038 คุณสุวรรณรัตน์ ยานสุวรรณ์ คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ download
43 6314060039 คุณธัชญากร เมธารัชกุล ความพึงพอใจในการใช้บริการตรวจวัดด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของธุรกิจผู้รับบริการ บริษัท กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด download
44 6314060040 คุณจุฬาลักษณ์ แสงเพชร ความคิดเห็นของธุรกิจที่รับบริการต่อการให้บริการของบริษัท กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด download
45 6314060041 คุณณัฐจีรา โพธิ์เอี้ยง อิทธิพลส่วนประสมการตลาดออนไลน์ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และการยอมรับเทคโนโลยี ส่งผลต่อการตัดสินใจออมผ่านสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
46 6314060042 คุณไตรตรา สรณคมน์ แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด download
47 6314060043 คุณณฐพร สุดสงวน การตัดสินใจเลือกเข้าทำงานกับบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด download
48 6314060044 คุณดวงจันทร์ ทวีทรัพย์ การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร คุณภาพการบริการ และความพึงพอใจการให้บริการส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้ำของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี download
49 6314060045 คุณชลธาร คงมั่น การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และความน่าไว้วางใจต่อธุรกิจ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ download
50 6314060046 คุณสัญชาติ แก้วรัตน์ ความสำเร็จในการบริหารโครงการของฝ่ายระบบมิเตอร์และหม้อแปลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค download
51 6314060047 คุณเพชรปัญญา ทุริดไธสง ความต้องการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มบริษัท BGCP download
52 6314060048 คุณศิยากัญฐพร พัฒน์ศิชกุล คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)ในเขตพื้นที่รังสิต – ปทุมธานี download
53 6314060050 คุณสุกัญญา ปานอุทัย อิทธิพลของปัจจัยและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจผันตัวเป็นผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี download
54 6314060051 คุณนำพล การะเกตุ การตัดสินใจซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
55 6314060052 คุณหทัยมาศ วรรณ์รัตน์ การตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ต่อความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี download
56 6314060053 คุณวิภารัตน์ เกษแก้ว การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี download
57 6314060054 คุณอริสรา นันทเศรษฐ์ ความคิดเห็นในนโยบายสวัสดิการของพนักงาน บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย) จำกัด ในนิคมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา download
58 6314060055 คุณจันทร์จิรา อินสิงห์ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการฟิตเนส ของผู้บริโภคเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร download
59 6314060056 คุณกมลวรรณ หลวงวงษ์ ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจาภาค 1 download
60 6314060057 คุณอุมาพร พุ่มพวง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตกรุงเทพมหานคร download
61 6314060058 คุณหฤทชนัน เกียรติกุลพงศ ความพึงพอใจในการใช้ Mobile Banking (MyMo) ของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ download
62 6314060059 คุณพงศธร ชัยเสน คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน download
63 6314060060 คุณพัชรีมนต์ อ่อนละมัย พฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน download
64 6314060061 คุณสุชานาฏ สุพรรณดิษฐ์ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร download
65 6314060062 คุณดลฤดี บุญสง่า พฤติกรรมการออมของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน download
66 6314060063 คุณบัณฑิตา เพิ่มเดช การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนกลาง download
67 6314060064 คุณอุบลวรรณ ธรรมวงค์ ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สำนักงานอัยการสูงสุด download
68 6314060065 คุณชุติมา พรหมเทศ สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด download
69 6314060066 คุณหญิง สังขาระ กระบวนการตัดสินใจสมัครสมาชิก วีไอพี แอปพลิเคชันดูหนังออนไลน์ของประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร download
70 6314060067 คุณภาคิน ศิรินาค การตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มของประชากรจังหวัดนครปฐม download
71 6314060068 คุณอุมาพร แสนลาวัน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมทุนเรือนหุ้นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี จำกัด download
72 6314060069 คุณจุฑามาศ เพ็ญจันทร์ การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร download
73 6314060070 คุณจุฑามาศ ถาวรงามยิ่งสกุล การตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีนของพนักงานออฟฟิศในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร download
74 6314060071 คุณชนัญชิดา ชัยนิคม การตัดสินใจเลือกซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดพลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
75 6314060072 คุณจิรานันท์ ศิริวาสน์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร download
76 6314060073 คุณภัควลัญชญ์ ปัญญาช่าง การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ท ในจังหวัดชลบุรีของกลุ่มนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร download
77 6314060074 คุณศิริลักษณ์ สุขขาว สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 download
78 6314060075 คุณอมรรัตน์ อาจวิชัย บรรยากาศในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ download
79 6314060076 คุณพัสตราภรณ์ อาจวิชัย ความคิดเห็นของบุคลากรต่อผู้บริหารในกรมเจ้าท่า download
80 6314060077 คุณเพราพิลาส สัมพันธสิทธิ์ ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส่วนกลาง กรมเจ้าท่า download
81 6314060078 คุณสุภาพร สมัยบัวสิงห์ พฤติกรรมการออมและปัจจัยแวดล้อมในการลงทุนที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลของกลุ่มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร download
82 6314060079 คุณณภัทรษร คำมณี ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของประชากรกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร download
83 6314060080 คุณกฤษญาภรณ์ สุดศรี ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application shopee ของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร download
84 6314060081 คุณวิไลลักษณ์ คลอดเพ็ง การรับรู้ในตราสินค้าและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพของร้านที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟในยุคหลังการแพร่ระบาดของไวรัส (Covid-19) ของกลุ่มคนวัยทำงาน ในเขตจังหวัด สระบุรี download
85 6314060083 คุณพัชรียา ช่วยทอง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแบบ Work From Home ของบุคลากรในส่วนราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม download
86 6314060084 คุณสุวรรณี เณรหลำ การตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
87 6314060085 คุณจารุกัญญ์ คำพรม สภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เฉพาะระบบการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม download
88 6314060086 คุณนิศารัตน์ เทพรักษ์ การรับรู้คุณค่าในตนและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่ง ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร download
89 6314060087 คุณนิภาวรรณ ขำเชษฐา ความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ของผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ของประชากรในจังหวัดเพชรบุรี download
90 6314060088 คุณสุภาพร เจริญภักดิ์ ความไว้วางใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์และความไว้วางใจผู้จำหน่ายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียนออนไลน์ของผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา download
91 6314060089 คุณอามรรัตฬ์ ทิมสุวรรณ การสื่อสารการตลาดออนไลน์และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
92 6314060090 คุณกุลชวัล ดวงคงทอง คุณภาพงานตรวจสอบบัญชีของผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีภาครัฐในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 download
93 6314060091 คุณกิตติยา เลี้ยงบำรุง ความเข้าใจถึงเงื่อนไข สิทธิหน้าที่การเสียภาษีและความคาดหวังถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของผู้ประกอบการในเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร download
94 6314060092 คุณธนัชชา แผ้วฉํ่า การจัดการการเงินส่วนบุคคล ของกลุ่มคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล download
95 6314060093 คุณชัชฎาพร เพ็งเจริญ ความผูกพันต่อองค์กรและความก้าวหน้าในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี download
96 6314060094 คุณอรพรรณ นองสุข ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12 download
97 6314060095 คุณนัยยุณี คล้ายบุตร การตัดสินใจในการเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบูของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
98 6314060096 คุณคุณาพร ทบคลัง การตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร download
99 6314060097 คุณขนิษฐ์นุช พุทชา พฤติกรรมการออกกำลังกายของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร download
100 6314060098 คุณรัชฎาพร ครองแก้ว ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดกรมการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา download
101 6314060099 คุณชฎารัตน์ ทองคุปต์ ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12 download
102 6314060101 คุณสาวิตรี รัฐนิยม การตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล download
103 6314060102 คุณรุ่งทิวา สุทรงชัย การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเกี่ยวกับความงามผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
104 6314060104 คุณกนกพร บุตรงาม ความสมดุลในชีวิตและรูปแบบการทำงานที่บ้านที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในสภาวะการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า-19ของบุคลากรบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร download
105 6314060105 คุณนัฐวรรณ หมื่นภักดี ทักษะทางการเงินที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด download
106 6314060106 คุณอภิญญา แสงภักดี นโยบายการกระตุ้นการท่องเที่ยว และพฤติกรรมการติดตามข่าวสารทางออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ของประชาชนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร download
107 6314060108 คุณอิสริยา สุริวรรณ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเส้นสดของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ download
108 6314060109 คุณปณิตา สกลอารีย์ การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร download
109 6314060110 คุณปรัชญา สกลอารีย์ กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร download
110 6314060111 คุณศิรวิทย์ จันทวงศ์ การตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร download
111 6314060113 คุณบุญฑริกา สงอาจินต์ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน download
112 6314060114 คุณศิตาพร แสงเดช การตัดสินใจซื้อกาแฟสดของกลุ่มคนทำงานในย่านอารีย์ download
113 6314060115 คุณธัญธร สุนทรเกส ความพร้อมทางกายภาพและคุณภาพการบริการของบุคลากร ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ในกระบวนการให้การสงเคราะห์ ณ จุดบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จขององค์การที่ให้บริการด้านการสงเคราะห์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร download
114 6314060116 คุณศิริวัชร สระบัวคำ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางผ่านช่องทางออนไลน์ ของบุคลากรบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) download
115 6314060117 คุณวราภรณ์ คำคง ภาพลักษณ์องค์กรและคุณภาพการให้บริการของบุคลากรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ download
116 6314060118 คุณพัชรินทร์ ขาวรัมย์ ความต้องการที่อยู่อาศัยประชากรในเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร download
117 6314060119 คุณธมนวรรณ ญาณรัตน์ พฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร download
118 6314060120 คุณสุทามาศ พรมชัย ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตจังหวัดนนทบุรี download
119 6314060121 คุณปานชนก มุกุระ ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การ ของบุคลากรในธุรกิจผลิตอาหารสำเร็จรูปแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร download
120 6314060122 คุณจันนิภา อินยา การตัดสินใจศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ของนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง download
121 6314060123 คุณศิรประภา ประพฤทธิ์ตระกูล ความพึงพอใจในการเข้ามาใช้บริการของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย สาขาหัวหมาก download
122 6314060124 คุณพิชาดา มุ่งดี ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายบรหารกรณีศึกษา : คณะแพทยศำสตร์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร download
123 6314060125 คุณวรรธนันท์ ไชยทอง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) download
124 6314060126 คุณพัชราภรณ์ เพชรรัตน์ รูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 3 download
125 6314060127 คุณศศินันท์ คงวาณิช ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการเครื่องจำหน่ายน้ำดื่มแบบหยอดเหรียญของผู้ที่พักอาศัยในหอพักเขตลาดกระบัง download
126 6314060129 คุณสมฤดี ประชุมทอง คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์ download
127 6314060130 คุณวงศ์วรัณ จริยพรธรรม การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
128 6314060131 คุณสุพิชฌาย์ แสงอ่อน กิจกรรมสร้างความสุข 8 ประการที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา download
129 6314060132 คุณสิทธิชัย บุญอินทร์ ความพึงพอใจต่อการใช้บริการขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันเคพลัสของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา download
130 6314060133 คุณปาริฉัตร กฤษณเกษกุล ความเหนื่อยหน่ายในการทำงานของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) download
131 6314060134 คุณระพีพัฒน์ เป็งวันปลูก ส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดสนิมออนไลน์ กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร download
132 6314060135 คุณณธัชพงศ์ ทองคำ ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนวัยทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ download
133 6314060136 คุณดิษรินทร์ ไทยประกอบ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการจากที่บ้าน (Work Form Home) ของข้าราชการกรุงเทพมหานคร download
134 6314060137 คุณพันธ์ศักดิ์ แสงกลิ่น ส่วนประสมทางการตลาดและตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปลาแดดเดียวออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร download
135 6314060138 คุณปรมาภรณ์ เมฆลอย การยอมรับนวัตกรรมและประสบการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปลาแดดเดียวออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร download
136 6314060140 คุณพทัธพล ดำรงเอกอรุณ พฤติกรรมตามแบบแผนและการยอมรับเทคโนโลยีที7มีผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Generation X ในกรุงเทพมหานคร download
137 6314060141 คุณธนภัทร รักษ์จันทร์ พฤติกรรมตามแบบแผนและการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของประชากรเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร download
138 6314060143 คุณพิสิทธิ์ เซือ ส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของคน Generation Zในกรุงเทพมหานคร download
139 6314060144 คุณกมลพร นันทวรเวช การใช้ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีศึกษาพนักงานบริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด download
140 6314060145 คุณสุดาทิพย์ สุขประมูล ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรกรุงเทพมหานครของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ download
141 6314060146 คุณนัฐณิชา ทิมโต สาเหตุและวิธีการจัดการความขัดแย้งของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า download
142 6314060147 คุณขนิษฐา เสาะแสวง การใช้บริการสินเชื่อกับสถาบันการเงินของบุคลากรส่วนกลาง กรมทางหลวงชนบท download
143 6314060149 คุณกนิษฐา อินทรีวงค์ การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุของบุคลากรกรมสรรพสามิต download
144 6314060150 คุณศิริลักษณ์ ศรีสุพรรณ ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ download
145 6314060152 คุณอริสา เกาประโคน ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส่วนกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน download
146 6314060154 คุณศิริลักษณ์ พานิสุด ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจอาหารแปรรูป download
147 6314060155 คุณสิริวิมล ถอดรูป ส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยทางด้านพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นนำเข้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
148 6314060156 คุณประจักษ์ วงษ์ศักดา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประชากรวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร download
149 6314060157 คุณกมลลักษณ์ เรืองโชคอนันต์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม download
150 6314060158 คุณนวรัตน์ บัวใบ ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้าประกันที่มีต่อบริษัท อู่ดีวรรณามะยม จำกัด ปี63-64 (ช่วงสถานการณ์โควิด) download
151 6314060159 คุณธนภรณ์ ศรีใส ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรมในส่วนกลาง download
152 6314060160 คุณชนาธิป จีนสุนทร อิทธิพลของพฤติกรรมตามแผนและตราสินค้าที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าพรีเมี่ยมแบรนด์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) download
153 6314060161 คุณดล ผาติพัฒนวงศ์ อิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีและตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อพรีเมี่ยมแบรนด์บนโลกออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) download
154 6314060162 คุณชญาดา สีพลไกร ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร download
155 6314060163 คุณพรพิมล สุขลักษณ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) download
156 6314060165 คุณณภัทร อึงพิทักษ์พันธุ์ ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงผิวพรรณของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
157 6314060166 คุณไอรดา บุตรเวชช การยอมรับเทคโนโลยีและปัจจัยส่วนประสมทาง การตลาดที่มีผลต่อการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานบริษัทในเครือ นทลิน กรุ๊ป download
158 6314060167 คุณมุกดา บาลโสง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมเพื่อวัยเกษียณอายุของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 download
159 6314060168 คุณภวิกา พูนสุขโข ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลาออกจากงานของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง download
160 6314060169 คุณธนูศักดิ์ ลูกศร ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการเช่าห้องพักของผู้เช่าหอพักธนูศักดิ์ download
161 6314060170 คุณอังคณาพร วันทอง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ download
162 6314060171 คุณขนิษฐา แซ่วุ่น พฤติกรรมการออมส่วนบุคคลของประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช download
163 6314060172 คุณสมฤทัย เนื้อนิ่ม ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการปั๊มน้ำามันเชลล์ในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ download
164 6314060173 คุณสุมิสา สู่เสน ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย download
165 6314060174 คุณธเนศพล หนูนวล พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของประชากรวัยทำงานพื้นที่จังหวัดนนทบุรี download
166 6314060175 คุณกิตติพงษ์ พร้าโน๊ต ส่วนประสมทางการตลาดและตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม (Resale) ในกรุงเทพมหานครตามแนวรถไฟฟ้า (บีทีเอส) เส้นสุขุมวิทและบริเวณใกล้เคียง download
167 6314060176 คุณชมจันทร์ สุขชุ่ม ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบัน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
168 6314060177 คุณสาวิตรี พูนมาก ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าไตรจีวร จากร้านค้าซอยวัดอโศการาม สมุทรปราการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
169 6314060179 คุณเกียรติมาภรณ์ แก้วทองคำ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระของลูกหนี้สินเชื่อธนาคารออมสินเขตพระโขนง download
170 6314060180 คุณณัฐฏ์ปภัสร์ กอร์ดอน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) download
171 6314060181 คุณปณิชา เนตรสว่าง ปัจจัยทางการตลาดและสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้คาเฟ่และโคเวิร์คกิ้งสเปซของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี download
172 6314060182 คุณสิริพรรณ คล้ายมาก การวางแผนการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่ออิสรภาพทางการเงิน ของคนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี download
173 6314060183 คุณอดิเทพ กลิ่นประชุม ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) download
174 6314060184 คุณสุรีณา พงษ์สมบัติ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจผู้ใช้งานอาคารสำนักงานกรณีศึกษาเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร download
175 6314060185 คุณนาลนา พงษ์สมบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย download
176 6314060187 คุณสมพร ธนโชติโภคินกุล แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง download
177 6314060188 คุณจิราพร มีแสงเงิน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส่วนกลาง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม download
178 6314060191 คุณกรกมล ทีปรักษพันธ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการกายภาพบาบัด ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร download
179 6314060193 คุณนิรมล โตทรัพย์ พฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ download
180 6314060194 คุณพิริยะ บุญมี พฤติกรรมการออมเงินส่วนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม download
181 6314060195 คุณวรรณภา ศิลาหอม แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดนครราชสีมา download
182 6314060197 คุณสุวนันท์ หวังวิไล ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมและความเชื่อทางด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนในกรุงเทพมหานคร download
183 6314060198 คุณกรรณิการ์ น้าพี้ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน Foodpanda ของคนวัยทำงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคตะวันออก download
184 6314060200 คุณอัญชร หลักบุญ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร download
185 6314060201 คุณรมิดา ดารงชีวาพร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟ Co-Working Space ในเขตอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี download
186 6314060202 คุณศิริทิพย์ เปล่งผึ่ง ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร download
187 6314060203 คุณพัตทราภรณ์ ทาคำห่อ ความพึงพอใจของผู้รับการตรวจสอบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ download
188 6314060206 คุณธัญญวรัตน์ นวลอินทร์ ปัจจัยทางด้านการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อออนไลน์อาหารสาเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
189 6314060207 คุณดาวเรือง กลิ้งนาราง ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
190 6314060209 คุณวรารัตน์ มีกุศล ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ในจังหวัดปทุมธานี download
191 6314060211 คุณกนกวรรณ บุญสด ส่วนประสมทางการตลาดและตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา download
192 6314060212 คุณSURACHAI HANTEERAPITHAK ปัจจัยที่เสริมภาพลักษณ์ของการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากพนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย download
193 6314060213 คุณรสิก ได้ผลธัญญา ส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อยืด มือสองออนไลน์ของคนกรุงเทพมหานคร download
194 6314060214 คุณพิมพ์ลักษณ์ ชัยลังกาตุ้ย ความตั้งใจซื้อชุดตรวจการติดเชื้อโควิด 19 (Antigen Test Kit) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
195 6314131067 คุณรชนีกร จุลคณานุกิจ การตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ download
196 6414991233 คุณนลินรัตน์ จันทร์น้อย ปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมตามแบบแผนที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยววิถีเกษตร จังหวัดนครนายก download
197 6414991234 คุณบุษยา อินทรเจริญ ศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรโรงงานวัตถุระเบิดทหาร download

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ

Independent Study:

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน

Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

close(); ?>