Independent Study (BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ)

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ M.B.A. for Modern Managers (Saturday Program) รุ่น 17

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล เรื่อง Download
1 6114152119 คุณณัฐพงศ์ แพจิตต์ กระบวนการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์สาขามาบุญครอง download
2 6114154048 คุณปาริชาติ หนูเงิน ความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย download
3 6214060001 คุณจิรดา จิตตะสัมพันธ์พร การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
4 6214060003 คุณธัญญารัตน์ โพธิ์แก้วธีรกุล การตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันในการสั่งซื้ออาหารในยุค New normal download
5 6214060004 คุณสุธิรา จันทรเพ็ญ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับบุคลากรในสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม download
6 6214060005 คุณธนกฤต บุตรบำรุง กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร download
7 6214060006 คุณเกวลิน เรือนนาค ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งโรงงานของผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ download
8 6214060007 คุณณัชกร อิทธิรัตนโชติ พฤติกรรมการออมของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน download
9 6214060008 คุณสุพรรษา ปุณชยากร การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร download
10 6214060009 คุณพิชญกาญจน์ สุทธิพันธ์ การศึกษาการวางแผนทางการเงินสําหรับการเกษียณอายุ ของพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด download
11 6214060010 คุณณิชกานต์ รัศมีจาตุรงค์ การศึกษาคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน download
12 6214060011 คุณณัฐภัทร มังกรงาม การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานคร download
13 6214060012 คุณอัจฉรา วันชม การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จในเขตกรุงเทพมหานคร download
14 6214060013 คุณพิมพ์ผกา เตชวโรศิริสุข พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee ของคนในจังหวัด กรุงเทพมหานคร download
15 6214060014 คุณภาคภูมิ พัฒนสุพงษ์ การพัฒนาด้านศักยภาพด้านการตลาดกลุ่ม OTOP ในจังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีกลุ่มอาหารตามสั่ง download
16 6214060015 คุณศิราลักษณ์ บุญเพ็ง การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในองค์การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพมหานคร download
17 6214060017 คุณวรัชญ์ วิบูลย์กุลพันธ์ พฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในร้านสะดวกซื้อ download
18 6214060018 คุณมยุรา สกุลโชคบุญมา การตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรโครงการ ศุภาลัย ไพรด์ บางนา – วงแหวนรอบนอก download
19 6214060019 คุณยุพาพรรณ ธีระพงศ์ไพบูลย์ กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาคารชุด บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ของประชากรในจังหวัดนนทบุรี download
20 6214060020 คุณอัญชณา เสน่ห์วงศ์ แรงจูงใจในการเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง download
21 6214060021 คุณณรงค์ฤทธิ์ ช่วยแก้ว ประสิทธิผลในการท างานของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง download
22 6214060023 คุณปาลิตา ประสิทธิเมนนท์ ศึกษาพฤติกรรมการออมของพนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคลธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ download
23 6214060024 คุณณฐัดนัย ปัญจางคกล ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อบุคลากรในระดับมหาวิทยาลัย download
24 6214060025 คุณสุวิมล สินธวาชีวะ การตัดสินใจซื้อเครื่องประดับของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
25 6214060026 คุณอารีญา เพิ่มจิระพานิช ความพึงพอใจในการใช้บริการธุรกิจขนส่งพัสดุด่วนของคนไทย download
26 6214060027 คุณโชติพันธุ์ ชื่นตะโก การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Application Shopee ของคนไทย download
27 6214060028 คุณปัณฑารีย์ อยู่เป็นสุข ความพึงพอใจการใช้บริการสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร download
28 6214060029 คุณคณพร ประสงค์ดี กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยงผ่านแพลตฟอร์ม E-Marketplace ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
29 6214060030 คุณณัฐกานต์ ป่างศรี การบริหารจัดการของผู้ประกอบการของวิสาหกิจ SME ขนาดกลางที่ประสบผลสำเร็จ download
30 6214060031 คุณสาริศา แสงวัฒนรัตน์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรในระดับมหาวิทยาลัย download
31 6214060032 คุณรชาภา ประโยชน์ดี การตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบ ทำเบเกอรี่ กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่เวิลด์ กรุงเทพมหานคร download
32 6214060033 คุณกอบกุล ต๊ะปะแสง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี download
33 6214060035 คุณรวิวรรณ มณีคำ กระบวนการตัดสินใจใช้บริการร้านขายยาของผู้บริโภค ในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร download
34 6214060036 คุณสุรีรัตน์ กิตติบุญทวี พฤติกรรมการซื้อซ้ำของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันช็อปปี้ download
35 6214060037 คุณบุษกร งามทรัพย์พงศ์ การตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร download
36 6214060038 คุณนิกร ครูวงศธร กระบวนการตัดสินใจใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ของผู้เสียภาษีในจังหวัดกรุงเทพมหานคร download
37 6214060039 คุณปุณยนุช ชินจักร ความสุขในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม download
38 6214060040 คุณรัญชิดา มาประชุม ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อช่องทางการช าระค่าสินค้าผ่านทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร download
39 6214060041 คุณรติคุณ ชูศิร การตัดสินใจซื้อแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแบบพกพาในช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ ใหม่ 2019 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง download
40 6214060042 คุณกัญญรัตน์ บุญมาศ การศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช download
41 6214060043 คุณกรกฎ ปินตาแสน พฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร download
42 6214060044 คุณณปภัช วงศ์ธนาโสภณ กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มเฟสบุ๊คในเขตกรุงเทพมหานคร download
43 6214060045 คุณพันณิดา ชูนาม ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของสถานประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานคร download
44 6214060046 คุณศิรินทร์ เสนแก้ว กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
45 6214060047 คุณสุณีเนตร สุขอ่อน การตัดสินใจเลือกใช้บริการ GHB ALL mobile application banking ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในจังหวัดระยอง download
46 6214060048 คุณนราธิป คุณาสวัสดิ์ การตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดชลบุร download
47 6214060049 คุณมณีรัตน์ ทองโอน แรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา download
48 6214060050 คุณเพ็ญทิพย์ จันทร์แก้ว ความเครียดจากการทำงานของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง download
49 6214060051 คุณอภิวุฒิ ผิวเพชร พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง download
50 6214060052 คุณอรรถพล ศิริชัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการในการพัฒนาประเทศไทยสู่ชาติแห่งการค้า download
51 6214060053 คุณวิไลวรรณ มณีสิงห์ ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต download
52 6214060054 คุณปัณฑารีย์ มานะกุล การศึกษาพฤติกรรมการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ download
53 6214060055 คุณสายพิน ยาสุวรรณ ความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 download
54 6214060056 คุณสุรีรัตน์ อุ่นกระสัง การศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม SSF ของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร download
55 6214060058 คุณวรัญญา ศรีวรุณนนท์ ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร download
56 6214060059 คุณชนันทร อินทรสุนทร ศักยภาพของชุมชนในการจัดตั้งตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร download
57 6214060060 คุณธนพนธ์ เสือใหญ่ ปัจจัยส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัดการกีฬาไนท์ (ตลาดนัด กกท.) ของผู้บริโภค เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร download
58 6214060061 คุณทิพอาภา สูงทรง ความผูกพันองค์กรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) download
59 6214060062 คุณนคริน แก้วศรี ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร download
60 6214060063 คุณเสาวภา แสงสว่าง การตัดสินใจซื้อผลติภัณฑ์ แป้งเย็น ของผู้บริโภคในจังหวดักรุงเทพมหานคร download
61 6214060064 คุณธัณย์นิชา ฉ่ำพิพัฒน์ การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชานมไข่มุกในเขตจังหวัดนนทบุรี download
62 6214060065 คุณลัดดาพร แซ่โง้ว การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับเงินบนร้านค้าออนไลน์ download
63 6214060066 คุณทวีวุฒิ บุญสนิท การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง download
64 6214060068 คุณธนพล ปัญโญใหญ่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเหนือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร download
65 6214060069 คุณธนพล เชื้อพลายเวช ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคอร์สฝึกอบรมออนไลน์ของพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง download
66 6214060070 คุณนันทนิด สุดสกล ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานอัยการภาค 7 download
67 6214060071 คุณชลิตา ถาวรศิริ การตัดสินใจใช้บริการเงินฝากธนาคารออมสินในพื้นที่นนทบุรี download
68 6214060072 คุณอัญชลีพร เทพคูบอน กระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊กของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร download
69 6214060075 คุณพรมนัส สีหาคม ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาปริญญาโท MBA (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตหัวหมาก download
70 6214060076 คุณวัฒนาพร แซ่เจ่า กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ของผู้บริโภค ในจังหวัดสมุทรปราการ download
71 6214060077 คุณแก้วใจ ไพสันเทียะ กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Application 7-ELEVEN Delivery ของประชากรเขตบางกะปิ download
72 6214060078 คุณนพสิทธิ์ แก้วกระจ่าง การตัดสินใจซื้อสินค้าร้าน Watsons ของพนักงานบริษัท ไทยนิชิอัสเอ็นจิเนียรริ่ง download
73 6214060079 คุณชนันรัศม์ วุฒิกรธนะพัชร์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามิน (VITAMIN WATER) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร download
74 6214060080 คุณจรินทิพย์ ฟักอ่อน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต download
75 6214060081 คุณกัญญ์ฐิตา รุ่งสาโรจน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร download
76 6214060082 คุณไอลดา ธรรมสังข์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในจังหวัดชลบุรี download
77 6214060083 คุณเสาวลักษณ์ เหลืองอร่าม ความพึงพอใจในชีวิตและการปฏิบัติราชการของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง download
78 6214060084 คุณสุพรรษา ชุดนอก ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมสรรพสามิต สำนักงานใหญ่ download
79 6214060085 คุณศศิธร พรพัชรสันติสุข การตัดสินใจซื้อรถยนต์ Hybrid ของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
80 6214060086 คุณรักษิณา บุญสูง การตัดสินใจในการใช้บริการเงินฝากของข้าราชการส่วนกลางที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด download
81 6214060087 คุณปณิตา บัณฑิต การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงานที่ทำงานที่อาคารสินสาทรทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร download
82 6214060088 คุณนนทินี มีทรัพย์ทวีกูล กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ใน เขตเมืองพัทยา download
83 6214060089 คุณณัฐนรี แดงวิจิตร์ การตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร download
84 6214060090 คุณนิรัตน์ สุวรรรณวงค์ การตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน download
85 6214060091 คุณรักษ์สุดา เหล่าคา การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรช้ันสูงวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ download
86 6214060092 คุณดลภาพย์ สุขุมปัญญารักษ์ การตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่าของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
87 6214060093 คุณศิรชัย ไชยผดุง สาเหตุความขัดแย้งของพนักงาน กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) download
88 6214060094 คุณพิมผกา ด่านนภา กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
89 6214060095 คุณกุลปริยา มานะธัญญา กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร download
90 6214060096 คุณจิระภิญญา ผลศิลป์ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร download
91 6214060098 คุณอัญธิกา เมฆแก้ว ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานคลินิกทันตกรรม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร download
92 6214060100 คุณภัทร์สุดา คมขำ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบัญชีนวัตกร ตามความคิดของนักบัญชีไทย download
93 6214060101 คุณอัญชลี แย้มโอด ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่าอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี download
94 6214060102 คุณรตนพร เตียวสมบูรณ์กิจ ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันอุบัติเหตุของผู้บริโภค กับ บริษัท เอไอเอ จำกัด สำนักงานจังหวัดอยุธยา download
95 6214060103 คุณนวพร อังคณานนท์ กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของประชากรวัยทำงานในเขตปทุมวัน download
96 6214060104 คุณฐิตาภา วงศิลป์ การตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนในกองทุนรวมของประชากรผู้มีเงินออมในกรุงเทพมหานคร download
97 6214060105 คุณจุฬาลักษณ์ พรหมธารี ความพึงพอใจในการเลือกใช้แอพพลิเคชันสำหรับการประชุมผ่านระบบออนไลน์ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
98 6214060106 คุณวรธน วิทยานุกูล การตัดสินใจใช้บริการร้านสะดวกซัก ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
99 6214060107 คุณโสชัจจ์ โฆษะครรชิต การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านล้างรถของผู้บริโภค ในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร download
100 6214060108 คุณพลชนก เกียรติพนชาติ การตัดสินสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบกราฟิก ของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร download
101 6214060109 คุณธราเทพ โชติวิชญ์พิพัฒน์ ภาพลักษณ์ของ 7-11 ในมุมมองของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
102 6214060110 คุณสุรชัย สันทัดอนุวัตร กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร download
103 6214060111 คุณชนัญชิดา รักยุติธรรม ความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรณีศึกษาผู้ใช้บริการธนาคารออมสินสานักงานใหญ่ download
104 6214060113 คุณธนวัชรินธร อ่ำบำรุง พฤติกรรมการซื้อนํ้าหอมผ่านร้านค้าแพลตฟอร์มออนไลน์ download
105 6214060114 คุณนิศาภัทร์ ศรีพงศ์สถิต กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร download
106 6214060115 คุณทนิสร ศิริวัฒน์ การตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมาปรับปรุงและต่อเติมบ้านของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร download
107 6214060116 คุณณัฐดนัย ปรมาธิกุล การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร download
108 6214060117 คุณรภัชชา สมสร้าง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล download
109 6214060118 คุณอังคณา จันทรมณี กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร download
110 6214060119 คุณชญานันทน์ ศรีสกุลกาญจน์ การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชั่น SCB EASY ของลูกค้าธนาคาร ไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ download
111 6214060120 คุณมินท์ธิตา ภู่รอด กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น Yaris ของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
112 6214060121 คุณพชร เพชระบูรณิน การตัดสินใจไม่ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก download
113 6214060123 คุณต่อพงษ์ วิมลสุข การตัดสินใจซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away ของผู้บริโภคในอาเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี download
114 6214060125 คุณคมกฤช ศักดิ์สมานพันธุ์ กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
115 6214060126 คุณกฤษณา กสิกิจำชัย การตัดสินใจซื้ออาหารแมวสำเร็จรูปในอำเภอลำลูกกากรณีศึกษาร้านขายอาหารสัตว์เพ็ทจ้า download
116 6214060127 คุณรติกานต์ เลิศวัฒนานุวัฒน์ การตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค บริษัท ภูปลายฟ้าแพคเกจจิ้ง จำกัด download
117 6214060128 คุณศศิประภา ทิมกลั่น ปัจจัยในการเลือกงานของคนในกรุงเทพมหานคร download
118 6214060129 คุณพรกมล วงศ์ข้าหลวง การตัดสินใจซื้อสินค้าอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งผ่านช่องทางออนไลน์ของวัยทำงานใน เขต กทม. download
119 6214060130 คุณวชิรเกียรติ อารีจิตพานิช การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร download
120 6214060132 คุณพิมลดา คงตรีแก้ว กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสกินแคร์ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร download
121 6214060133 คุณอุสรา เอนกปัญญากุล ความสุขในการเรียนออนไลน์ช่วงระบาดโควิด-19 ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง download
122 6214060134 คุณกมลชนก ซื่อสุนทร การตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านอาหาร 76 Garage ของวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
123 6214060135 คุณวรลักษณ์ พงษ์พูล กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของคนทำงานในจังหวัดกรุงเทพมหานคร download
124 6214060136 คุณชลธิชา ชมเอ การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ Eco car ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
125 6214060137 คุณวีรพัฒน์ ลาภทวีสมบูรณ์ การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสปา กรณีศึกษา Sarisa Beauty Palace download
126 6214060138 คุณนิศามณี ธราวุธ ความต้องการที่อยู่อาศัยแบบ Senior Co-Housing ของกลุ่มผู้สูงอายุพึ่งพาตนเอง download
127 6214060139 คุณอภิญญา แพน้อย การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนใน Social Network download
128 6214060140 คุณพรินทร์ อินทำ กระบวนการที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร download
129 6214060141 คุณวาริศศริน เวศย์วรุตม์ สิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร download
130 6214060142 คุณปัญญา สมอาษา การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของพนักงานและลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย download
131 6214060144 คุณชมภูนุช วานิช กระบวนการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอนของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร download
132 6214060146 คุณจิรโรจน์ คงมีธนาเศรษฐ์ การตัดสินใจใช้บริการรถสาธารณะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล download
133 6214060147 คุณเมธานนท์ คงมี การตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันเงินออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการในจังหวัดปทุมธานี download
134 6214060148 คุณกนกพร คงประโคน คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 download
135 6214060149 คุณภรณ์ทิพย์ แดงสุด กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
136 6214060150 คุณกิตติยา โสมนัส กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ที่มีผลต่อความภักดีตราสินค้าทรูมูฟของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย download
137 6214060151 คุณพันธุ์ธัช รัตนกาญจนวงษ์ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงบประมาณ download
138 6214060152 คุณวรพจน์ เฮ็งเส็ง กระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธาน download
139 6214060153 คุณอับดุลเลาะ อภิบาลแบ กระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s Choice ของประชากรในกรุงเทพมหานคร download
140 6214060154 คุณจุฑาภรณ์ ภูจำนงค์ การตัดสินใจสั่งอาหารเดลิเวอร์รี่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
141 6214060155 คุณชยุดา พรทิพย์ศิริกูล การตัดสินใจในการออมเงินและการลงทุน โดย ควบคุมตัวแปร(รายได้) ของพนักงาน บริษัท ไอเอฟเอส ฟาซิลิตี้ จำกัด download
142 6214060156 คุณณัฐวัฒน์ เอี่ยมขจรชัย การตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของประชากรในจังหวัดปทุมธานี download
143 6214060157 คุณอัจฉราภรณ์ หาญตระกูล แรงจูงใจในการลงทุนผ่านกองทุนรวมของพนักงานธนาคารยูโอบีจำกัด (มหาชน) download
144 6214060158 คุณธิดารัตน์ ภูมิชัยสิทธิ์ การตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้หญิงวัยทำงาน ในอำเภอเมืองสมุทรปราการ download
145 6214060159 คุณสุวรรณี มากลาง การตัดสินใจวางแผนทางการเงิน เพื่อการเกษียณอายุของพนักงานในบริษัทเอกชน download
146 6214060160 คุณธมกร ซุ่นฮั้ว การตัดสินใจซื้อเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร download
147 6214060161 คุณพีชญาภา ฤทธิ์คง การตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านโกเฮงราชาก๋วยเตี๋ยวเนื้อ download
148 6214060162 คุณวชิรญาณ์ สันธนะวิทย์ การตัดสินใจใช้บริการ Mymo By GSB Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร download
149 6214060164 คุณนิลรัตน์ อึ้งประเสริฐ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร download
150 6214060165 คุณปรีดาภรณ์ จารุธนกุล แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) download
151 6214060166 คุณฤทัยชนก ไชยสุวรรณ ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในเขตกรุงเทพมหานคร download
152 6214060167 คุณรุ่งนภา อินทร์แสง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในเขตกรุงเทพมหานคร download
153 6214060168 คุณชนิดา คุณทองคำ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 (จังหวัดชลบุรี) download
154 6214060169 คุณวีรชน เปรมวิชิต แรงจูงใจในการเข้ารับราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์) download
155 6214060170 คุณภาวินี ภูมณี พฤติกรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในเขตกรุงเทพมหานคร download
156 6214060171 คุณอรุโณทัย แก้วอุบล การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครจากการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ download
157 6214060172 คุณปรียานุช นภาแสง การตัดสินใจเลือกซื้อต้นไม้ฟอกอากาศผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขต กรุงเทพมหานคร download
158 6214060173 คุณชไมพร มีบุญ ความสามารถด้านทักษะทางวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีไทย download
159 6214060174 คุณมานิตา นุกูลรักษ์ การตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร download
160 6214060175 คุณปริณดา พรหมจินดา การศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร download
161 6214060176 คุณภกร ชนะจรัญวิทย์ การศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการ ร้าน Fat Belly & Friends download
162 6214060178 คุณอำพร หลวงแก้ว กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking Application ของพนักงานที่ทำงานโรงงานอุตสาหกรรมเขตจังหวัดระยอง download
163 6214060180 คุณประกายพร ดอกไม้หอม พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารผ่านแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือในจังหวัดปทุมธานี download
164 6214060181 คุณนภสร จันทร์ประเสริฐ ความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร download
165 6214060182 คุณมาดี พิมานแมน กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของผู้บริโภคในเขตราชเทวี download
166 6214060183 คุณฉัตรวิมลกาญจน์ ชอบสมัย พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเซิร์ฟสเก็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
167 6214060184 คุณอัจฉรา ใจสมุทร การยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KRUNG THAI NEXT) ของผู้ใช้งานในเขตกรุงเทพมหานคร download
168 6214060186 คุณศิรินารถ ไชยยายงค์ ความพึงพอใจต่อการให้ บริการธนาคารกรุงไทย สาขาสาธุประดษิฐ์ download
169 6214060187 คุณสุทธิพัฒน์ มูซอเฮต ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตพื้นที่กรุงเทพตะวันออก download
170 6214060188 คุณพัชริญา สุขภิญโญ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งของบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร download
171 6214060190 คุณลภัสวรรณ เกตุเห่ง การรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร download
172 6214060191 คุณทิพวรรณ วิโรจน์เมธากุล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคส์ ในเขตจังหวดักรุงเทพมหานคร download
173 6214060192 คุณสิรวิชญ์ ทุมวรรณ การตัดสินใจใช้บริการพนักงานท าความสะอาดบ้านและคอนโด ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้ใช้บริการใน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
174 6214060193 คุณกอบบุญ ทองไสว อิทธิพลของ Influencer ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเวชสำอางของกลุ่มผู้บริโภค ในหน่วยงาน eXta health & wellness ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) download
175 6214060194 คุณธนกร อุทิศานนท์ กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร download
176 6214060196 คุณจุฑาภรณ์ ธุระกิจ ความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อธนาคารหลังการรวมกิจการของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน ) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล download
177 6214060197 คุณณัฐวัฒน์ เฮงเส็ง กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ของผู้ใช้รถยนต์อีโคคาร์ในกรุงเทพมหานคร download
178 6214060198 คุณจินดาภร ศรีวิลัย การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ของพนักงานภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร download
179 6214060199 คุณกรรณิการ์ หาญชาติ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น GHB ALL ของลูกค้าธนาคารอาคาร สงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร download
180 6214060200 คุณศิวพร ขาวผ่อง วิเคราะห์ปัญหาการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ในจังหวัดสมุทรปราการ download
181 6214060201 คุณฐิติวิชญ์ อรุณปัญญาวงศ์ พฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของผู้บริโภค ในจังหวัดสมุทรปราการ download
182 6214060203 คุณภัทยากรณ์ สังข์ทอง การตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของประชากรกรุงเทพมหานคร download
183 6214070094 คุณมัลลิกา กลิ่นภู่ คุณภาพการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบกับผู้ใช้บริการของศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
184 6214155603 คุณนรุตม์ อุดมชัยบรรเจิด การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงจากการลงทุนของหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ ในกลุ่มโรงไฟฟ้า โดยใช้ทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย์ (CAPM) download
185 6314060215 คุณชุติมันต์ ไชยกรเลิศวิมล ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของพนักงานบริษัทในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง download
186 6314060216 คุณศิรดา ชุติญาณวีรกุล กระบวนการตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมของกลุ่มคนวัยทำงาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร download
187 6314060217 คุณพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นบนร้านค้าแพลตฟอร์มออนไลน์ download
188 6314060218 คุณกัญญารัตน์ จีนสวัสดิ์ กระบวนการตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องดื่มร้าน Café Minburi ของนักเรียนและบุคลากร ในวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี download

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ

Independent Study:

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน

Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

close(); ?>